Lokaal. Betrokken. Betrouwbaar.

Samenvatting verkiezingsprogramma CDA Sint-Michielsgestel, 2022-2026

 

Hoe lokaal wil je het hebben? CDA Sint-Michielsgestel is diepgeworteld in de samenleving van deze gemeente. Onze 50 (!) kandidaten wonen mooi verspreid in onze dorpen. In de afgelopen bestuursperiode waren wij bovendien de enige partij met een raadslid uit zowel Gestel, Berlicum, Den Dungen als Gemonde. En onze huidige wethouder is geboren en getogen in onze gemeente.

Tegelijkertijd zijn we ook een partij met een ijzersterk gedachtegoed. Met als belangrijkste motto: onze inwoners maken de samenleving! Niet de gemeente maar de gemeenschap is belangrijk. Daarom koesteren wij ieders betrokkenheid. Bij je dorp, je wijk, je gezin, je bedrijf of je vereniging.

De komende vier jaar bouwen we graag verder aan onze mooie gemeente. Als een betrouwbare partner in de gemeenteraad én in het college van Burgemeester en Wethouders. Een greep uit de speerpunten die wij willen realiseren:
 

Zuinig zijn op onze verenigingen

 • Er komt een coördinerend wethouder (en ambtenaar) voor verenigingszaken, want iedere vereniging moet een open deur vinden bij de gemeente.
 • De bestaande innovatiesubsidie wordt omgebouwd tot een extra verenigingssubsidie, bedoeld voor activiteiten die ook op niet-leden zijn gericht.
 • Subsidies aan verengingen worden geïndexeerd en groeien dus mee met de  inflatiecijfers.
   

Bouwen, bouwen, bouwen

 • 500 nieuwe woningen in de komende vier jaar (gerealiseerd of gepland), waarvan 40% sociale huur of koop.
 • Meer uitbreidingslocatie aan de randen van onze dorpen, en de gemeente gaat vaker gronden zelf aankopen voor woningbouw.
 • Continuering van de starterslening en koopgarantwoningen.
 • Ruim baan voor woningsplitsingen en voor tijdelijke woningen.
   

Iedereen doet mee

 • De financiële situatie van ouders mag kinderen niet belemmeren om mee te doen aan schoolactiviteiten of lid te worden van een sportverenging; zo nodig springt de gemeente bij.
 • De gemeente stimuleert dat de bestrijding van eenzaamheid door meer mensen en verenigingen wordt opgepakt.
 • Het creëren van mantelzorgwoningen wordt ruimhartig toegestaan. En we willen meer ademruimte voor mantelzorgers door respijtzorg en dagopvang.
 • Bibliotheken krijgen blijvend steun van de gemeente en iedere school moet een eigen schoolbibliotheek hebben.
 • De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl. Zo komt er een actieplan om het lidmaatschap van sportverenigingen te verhogen, krijgen buurtsportcoaches meer armslag en steunen we het burgerinitiatief voor de aanleg van een skatebaan.
 • Iedere school bezoekt de komende bestuursperiode minimaal één keer de raadszaal.
   

Leefbare dorpen

 • Er komt meer geld beschikbaar voor onderwijshuisvesting door alle opbrengsten van verkoop van gemeentelijk vastgoed daaraan te besteden.
 • We koesteren onze gemeenschapshuizen, de subsidierelatie krijgt een structureel karakter: geen ge-jojo, maar gebaseerd op prestatieafspraken.
 • De modernisering van onze sportaccommodaties gaat volop door en er komt ook een visie voor de lange termijn.
 • De buurtinformatienetwerken krijgen een extra boost.
 • Handhaving is belangrijk, maar wel in redelijkheid.
 • De gemeente gaat achterstanden in onderhoud van openbare ruimte proactief signaleren én aanpakken.
 • Wijkmakelaars worden meer zichtbaar en gaan werken vanuit de gemeenschapshuizen.
   

Verkeer moet veiliger

 • Knelpunten moeten sneller worden aangepakt; jaarlijks komt daarvoor een extra budget van 100.000 euro beschikbaar. In ons verkiezingsprogramma staan de belangrijkste maatregelen per dorp opgesomd.
 • Langzaam verkeer krijgt meer prioriteit; er komen meer 30 kilometerzones en andere verkeer remmende maatregelen.
 • Voor de lange termijn moet er een verkeersplan komen, waardoor het doorgaand verkeer meer alternatieven krijgt.
   

Aantrekkelijk buitengebied

 • Agrariërs krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Zij moeten de ruimte houden om te ondernemen, het liefst in een gemengde plattelandseconomie.
 • De gemeente steunt de ontwikkeling van kringlooplandbouw en het verkorten van de productieketen, waardoor consumenten beter zien waar hun voedsel vandaan komt.
 • De gemeente geeft ruimte aan herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing.
   

Sterke economische basis

 • De gemeente blijft de ontwikkeling van het centrummanagement actief ondersteunen en winkeliers vestigen zich zoveel mogelijk in de centra.
 • Samen met ondernemers maakt de gemeente de bedrijventerreinen minder rommelig, waarbij de vorming van parkmanagement kan helpen.
 • De toeristische visie krijgt in samenwerking met ondernemers een concrete vertaling.
   

Duurzame gemeente

 • We willen meer zonnepalen op daken, liever dan zonneparken op landbouwgronden.
 • Voor windmolens zijn geen geschikte plekken in onze gemeente.
 • De in gang gezette daling van de afvalberg gaat volop door, o.a. door goede voorlichting.
 • We ontwikkelen duurzaamheidseisen voor nieuwe projecten en initiatieven.
   

Uw geld, uw ambtenaren

 • Het degelijke financiële beleid van de afgelopen vier jaar wordt voortgezet; de lasten voor inwoners worden zo laag mogelijk gehouden.
 • De gemeentelijke organisatie – ‘Mijn Gemeente Dichtbij’, samen met Boxtel – moet minder kwetsbaar worden, want dat gaat nu ten koste van de dienstverlening aan inwoners. Dat vraagt een stevig ontwikkelplan.
   

Voor het uitgebreide verkiezingsprogramma klik dan hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.