01 juli 2021

Motie Borstonderzoek

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021;

Constaterende dat:

 • De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;

 • Als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;

 • Het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaal functie hebben

 • Het bovendien wenselijk zou zijn om de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar;

  Overwegende dat:

 • Deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;

 • Ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze preventieve voorziening gebruik maken;

 • In Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

  Spreekt uit dat:

 • De genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt;

 • Overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 jaar;

 • Dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet worden overgebracht naar de staatssecretaris.

  BESLUIT:

  Het college van burgmeester en wethouders te verzoeken:

 1. Er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. Tevens te verzoeken in overweging te nemen de leeftijdsgrens voor borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar;

 2. Deze motie via de VNG bij de gemeenteraden in Nederland bekend te maken en ook de leden van de Tweede Kamer te informeren.

249015
Motie Borstonderzoek D66 e.a.

En gaat over tot de orde van de dag.
Son en Breugel, 1 juli 2021
Fracties D66, CDA, Dorpsbelang, DorpsVISIE, PvdA/GroenLinks en VOOR U!

BESLUIT GEMEENTERAAD 1 JULI 2021:

De motie is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.