20 mei 2021

Amendement Zienswijze Dommelvallei

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 20 mei 2021;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders “Jaarverslag en jaarrekening 2020, meerjarenbegroting 2022-2025 en de 1e en 2e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei”; bijlage nr.: 22 – 2021, d.d. 4 mei 2021,

Overwegende dat

 • Wij als gemeente een deel van de ondersteunende diensten hebben ondergebracht in Dienst Dommelvallei

 • Wij voor de uitvoering van deze diensten ieder jaar ruimte inruimen binnen onze begroting en dat de hoogte van die bijdrage is gebaseerd op de nodige diensten en overeengekomen ambities.

 • Deze raad op 7 april 2021 is geïnformeerd middels een ‘Lijst goede initiatieven die bij Dienst Dommelvallei zijn blijven liggen’ over projecten die afgelopen jaar nog niet ten uitvoer zijn gekomen.

 • Deze raad op 14 april 2021 is geïnformeerd middels de jaarstukken 2020 en de meerjarenbegroting 2022-2025 over het feit dat de Dienst Dommelvallei het over 2020 overgebleven budget deels terug uitkeert aan de deelnemende gemeenten

 • Het ons verbaast dat er budget is overgebleven terwijl er ‘goede initiatieven’ zijn blijven liggen

 • Het normaal zo is, dat de Dienst Dommelvallei binnen haar begroting geen posten heen en weer schuift en dat budgetwijzigingen via de raden van de deelnemende gemeenten gaan door middel van begrotingswijzigingen.

 • Wij afgelopen periode geen voorgestelde begrotingswijziging hebben ontvangen aangaande het herbestemmen van de overgebleven middelen aan ‘goede initiatieven’’ die zijn blijven liggen

  Besluit

  Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat

Aan beslispunt 1 als laatste zin wordt toegevoegd:

, met dien verstande dat een zienswijze wordt ingediend, inhoudende dat middelen die aan de Dienst Dommelvallei zijn toegekend binnen de begroting worden herbesteed, zodat ‘goede initiatieven’ (genoemd in de bijlage) kunnen worden uitgevoerd. Deze verschuivingen dienen binnen de begroting opgenomen te worden middels een begrotingswijziging. “

Beslispunt 2 komt te luiden: geen zienswijze in te dienen tegen de vorming van een reserve I&A;

En gaat over tot de orde van de dag

Son en Breugel, 20 mei 2021, fracties DorpsVISIE en CDA

BESLUIT GEMEENTERAAD 20 MEI 2021:

Het amendement is unaniem aangenomen. 157353 / 221366

BIJLAGE BIJ AMENDEMENT ZIENSWIJZE DOMMELVALLEI

Lijst van goede initiatieven die soms blijven liggen, bedoeld in voortgangsrapportage IBP.

In de Voortgangsrapportage Informatiebeleidsplan Dommelvallei 2016 – 2020 Rapportage over het jaar 2020, gemeente Son en Breugel wordt op blz. 2 gemeld: “Goede initiatieven met meer baten dan kosten, blijven daardoor soms liggen. “

Desgevraagd noemde Dienst Dommelvallei enkele voorbeelden hiervan, hieronder vermeld:

Beter leesbare en begrijpbare teksten

Een hulpmiddel in de tekstverwerker kan medewerkers helpen om begrijpelijker te schrijven (op B1-niveau). Hiermee is de communicatie naar onze inwoners te verbeteren.

Nieuwe standaarden in besteksoftware

Het is in 2020 niet gelukt om software te updaten waarmee bestekken worden opgesteld voor openbare werken. Bestekken die met verouderde standaarden worden opgesteld, kunnen achteraf tot wel 30% hoger in kosten uitvallen omdat leveranciers zich er niet goed op hebben kunnen inschrijven. Actuele software verbetert grip op kosten. (Deze update is inmiddels in Q1 2021 opgepakt).

Harmonisatie informatievoorziening beheer openbare ruimte

De drie gemeenten gebruiken verschillende systemen om de openbare ruimte te beheren. Harmonisatie van systemen kan leiden tot besparingen op software en beheer. Tevens wordt het applicatielandschap minder complex. Een en ander kan aansluiten op een gedachte om het vakinhoudelijke beheer openbare ruimte voor de drie gemeenten gezamenlijk in te richten via een centrumregeling.

Beeldmateriaal: mogelijke harmonisatie

De gemeenten voeren elk zelf het beheer op beeldmateriaal. Dit zijn digitale luchtfoto’s zoals recht van boven, schuin van boven (obliek) en streetview beelden. Sommige varianten van beeldmateriaal moeten jaarlijks opnieuw ingekocht worden. Door inkoop en beheer van beeldmateriaal gezamenlijk uit te voeren kan dit proces efficiënter en beter georganiseerd worden.

Beeldmateriaal: Betere kwaliteit voor effectiever gebruik

Daarnaast wordt het beeldmateriaal steeds belangrijker. Niet alleen ruimtelijke ordening en handhaving gebruiken de beelden, maar bijvoorbeeld ook in het klantcontactcentrum of om WOZ bezwaar te controleren. De kwaliteit en actualiteit van de beelden daarbij zijn essentieel. Met goede beelden kan bespaart worden op meetwerk op locatie, dure fysieke

controle is in veel gevallen dan niet meer nodig. Andere toepassingen van deze data, bijvoorbeeld om socio-economische vraagstukken op te lossen zijn denkbaar.

Benutten nieuwe mogelijkheden van beeldmateriaal

Er zijn nieuwe mogelijkheden in de markt beschikbaar. Met nieuwe meettechnieken kan de diepte/afstand van objecten in een foto bepaald worden. Hiermee kunnen met lucht- en gevelfoto’s afmetingen van fysieke objecten bepaalden worden. Dit biedt meer mogelijkheden om te besparen om fysiek meten en controleren. Een andere nieuwe mogelijkheden is een online omgeving die ook voor de inwoner beschikbaar is.

Werken met data

Er liggen diverse voorstellen van de drie gemeenten om meer te doen met data die we al in huis hebben. Dit is vooral het samenbrengen van gegevens en het inzichtelijk maken. Voorbeelden van aangedragen onderwerpen waar meer inzicht gewenst is: criminaliteit jongeren, wijkanalyses, drugsafval, leegstand, meldingen openbare ruimte, formatie en bezetting, hertaxaties, bezwaarafhandeling.

Automatische koppelingen om handwerk te besparen

Een integratie tussen het zaaksysteem en vergadersystemen (MT, college, raad) kan er voor zorgen dat het wekelijks handmatig overzetten van geagendeerde stukken door secretariaat niet meer nodig is. Een geautomatiseerde koppeling is minder foutgevoelig.

Betere gebruikersondersteuning

Door de coronacrisis zijn we nog meer digitaal gaan werken. Nieuwe systemen voor kantoorautomatisering en video vergaderen bieden meer mogelijkheden en leiden tot meer vragen voor ondersteuning. Momenteel is er te weinig capaciteit voorhanden om gebruikersondersteuning goed in te richten en met werknemers mee te denken hoe het beste gebruik te maken van systemen die we al in huis hebben. Hierdoor gaan effectieve arbeidsuren verloren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.