31 oktober 2020

Motie opleidingsprogramma gemeenteraadsleden

 

De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 31 oktober 2019;

Verwijzend naar de Meerjarenbegroting Gemeente Son en Breugel 2020-2023 Programma 1 Bestuurlijke zaken, waarin genoemd wordt dat Son en Breugel de bestuurlijke vorm opnieuw wil bezien om een bestuur krachtige gemeente te blijven.

Overwegende dat:

 • er een raadsbrede werkgroep werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe bestuurs- stijl;

 • de focus van deze raadswerkgroep ligt op de vier kernpunten:
  1. Aansluiting bij behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en

  ondernemers
  2. Burgerparticipatie
  3. Beleids- en besluitvorming en 4. Vergaderstructuren;

 • de nieuwe bestuursstijl niet alleen van de huidige commissie- en raadsleden, maar ook van de toekomstige commissie- en raadsleden een verandering vraagt in kennis en gedrag binnen de lokale en regionale bestuurlijke context;

 • er vooral algemene opleidingen bestaan die deels voorzien in deze behoefte, maar waarbinnen de specifieke lokale en regionale context ontbreekt;

 • er een uitgebreide digitale leeromgeving bestaat van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

  Besluit:

  Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  1. Een opleidingsprogramma te ontwikkelen voor nieuwe raadsleden welke na de vol- gende gemeenteraadsverkiezingen ingezet gaat worden en de raad hiervoor een voorstel met inzicht in de kosten te doen.

  2. Dit opleidingsprogramma specifiek te richten op de lokale en regionale bestuurlijke context en waarmogelijkaan te sluiten bij de bestaande digitale leeromgeving van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

  3. Te onderzoeken of dit opleidingsprogramma samen met de regiogemeenten ontwik- keld, onderhouden en gefinancierd kan worden

  4. Een voorstel te doen om te borgen dat dit opleidingsprogramma actueel blijft en op- nieuw ingezet kan worden.

  en gaat over tot de orde van de dag. Son en Breugel, 31 oktober 2019

  Fractie CDA Son en Breugel

  19.0015577
  motie cda opleidingsprogramma gemeenteraadsleden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.