18 maart 2021

Motie lokaal corona steunfonds Son en Breugel

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op donderdag 18 maart 2021,

Overwegende dat:

 • Er binnen ons dorp inwoners zijn die, al dan niet met een eigen onderneming, het water aan de lippen staat vanwege coronaverplichtingen en -beperkingen,

 • Ons dorp gebaat is bij een goed aanbod van lokale diensten en voorzieningen,

 • Uit signalen blijkt dat lokaal maatwerk op zijn plek is aan een beperkt aantal inwoners, met al dan niet een eigen onderneming, die tussen bestaande regelingen vallen,

 • De overheid een ruim pakket aan steunmaatregelen aanbiedt,

 • Elke maatregel uitzonderingen kent, met soms vergaande gevolgen voor de lokale

  ondernemer en de lokale gemeenschap,

 • Het kabinet heeft opgeroepen tot een ruimhartige toepassing van de bestaande rijksregelingen en daartoe beleidsvrijheid heeft gelaten aan de gemeenten,

 • Het gemeentebestuur al vele diensten heeft verricht om lokale ondernemers bij te staan, maar dat soms ook financiële steun nodig is,

 • Onze gemeente over reserves beschikt die (mede) door de lokale bevolking zijn opgebracht en ook lokaal aangewend mogen worden,

 • Landelijke regelingen gericht zijn op globale groepen en bestemmingen en dat juist op lokaal niveau maatwerk geleverd kan en moet worden,

  BESLUIT:

  Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Een tijdelijk lokaal coronafonds in te stellen en te vullen met een tegoed van € 200.000,- , ten laste van de post reserve vrije bestedingsruimte;

 2. Een oproep te plaatsen in de daarvoor geschikte media zodat acute en schrijnende gevallen in Son en Breugel, die ontstaan zijn door coronabeleid, zich kunnen melden voor dit fonds,

 3. De discretionaire bevoegdheid te gebruiken om beleidsregels op te stellen en toe te passen met betrekking tot de mogelijkheden een beroep te doen op dit fonds;

 4. Bij de bestuursrapportage in november 2021 verantwoording af te leggen over punt 1 tot en met 3 van dit besluit.

En gaat over tot de orde van de dag. Son en Breugel, 18 maart 2021 Fracties CDA, D66, DorpsVISIE

motie cda lokale coronafonds Son en Breugel

BESLUIT GEMEENTERAAD 18 MAART 2021:

De motie is unaniem aangenomen

166608

2

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.