16 juli 2022

CDA en VVD dienen motie in Perspectief voor agrariërs bij stikstof aanpak

Op donderdag 6 juli werd er door het CDA en de VVD de motie ingediend “Perspectief voor agrariërs bij stikstof aanpak”. Het signaal wat de indieners hiermee voor ogen hadden was om de agrariërs en inwoners van Son en Breugel die direct of indirect betrokken zijn bij deze problematiek een hart onder de riem te steken en duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan.

Zo werd er o.a. geconstateerd dat in Son en Breugel de afgelopen 20 jaar het grondgebruik van agrariërs al met 50% is afgenomen en het aantal bedrijven zelfs met 60%. En dat er op de richtinggevende kaart van de regerering aangegeven is dat de meeste plekken in onze gemeente tot een stikstofreductie moeten komen van 95% met een minimum van 47%. Dat zou directe gevolgen hebben voor veel agrariërs die zich dan genoodzaakt voelen te stoppen.

De standpunten van de partijen bleken, zoals te verwachten was, dicht bij elkaar te liggen.

Men is het eens met de nationale en provinciale doelstellingen tot stikstofreductie. Men vindt dat protesteren een recht is, maar dat daarbij niet de gestelde grenzen mogen worden overtreden. Daarnaast zou een effectieve stikstofaanpak een integrale aanpak dienen te zijn die zich niet alleen richt op de agrarische sector maar álle sectoren meeneemt die een bijdrage kunnen leveren aan de stikstofvermindering.

De provincie is nu aan zet met de gebiedsprocessen en de partijen vinden dat agrariërs intensief betrokken horen te worden, omdat zij een onmisbare schakel zijn in de oplossing.

De politieke partijen wilden met deze motie een duidelijk signaal afgeven aan de agrariërs en inwoners die direct of indirect betrokken zijn bij de reductie van stikstof. Het doel van de motie was om deze bij de provincie onder de aandacht te brengen aangezien zij nu aan zet zijn. Het verzoek aan de provincie was daarbij om goed naar lokale- en regionale verschillen te kijken en om samen met alle betrokkenen en niet alleen met agrariërs naar de juiste oplossingen te zoeken. Ook gaf men aan dat biologische en/of natuur-inclusieve bedrijven koplopers zijn op het gebied van onder andere een verminderde stikstof uitstoot. En dat deze koplopers dus zouden moeten worden ontzien van een generieke reductiemaatregel.

Na een stevig debat in de raadsvergadering werd de motie uiteindelijk gesteund door VoorU! en Dorpsbelang. Met een volledige bezetting van de gemeenteraad zou dat betekend hebben dat er een meerderheid was gehaald en de motie was aangenomen. Helaas, door enkele afwezigen is dat niet gelukt.

De betrokken partijen CDA, VVD, VoorU! en Dorpsbelang hopen dat deze motie toch heeft bijgedragen aan de juiste aandacht in onze gemeente voor de lokale ondernemers.

Zoals het CDA aangaf: “Boer zijn is niet zomaar een beroep, maar een manier van leven. De boer is verbonden aan zijn of haar land, zijn of haar dieren en de omgeving. Wie zo’n grote opgave van de sector vraagt, moet naast de boer gaan staan”.

 

Motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’

Perspectief voor agrariërs bij stikstof aanpak

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2022

Constaterende dat:

 • Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied heeft gepubliceerd
 • Hierin voor een groot deel van onze gemeente een reductie doelstelling van 95% tot minimaal 47% is opgenomen
 • De gemeente Son en Breugel een intentie overeenkomst ‘Dommeldal uit de verf” heeft gesloten met als doel het realiseren van het Natuur Netwerk Brabant waardoor al gronden omgezet gaan worden van landbouw naar natuur
 • De laatste 20 jaar in onze gemeente het aantal landbouwbedrijven is afgenomen met 60% en het grondgebruik in oppervlakte met 50%

Overwegende dat:

