Throw trash in plastic bags into the trash in the garden.
09 oktober 2023

Kostenbesparing afvalinzameling 2024

Voor het CDA is dit zo’n dossier waar we zeer uitvoerig over gesproken hebben? Waarom? Omdat onze beslissing direct van invloed is op onze inwoners en ze de impact daarvan ook direct gaan voelen. De ophaalfrequentie aanpassen terwijl iedereen zo erg tevreden is? We kwamen er niet uit met elkaar.

Want dat tevredenheidscijfer begrepen we volledig, ook wij zijn tevreden met de huidige frequentie. Maar wat zei dat tevredenheidsonderzoek nu echt? Want wat vindt onze inwoner wanneer we de financiële consequenties er tegenover zetten?

Om die reden heeft onze zojuist afgetreden fractiegenoot Henk Hulsen een enquête opgezet die met input en steun van alle andere partijen uiteindelijk definitief tot stand is gekomen en onder inwoners verspreid is. Dit was een fijne manier van samenwerken waarvoor we de anderen dan ook hartelijk willen bedanken. Een lokale enquête, in de lokale media en door de fracties ook gedeeld, dus bij de juiste Son en Breugelse doelgroep terecht gekomen.

We willen de inwoners dus ook bedanken want de enquête heeft ons zeker geholpen om tot een beter beeld te komen van wat inwoners nu echt vinden. Want, wellicht kloppen de % niet tot achter de komma, één ding is wel duidelijk geworden. Driekwart van de respondenten geeft aan dat men liever de ophaalfrequentie aanpast dan dat men meer moet gaan betalen.  Een overduidelijke meerderheid dus.

Daarnaast zijn we zelf met 2 scenario’s gekomen die door de behandelende ambtenaar doorgerekend zijn. 1 scenario viel daarbij al snel af, omdat afwisselende inzamelfrequenties voor teveel verwarring gaat zorgen bij inwoners. Ons scenario B; GFT laten zoals het nu is maar PMD voortaan 1 x per 2 weken laten ophalen, zien we nog steeds als een mogelijke optie.

Dat bracht ons ertoe om ook eens in de cijfers te duiken. Voor het jaar 2022 heeft deze raad nav een amendement besloten om de verhoging van de afvalkosten niet door te belasten aan onze inwoners : kosten 416.000 euro

Bij begrotingsbehandeling voor het jaar 2023 hebben we dat deels gecorrigeerd door de afvalstoffenheffing voor inwoners te verhogen met ongeveer 2/3 van dat bedrag en het restant weer uit de algemene middelen te halen , te weten 187.000 euro. Opgeteld hebben we dus al 603.000 euro uit de Algemene middelen gehaald om de lastenstijging te beperken voor onze inwoners.

We hebben dus nog een correctie uit te voeren op eerder gedane besluiten van 187.000 euro. Maar dat niet alleen, de kosten van afval ophalen zijn het afgelopen jaar wederom flink gestegen. Ons college probeert deze totale lastenstijging voor inwoners in 2024 te beperken door de ophaalfrequentie aan te passen. Dat komt neer op ongeveer 29 euro per huishouden en daarmee kan de 187.000 euro die afgelopen jaar uit de algemene middelen kwam ongeveer gedekt worden. Dat zou betekenen dat we bij de komende begrotingsbehandeling voor 2024 dan ‘alleen’ de stijging van de afvalkosten door kunnen berekenen aan onze inwoners. M.a.w. passen we nu de ophaalfrequentie niet aan, dan wordt het EN/EN. Ongeveer 29 euro per huishouden met daarbovenop de gestegen afvalkosten.

Na lang beraad is voor ons in ieder geval duidelijk geworden dat niets doen geen optie is. We zijn ons ervan bewust dat alles weer kan veranderen als er meer duidelijk is over de nieuwe Gemeenschappelijke regeling. Maar één ding is zeker; goedkoper wordt het niet. We zullen nu zoveel mogelijk toe moeten gaan werken naar een kostendekkende situatie. Aan de ene kant omdat onze gemeentekas in de gaten moeten houden. Maar misschien nog wel belangrijker;  Het CDA wil voorkomen dat onze inwoners straks met enorme verhogingen te maken krijgen. Juist in deze tijd waar armoede nog steeds te vaak leeft onder inwoners en er niet voor niets over bestaanszekerheid werd gesproken tijdens Prinsjesdag.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.