Onze speerpunten uit ons verkiezingsprogramma

Er zijn voldoende betaalbare woningen voor iedereen

 • We gaan bouwen voor jong en oud uit Son en Breugel
 • In hofjes, tiny houses, appartement complexen of door woningsplitsing
 • Waar jong en oud samenleven
 • En starterswoningen ook starterswoningen blijven

   

 • Beleggers mogen niet zomaar meer een opgekochte woning verhuren
 • Zodat anderen ook een kans krijgen te kopen
 • In de Ruysdaelstraat komen wooneenheden voor inwoners met 24-uurs zorg en sociale huurwoningen. Maar er is ook ruimte voor koopwoningen
 • En op nieuwe locaties zoals op Driehoek liggen mooie kansen
 • Vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende agrariërs mogen voor woningbouw en woning splitsing gebruikt worden
 • We gaan hoogbouw op Ekkersrijt Oost niet uit de weg
 • Voor jongeren, starters, 1-gezinshuishoudens, expats en arbeidsmigranten
 • We nemen omwonenden in álle plannen mee!

Inwoners gaan echt iets merken van de nieuwe bestuursstijl

 • Er wordt eerder geluisterd naar inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen
 • Pas daarna worden er besluiten genomen door de gemeenteraad
 • De onderwerpen op de politieke agenda worden goed gecommuniceerd
 • Het wordt duidelijker wat het verschil is tussen de gemeenteraad, het college en de ambtenaren.
 • Men weet wie ze waarvoor kunnen benaderen
 • Met de komst van technische mogelijkheden kan men makkelijker vanuit huis deelnemen
 • Als inwoners een project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven
 • Omwonenden worden in een heel vroeg stadium bij bouwprojecten betrokken
 • Het CDA is en blijft een volkspartij, die midden in het dorp aanwezig is
 • En benaderbaar, koersvast, vernieuwend en resultaatgericht zal zijn
 • Naar u toe komt als wij óf u dat nodig vindt

We gaan nog beter voor elkaar zorgen

 • Er komt meer verbinding tussen alle prachtige initiatieven van vrijwilligers
 • Door een centraal informatiepunt in het nieuwe Dommelhuis
 • Zodat inwoners beter weten waar ze gebruik van kunnen maken
 • Geen enkel kind mag nog in armoede opgroeien en we gaan met elkaar op zoek naar ‘stille armoede’ bij ouderen
 • De gemeente zorgt voor betere communicatie over de mogelijkheden voor mensen die armoede of eenzaamheid ervaren
 • We zorgen voor meer variatie in het aanbod van woonvormen waar jong en oud bij elkaar wonen en voor elkaar kunnen zorgen
 • Sport accommodaties zoals SBC en HTC kunnen voor meer activiteiten ingezet worden
 • Om sporten en bewegen te stimuleren bij iedereen gaat een buurtsportcoach verbinding in de samenleving tot stand brengen
 • En samen met inwoners worden beweegtoestellen uitgezocht voor alle leeftijden in de buurt van onze centra
 • We gaan grensoverschrijdend gedrag bij verenigingen stevig aanpakken door te korten op hun subsidie
 • Tijdens de bouw van de sporthal in Breugel helpen we verenigingen tijdelijk onderdak te vinden
 • In de Gentiaan komt een mooi nieuw energieneutraal Braecklant gebouw waar ook plek is voor onze jongeren
 • Als echt Brabants dorp zorgen we ervoor dat er voldoende bouwlocaties zijn om carnavalswagens te bouwen en de optocht niet verloren gaat
 • In het Dommelhuis komt een door de Seniorenraad bezet informatiepunt speciaal voor ouderen
 • De kennis over inwoners met dementie of Alzheimer wordt vergoot, zodat iedereen het kan herkennen en helpen bij verward gedrag op straat
 • De Adviesraad Sociaal Domein wordt als belangrijke kennispartner veel betrokken bij sociale vraagstukken
 • We zijn een inclusieve gemeente; ieder mens is gelijkwaardig en telt mee
 • Voor zowel statushouders als arbeidsmigranten gaan we actief op zoek naar woonoplossingen die menselijk en veilig zijn

Onze centra, zowel in Son als in Breugel worden nog mooier

In Son…..

 • Komt een gezellig horecaplein met veel terrassen op het Raadhuisplein
 • We verleggen de bushalte en de hoge brede drempels tussen beide pleinen verdwijnen
 • We zorgen voor een grote mooie en veilige oversteek naar het Kerkplein
 • Tijdens evenementen ontstaat dan één groot plein
 • Met heel veel groen!
 • Waar nog steeds gratis voor de winkel geparkeerd kan worden
 • In het Dommelhuis komen inwoners samen, worden geïnformeerd en kan men cultureel genieten
 • En voor een moment van bezinning kan men terecht in een stiltekapel achter de kerktoren

In Breugel…..