 • We de nationale en provinciale doelstellingen tot stikstofreductie ondersteunen
 • Een effectieve stikstofaanpak een integrale aanpak dient te zijn die zich niet alleen richt op de agrarische sector
 • De huidige richtinggevende doelstellingen grote nadelige gevolgen hebben voor de agrarische sector en aanverwante bedrijven in de gemeente Son en Breugel
 • De provincie nu aan zet is met de gebiedsprocessen en agrariërs intensief betrokken horen te worden omdat zij een onmisbare schakel zijn in de oplossing
 • Oplossingen gezocht moeten worden in plaatselijke en regionale aanpak met oog voor de gehele voedselketen
 • De agrarische sector vitaler en sterker in balans met haar omgeving uit deze moeilijke transitie moet komen


BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken

 • Deze motie onder de aandacht te brengen bij Provinciale Staten en Gedeputeerden Staten van de provincie Noord-Brabant en aan te geven dat:
  • De doelstellingen uit de startnotitie NPLG enorme gevolgen hebben voor de agrarische sector, aanverwante bedrijven en het platteland in Son en Breugel
  • Samen met alle betrokkenen en niet alleen via de agrariërs naar de juiste oplossingen gezocht moet worden om de beoogde reductie te realiseren
  • Brabant groot is geworden via de coöperatieve gedachte en dat deze aanpak ook de weg is naar oplossingen die toekomstbestendig zijn
  • Biologische en/of natuur-inclusieve bedrijven koplopers zijn op het gebied van onder andere een verminderde stikstof uitstoot. Deze koplopers zouden moeten worden ontzien van een generieke reductiemaatregel

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 6 juli 2022,

Fracties CDA, VVD

 

Verdediging motie Perspectief voor agrariërs bij stikstof aanpak

De titel van de motie geeft boodschap al aan, we vragen om perspectief voor agrariers en hun aanverwante bedrijven.

Het is niet onze intentie om een landelijke discussie in deze raadszaal te herhalen over de stikstofreductie. Die discussie is complex en technisch ingewikkeld. En zoals aangegeven in de motie vinden wij óók dat die stikstofreductie moet plaatsvinden.

We begrijpen de huidige emotie die er leeft bij agrariers, maar wij vinden OOK dat eventuele protesten met respect en in de juiste mate gevoerd moeten worden.

Het doel van deze motie is om te constateren dat in Son en Breugel de afgelopen 20 jaar het grondgebruik van agrariers al met 50% is afgenomen en het aantal bedrijven zelfs met 60%.

Om te constateren dat in de startnotitie een voorstel is opgenomen tot stikstofreductie op veel plekken in onze gemeente van 95% tot een minimum van 47%. Dat heeft directe gevolgen voor veel agariers die zich dan genoodzaakt voelen te stoppen.

We merken ook op in deze motie dat door het natuurproject ‘Dommeldal uit de verf’ we uiteindelijk nog meer landbouwgronden zullen gaan inleveren.

We vragen ook met deze motie áándacht:

Aandacht voor de aanverwante bedrijven. Want als het aantal agrariers tot een minimum terugloopt heeft dat niet alleen voor hén ernstige gevolgen maar ook voor onze inwoners die werken bij grote bedrijven in onze gemeente zoals voedselfabrikant van Loon, of vleesafval recycler Rendac. Maar ook over onze gemeentegrens heen werken onze inwoners bij bijvoorbeeld diervoederbedrijven, groothandels, transporteurs etc.

Omdat de provincie nu aan zet is vragen we met deze motie aan hen aandacht voor al deze betrokkenen. Maar we vragen ook om met een integraal plan te komen. Waarbij niet alleen naar boeren gekeken wordt, maar waarbij álle sectoren meegenomen worden die een bijdrage kunnen leveren aan de stikstofvermindering.  En dat er oplossingen gezocht gaan worden op plaatselijk en regionaal nivo, waarbij Biologische en/of natuur-inclusieve bedrijven die hun bedrijfsvoering al hebben aangepast zouden moeten worden ontzien van een algemene reductiemaatregel.

Boer zijn is niet zomaar een beroep is, maar een manier van leven. De boer is verbonden aan zijn of haar land, zijn of haar dieren en de omgeving. Wie zo’n grote opgave van de sector vraagt, moet naast de boer gaan staan en niet ertegenover.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.