10 juli 2022

CDA inbreng raadsagenda en bestuursakkoord 2022-2026

Son en Breugel, 7 juli 2022

RAADSAGENDA

Intussen liggen de verkiezingen al weer even achter ons. De afgelopen maanden heeft het CDA in eerste instantie samen met Dorpsvisie opgetrokken. En onze eerste afspraak was: we gaan proberen het anders te doen. En dat is iets wat we gedurende het traject ook meerdere keren tegen elkaar hebben gezegd. We zijn gaan onderzoeken of er andere opties waren dan het bekende oppositie-coalitie model. Maar iets anders willen doen betekent ook dat je een onbekende weg bewandelt. Er lag geen kant en klaar politiek model op de plank wat we konden gebruiken. Daardoor heeft het hele traject tot vandaag langer geduurd dan we tevoren dachten.  En we hebben ook geleerd van de afgelopen maanden. Wat het CDA betreft zijn we dan ook blij met de intentie om met de gehele raad te werken aan een raadswerkprogramma. Om met elkaar te gaan praten over hóe we politiek willen bedrijven in deze raad, om met elkaar vast te leggen wat we verstaan onder burgerparticipatie. Maar ook om vóór de volgende verkiezingen al helder te hebben of we met een raadsbreed programma willen werken en hoe we tot college vorming komen.

Vandaag gaan we besluiten over een raadsagenda en een bestuursakkoord. En zullen we onze nieuwe wethouders gaan installeren. Daarmee komt er een einde aan een intensieve periode en gaan we starten met een nieuwe periode.

Met een raadsagenda waar we zoveel mogelijk de input van alle partijen in deze raad in hebben verwerkt. Waarmee we hopen dat we raadsbreed kunnen afspreken dat dit in ieder geval de thema’s zijn waar we het de komende bestuursperiode met elkaar over zouden moeten gaan hebben.

We gaan ook starten met een bestuursakkoord. Samen met DorpsVisie, ,PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang hebben we over énkele onderwerpen afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat we ook tot resultaten gaan komen met elkaar. Maar ook hierin hebben we geprobeerd niet te gedetailleerd iets vast te leggen zodat we bij de uiteindelijke besluitvorming voldoende ruimte hebben om een debat op een raadsbrede manier te kunnen voeren.

Wat het CDA betreft zijn de afgelopen maanden het begin geweest van een nieuwe periode waarin we mét elkaar aan onze inwoners gaan laten zien dat we het op inhoud niet altijd eens zullen zijn met elkaar. Maar dat we met respect voor elkaars verschillen goede inhoudelijke debatten kunnen voeren en er geen ‘haat in de raad’ zal zijn.  

Bestuursakkoord

Het CDA is blij met het bestuursakkoord. We willen allereerst de andere partijen bedanken voor de constructieve manier waarop deze met elkaar tot stand is gekomen!

SAMENWERKEN IN, AAN, VOOR en MET SON EN BREUGEL

Dat is de titel van de raadsagenda en het bestuursakkoord wat we vanavond bespreken. Wat ons betreft speelt het woord ‘Samenwerken’ een grote rol in de inhoud van het akkoord. We noemen graag een paar korte voorbeelden daarvan, zonder uiteraard daarmee de niet genoemde minder belangrijk te vinden:

Samenwerken zowel in de raad als daarbuiten is nodig om financieel en economisch gezond te zijn en om onze zelfstandigheid te behouden.

Tot een Gemeentelijk verkeers en vervoersplan komen is een eerst stap die nodig is, zodat we daarna snel samen met inwoners en ondernemers kunnen gaan praten over de inrichting van ons centrum.

Binnen het sociaal domein gaan we met alle partijen in de raadswerkgroep verder om zo snel mogelijk het armoedebeleid vast te stellen.

We gaan onderzoeken of we met een wijkcoach een verbinding tot stand kunnen brengen tussen sport en het sociaal domein zodat verenigingen en andere partijen elkaar kennen en kunnen versterken. Met als doel positieve gezondheid te stimuleren en eenzaamheid te verminderen.

Samen met het college gaan we bespreken hoe we zorgen voor de juiste dienstverlening voor inwoners en bedrijven in onze gemeente.

En last but not least; we gaan snel onderzoeken welke woonbehoefte er is per doelgroep om vervolgens ook snel en fors te kunnen gaan bouwen. We hebben samen flinke ambities uitgesproken en willen werken aan betaalbare huisvesting en een goede doorstroming.

Voorzitter, zoals vorige week bij onze algemene beschouwingen ook al aangegeven, het bestuursakkoord geeft dat ook aan: er moet veel gedaan worden. Het CDA is er klaar voor om dat samen met álle partijen te doen. Laten we starten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.