 • Wordt recht gedaan aan de groene geschiedenis
 • Door de komst van een groen dorpshart
 • Met het gevoel van een ‘park’
 • En een evenementenplein tussen de Bongerd en de Boerderij
 • Waar het uitnodigt om te verblijven en je veilig te voelen
 • Met voldoende parkeermogelijkheden
 • En een mooie energie-neutrale nieuwe NOC-NSF sporthal

De communicatie en informatie naar inwoners wordt beter

 • Het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) wordt meer bekend bij iedereen
 • Zodat op tijd de juiste persoonlijke zorg en ondersteuning gegeven wordt
 • De websites van het CMD en de gemeente worden verbeterd
 • Een digitale assistent is beschikbaar zodat inwoners 24 uur per dag ondersteuning op de website kunnen krijgen
 • En als men er digitaal niet uitkomt moet het makkelijk zijn om snel telefonisch of fysiek geholpen te worden
 • Er komt weer een vrije inloopmogelijkheid in het gemeentehuis, zonder afspraak
 • Mensen worden binnen 1 werkdag teruggebeld
 • Op schriftelijke reacties ontvangt men binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging
 • Meldingen over problemen in de openbare ruimte moeten makkelijk gedaan kunnen worden
 • En er wordt altijd terugkoppeling gegeven over wat er met een melding is gedaan
 • Er wordt gecommuniceerd over de voortgang van de energie transitie
 • De gemeente informeert en gaat met agrariërs een samenwerkingsverband aan tegen ondermijning
 • De bibliotheek speelt een grotere rol op het gebied van informatie, communicatie en ondersteuning

We zorgen goed voor onze omgeving en de aarde

 • Son en Breugel is in 2030 voor 70% klimaatneutraal
 • De kosten voor het meewerken aan de energie transitie zijn betaalbaar voor alle inwoners
 • Eerst zon opvangen op daken, we moeten zuinig zijn op goede landbouwgrond
 • Dus zonnepanelen langs de A50, bij parkeerplaatsen of op Ekkersrijt
 • Ons motto: “Isoleren, isoleren, isoleren”
 • Er komt meer groen in beide centra, want de natuur hoort ook midden in de samenleving
 • En daarnaast wordt de wateropslag er beter mee geregeld
 • Inwoners krijgen meer inbreng over het groen in hun buurt
 • Inwoners blijven gestimuleerd worden om hun waterafvoer af te koppelen en het riool te ontlasten
 • Bij woonwijken komen geen grote windmolens
 • Een lokaal ‘Laadpalenplan’ zorgt ervoor dat publieke laadpalen dicht bij huis, winkels en ondernemingen beschikbaar zijn
 • Natuurgebieden in onze omgeving worden op elkaar aangesloten
 • En agrariërs worden ingezet als beheerders om deze te onderhouden
 • Afval wordt gewoon bij u thuis opgehaald en niet in centrale afvalcontainers
 • Bij de milieustraat kunt u uw afval voortaan veel makkelijker kwijt in containers die verdiept in de grond liggen

We leven in een verkeersveilige woonomgeving

 • Er komt een nieuw verkeers- en vervoersplan
 • Die we samen met inwoners gaan bespreken
 • Waarin we aandacht geven aan straten waar zwaar verkeer doorheen komt
 • En waarmee we ook de laad- en lostijden in het centrum beter regelen
 • Fietspaden en zebrapaden zullen goed verlicht zijn
 • En zoveel mogelijk vrij liggend
 • Gevaarlijke punten zoals de fietsoversteek in de Stakenburgstraat worden aangepakt
 • Net als een extra zebrapad van de Europalaan naar het 17 Septemberplein
 • Er mag geen discussie zijn over veiligheid rond scholen. Waar vaker door BOA’s gehandhaafd moet worden op gedrag van ouders, leerkrachten en omwonenden
 • En waar de basisschool de wijk niet tot last is

Son en Breugel blijft zelfstandig, financieel en economisch gezond

 • We blijven in de top 3 van Nederlands meest economische toplocaties
 • Door te zorgen voor een 2e op- en afrit voor Ekkersrijt
 • In goede samenwerking met alle ondernemers
 • We kopen dus zoveel mogelijk lokaal
 • En zijn op de fiets bereikbaar via veilige, regionale fietsverbindingen
 • Eindhoven Airport dichtbij is fijn, maar we willen geen opstijgend en dalend vliegverkeer boven ons
 • Er komen meer flexibele en individueel passende vergunningen om agrariërs te ondersteunen bij hun (veranderende) bedrijfsvoering
 • De gemeente heeft veel taken erbij gekregen de laatste jaren
 • Om zelfstandig te kunnen blijven vraagt dat om samenwerking met de regio
 • Maar we regelen eerst onze eigen zaken
 • En investeren in ons ambtenaren apparaat
 • Onze gezonde financiële reserves hebben o.a. gezorgd voor prachtige scholen, het Dommelhuis en de renovatie van het gemeentehuis
 • Maar de rijksoverheid stoot steeds meer taken af naar gemeentes waar we geen extra geld voor krijgen
 • En uw portemonnee is niet oneindig groot. Daarom maken we keuzes
 • Dat vraagt om een degelijk en behoudend financieel beleid

Voor onze kinderen zorgen we samen

 • De omgeving van onze mooie nieuwe schoolgebouwen is en blijft veilig
 • De scholen en de armoede-regisseur hebben overleg om te voorkomen dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan
 • Kinderen in Son en Breugel sporten minder dan gemiddeld op school. We gaan waar mogelijk de gym-tijd uitbreiden
 • Omdat gezonde rivaliteit leuk is, komt er een jaarlijkse ‘Son en Breugelse scholen sportdag’
 • We zorgen voor goede financiële regelingen zodat alle kinderen kunnen sporten en leren zwemmen
 • Om zwaardere jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen gaan Vroeghulpteams ouders van jonge kinderen die zorg nodig hebben snel helpen
 • Samen met de LEV jongerenwerkers gaan we op zoek naar een centrale locatie waar jongeren tussen 12 en 18 jaar een eigen plek krijgen om samen te komen
 • Op alle basisscholen wordt een lespakket aangeboden over de gevaren en gevolgen van alcohol, drugs en roken
 • Met een jeugdburgemeester in de jeugdgemeenteraad geven we kinderen nog meer een eigen stem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.