24 november 2020

Motie informatie naar inwoners over gemeenschappelijke regelingen

Motie informatie naar inwoners over gemeenschappelijke regelingen

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020

Overwegende dat:

• Gemeenschappelijke regelingen deel uitmaken van onze gemeentelijke dienstverlening;

• Er een wetswijziging Gemeenschappelijke regelingen op komst is; • In die wetswijziging is opgenomen dat de betrokkenheid van inwoners bij gemeenschappelijke regelingen geregeld moet worden;

• Deze doelstelling aansluit bij de ontwikkeling van burgerparticipatie in ons dorp;

• Realisering van deze doelstelling niet hoeft te wachten tot de wetswijziging een feit is, omdat nu al gewerkt wordt in Gemeenschappelijke regelingen;

• De gemeente al een informatiepagina in het lokale blad MooiSonenBreugel heeft en hier prima bij kan aansluiten;

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

1. De informatiepagina in de MooiSonenBreugel-Krant uit te breiden met informatie over ontwikkelingen in de gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente deel van uitmaakt.

2. Onze inwoners hierin te ondersteunen via verwijzingen naar actuele bronnen van informatie.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 5 november 2020

Fracties CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GL

BESLUIT GEMEENTERAAD 11 NOVEMBER 2020:

De motie is unaniem aangenomen.

 

20.0013535 motie cda e.a. informatie inwoners over gem. regelingen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.