12 november 2020

Solide financieel beleid voor nu en voor onze toekomst

Son en Breugel kent een lange en mooie historie van degelijk financieel beleid en dat heeft geleid tot mooie reserves en een sluitende begroting. Een deel van dat spaargeld krijgt nu de bestemming waarvoor het geld opzij is gezet: het dorpshuis, nieuwe schoolgebouwen in Breugel, renovatie van de wijkgebouwen en natuurlijk het gemeentehuis. Ondanks de klachten zijn er kilometers trottoir verbeterd. Naast deze verkiezingsbeloften van het CDA zijn extra ambtenaren aangesteld op toezicht en handhaving en een extra boa voor het buitengebied. Er is meer aan burgerparticipatie gedaan dan ooit. Werkbezoeken door commissies beginnen normaal te worden.

AZ

Son en Breugel heeft een uitstekende financiële reputatie. We staan op de 3e plek in Nederland *  en op de 1ste plek in Brabant. Over de kwaliteit van dienstverlening naar onze inwoners, clubs, verenigingen en zwakkeren kunnen we stellen: ‘het kost wat, maar dan heb je ook wat’.

Als kleine gemeente is er geen plaats voor verdeeldheid. De resultaten die we geboekt hebben, zijn mede te danken aan de constructieve samenwerking binnen de coalitie en vaak ook binnen deze gemeenteraad. Steeds minder is sprake van oppositie enerzijds en coalitie anderzijds. Wij bedanken de partijen hiervoor. Ook mooi: meerdere zware dossiers zijn opgelost door raadswerkgroepen.

De bestuurlijke vernieuwing wordt steeds duidelijker zichtbaar en het nieuwe bestuurlijke model verdient een kans. Het CDA vindt deze bestuurlijke vernieuwing essentieel voor een kleine gemeente als de onze. Gebruik maken van alle expertise in ons dorp is belangrijk voor goede en gedragen beslissingen. Voorbeelden zijn:

  • de inloopavonden, die voor coronatijd goed bezocht werden,
  • de werkbezoeken van commissies,
  • en het voorstel voor een nieuwe, herkenbare en transparante vergaderstructuur

Een grotere betrokkenheid van inwoners, wil niet zeggen dat iedereen zijn zin kan krijgen. Op basis van de inbreng van alle belanghebbenden zal ieder raadslid zijn eigen afweging maken. Wat ons betreft echter wel voor iedereen transparant.

Samenwerking is hoognodig, ook in de regio, om onze zelfstandigheid te behouden. De nieuwe Wet Gemeentelijke Regelingen ziet op een sterkere positie van de gemeenteraad en op betere communicatie met de inwoners van de deelnemende gemeenten. We dienen hiervoor een MOTIE in.

Onze inwoners kunnen op ons rekenen. Deze raad kan op ons rekenen. En omdat wij er willen zijn voor alle inwoners, zullen we een motie indienen voor straatnamenbeleid. (MOTIE)

GZ

Mede dankzij het CDA heeft Son en Breugel als eerste gemeente in Nederland een afkoppel subsidie. Een mooie manier om met onze inwoners de rioolkostenstijging te beperken.  

De komende jaren wacht ons de uitdaging om de Omgevingswet te implementeren. Deze begint met de omgevingsvisie en -plannen. Dit vraagt een grote inbreng van de inwoners van Son en Breugel om tot een gedragen visie te komen. Dit proces moet nu van start gaan.

Met z’n allen werken we aan de invulling van het akkoord van Parijs. Deze grootschalige energietransitie naar groene energie vraagt investeringen zoals windmolens en zonnepanelen. Het CDA streeft ernaar om dit eerst te realiseren op daken van gebouwen en langs wegbermen en wallen.  Handen af van onze natuur. Energie is belangrijk, maar krijgt van ons géén voorrang op andere ruimteclaims in het landelijk gebied

Het CDA wil dat leegstaande agrarische gebouwen gemakkelijk herbestemd kunnen worden naar woningen en of andere bedrijvigheden, onder meer om de criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan.

Elke gemeente in Nederland heeft te maken met lagere opbrengsten uit afval terwijl de kosten voor het inzamelen fors verhoogd zijn. Wij kiezen voor een voortzetting van ons huidige, effectieve afvalbeleid. Wij vinden het niet oké dat ouderen tot wel 500 m moeten sjouwen met hun restafval.

Na decennialange discussie wordt ons dorpshuis gerealiseerd, in een vorm die monumentwaardig en vertrouwd combineert met nieuw en modern. Een parel in ons centrum.

Als raad hebben we met ‘kaders als koers’ onze woningbouw op inbreidingslocaties bepaald. We hebben speciale aandacht voor de sociale sector (dus ouderen, jongeren en zorgbehoevenden). Het CDA vindt het uitermate belangrijk, dat huizen ook in de toekomst voor deze doelgroep beschikbaar blijven.  

Eindelijk is het zover, na jarenlang vragen van het CDA is nu uiteindelijk een verlichte fietsverbinding tussen Eindhoven en Son en Breugel een feit. Daarnaast hebben we het fietspad langs de Rooiseweg verlicht en is op Ekkersrijt de slowlane gerealiseerd.

Wat betreft Ekkersrijt willen wij nogmaals het belang van een tweede ontsluiting benadrukken.

Het CDA zet zich in voor een groen Son en Breugel. Bij bouwprojecten moet het bestaande groen verplicht een plaats in de plannen innemen. Er mag niet meer zomaar gekapt worden. Wij hebben het initiatief genomen om ons groen beter te beschermen.

BZ

De zorg in Son en Breugel is een pijnpunt in deze begroting. De kosten van de Jeugdzorg en WMO drukken zwaar op onze begroting. En dan is de onzekerheid door de coronacrisis nog niet meegenomen. De oorzaak van het tekort is bekend. Onze eigen Rijksoverheid heeft onvoldoende middelen beschikbaar gesteld voor de taken die wij erbij hebben gekregen. De raadswerkgroep gaat maatregelen voorstellen om de zorgorganisatie te versterken, efficiënter te maken en de kwaliteit te verbeteren.
Het is belangrijk dat duidelijk gezondheidsbeleid meer concrete aandacht heeft voor zorgpreventie. En dit alles zonder het risico te lopen dat burgers niet de juiste zorg krijgen als ze die nodig hebben. Goede, passende zorg voor onze inwoners staat voorop!

Ook al kunnen wellicht niet alle zorgproblemen weggenomen worden: van het CDA mag geld niet de oorzaak zijn van het afkalven van de zorg voor onze inwoners. Het CDA laat deze inwoners niet in de kou staan. Nu niet en ook in de toekomst niet.

We willen zelfs meer. We willen de zorg uitbreiden naar minder draagkrachtige inwoners. Son en Breugel is een rijke gemeente, maar niet iedereen zit ruim in de financiële middelen. Daarom hebben we meerdere keren aangedrongen om tot een armoedebeleid te komen. Maar de wethouder maakt geen haast. Nu moeten we weer wachten op een onderzoek van de GGD. We willen hier snel en goed werk van maken. Armoede wordt niet minder door de aanpak uit te stellen.

We zijn blij met de concrete plannen voor de Krommenhoek/De Regenboog in Breugel. Alle basisscholen zijn dan vernieuwd. Wat een rijkdom voor onze eigen jeugd. Deze nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid in de buurt. Ook de voor- en naschoolse opvang moet nog een passende plek krijgen.

We zijn ook blij met de start van de renovatie van de Boerderij.  Binnenkort nemen we een beslissing over renovatie of nieuwbouw van de Bongerd. Het CDA gaat voor een volwaardige sporthal. We pleiten voor een concrete, groene invulling van het plangebied Breugel Bruist. Op de vrijkomende schoollocaties kunnen woningen gebouwd worden.  

Afronding

Bij de verkiezingen van 2018 had het CDA enkele speerpunten. De realisatie van een dorpshuis, het vaart maken met Breugel Bruist, helderheid over woningbouw op inbreidingslocaties, meer betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming, een financieel gezonde zelfstandige gemeente, aandacht voor de zorg, iedereen moet kunnen meedoen, het aanleggen van verbeterde fietspaden, het opknappen van de trottoirs, de Krommenhoek locatie als schoollocatie en het behoud van ons dierbare groen. Nu 2,5 jaar later en terugkijkend is er bijzonder veel gerealiseerd en zijn wij trots op de resultaten, en niet op de laatste plaats op meer politieke transparantie en betrokkenheid.

Fractie CDA voor een betrokken betrouwbaar bestuur.

 

* (BDO (2020) (gemeenten tot 25.000 inwoners (totaal 129)

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.