21 februari 2023

Verkiezingsprogramma CDA Brabant 2023

Hier leest u het volledige verkiezingprogramma.

Een aantal punten hieruit:

 

Brede welvaart

Brede welvaart moet beginnen met de vraag:hoe gaat het met je? Dat kom je te weten doormet elkaar het gesprek aan te gaan.Dit goedegesprek is ook nodig om met elkaar bewust tezijn van het feit dat de beschikbaarheid vanenergie, van goed en voldoende water, vangezond voedsel geen vanzelfsprekendheid is.

 

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●starten we de dialoog en gaan we veel nadrukkelijker met elkaar in gesprek zowel ambtelijkals bestuurlijk, lokaal en provinciaal. Uitwisselingsprogramma’s en het gelijkwaardigbundelen van lokale en provinciale capaciteit in regionale teams kunnen hierbij helpen;

●wordt het beleid vanaf nu voorzien van een zogeheten brede welvaartstoets.

 

Inzet op technologische en sociale innovaties én uitvoeringskracht

Het CDA wil extra uitvoeringskracht ontwikkelenin samenwerking met bedrijven enonderwijsinstellingen.Om de uitvoeringskrachtte vergroten gaan we bedrijven stimuleren enuitdagen om concreet mee te werken aan deverbetering van het leefklimaat en inclusiviteit(te beginnen met en voor de eigenwerknemers).

CDA Brabant zet in op een eigentijdseversterking van hetmaatschappelijk middenveld waarbijburgers actief worden betrokken.

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●zetten wij onverkort in op het stimuleren, faciliteren en verbreden van regionalesamenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs én burgers. Rollen enverantwoordelijkheden van de diverse partijen dienen gelijkwaardig en aan de voorkantduidelijk zijn.

Prioriteit voor positieve gezondheid

Gezondheid is sterk bepalend voorde kwaliteit van leven.

 

Samen sporten, bewegen en spelen

Sportverenigingen dragen bijaan de leefbaarheid en levendigheidin al onze Brabantse dorpseen stedelijke kernen.

 

Als het aan CDA Brabant ligt dan:

●stimuleren wij de realisatie van ‘groene samen speeltuinen’ ter ondersteuning vanbreedtesport. Dit zijn ‘vergroende’ speeltuinen en buitensportaccommodaties die vooriedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een fysieke beperking;

●maken we sporten, bewegen en spelen onderdeel van integratiemogelijkheden;

●Zet de provincie zich in om topsportevenementen naar Brabant te halen. Brabant staatbekend om zijn topsport(ers) en kan dat imago benutten om sporten nog aantrekkelijker te maken.

VEILIGHEID

Ieder heeft hierin eeneigen verantwoordelijkheid.

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●ondersteunt de provincie campagnes om het gedrag in het verkeer te veranderen;

●stimuleren we het delen van succesverhalen in de veiligheidsaanpak door gemeenten inBrabant;

●ondersteunt de provincie campagnes waarin burgers worden verwezen naar instantieswaar verdachte zaken gemeld kunnen worden.

 

WONEN IN BRABANT

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●willen wij gemeenten stimuleren en faciliteren met het opstellen van een goede woonvisieen daarbij horende harde plancapaciteit met als vuistregel 130% voor de eerstkomende vijfjaar;

●geven wij starters op de woningmarkt een duwtje in de rug middels deelname aan eengemeentelijke-provinciale starterslening (75% gemeenten en 25% provincie). VoorCPO-projecten willen we een aanjaagsubsidie beschikbaar gaan stellen bedoeld om dekosten van de voorbereiding van CPO projecten te financieren;

●willen wij dat de provincie actief initiatieven stimuleert waardoor meer variatie ontstaat in de(bestaande) woonvoorraad en beter tegemoet gekomen wordt aan de behoefte zoalsgeclusterde en collectieve woonvormen. Er dient bij voorkeur levensloopbestendig teworden gebouwd;

●willen wij een versterkte provinciale inzet op flexwoningen voor mensen die met spoeden/of tijdelijke huisvesting zoeken. Bijvoorbeeld door samen met partners een vorm vancollectieve inkoop en beheer van flexwoningen te faciliteren.

 

LANDBOUW, VOEDSEL EN NATUUR

Agrariërs moeten in staat gesteldworden goede keuzes voor de toekomst tekunnen maken.

 

CDA Brabant zet zich in vooreen gezond toekomstperspectiefvoor de agrarische ondernemer.

 

CDA Brabant gelooft dat er ook anderemogelijkheden zijn om emissieste reduceren, bijvoorbeeld via innovatie enmanagementmaatregelen.

 

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●is de deadline (1-1-2024) voor stalinnovaties niet houdbaar, onder andere omdat deze opdit moment te weinig juridische zekerheid bieden voor de ondernemers, deemissiereducties onvoldoende worden geborgd en procedureel niet haalbaar zijn;

●zetten we in op (landelijke) beëindigingsregelingen ten dienste van doelstellingen voor hetalgemeen belang waar een sociaal plan voor betrokkenen onderdeel van is;

●zorgen we voor een stevige impuls (inclusief structuur) van innovatie in de landbouw envoedselsector (monitoring, digitalisering, precisielandbouw, alle boeren digitaal en agri &food startups);

●stellen we een grondbank in waarmee het mogelijk wordt de complexe gebiedspuzzels teleggen. Waaronder als belangrijk onderdeel, met boerenverstand, de extensivering van deagrarische sector voor behoud van voldoende agrarische grond;

●zetten we in op lange termijnen voor (stapelbare) beheersvergoedingen met een adequatemarktconforme beloning voor beheer en onderhoud van groen-blauwe diensten en vanvastlegging van CO2;

●zetten we in op uitbreiding en versterking van het goed functionerendeondersteuningsnetwerk, ook naar gemeenten, inclusief een voucherregeling voor agrariërsvoor onafhankelijk advies;

●zetten we in op het investeren in jonge boeren en de in -en uitstroom in het onderwijs opalle niveaus voor het werken in de groene sector om te voorzien in de arbeidsmarkttekortenen het gebrek aan opvolgers.

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●is er bij bij de inrichting van de openbare ruimte meer aandacht voor de voetganger;

●moeten de openbare ruimte en het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor mensen meteen beperking;

●zetten we maximaal in op versterking van wandel- en fietsroutes, voor zowel recreatiefgebruik als voor woon- en werkverkeer (snelfietsroute);

●zetten we ook in op de bereikbaarheid van het landelijk gebied, zowel via openbaarvervoer, gedeelde mobiliteit, fiets en ook de auto zal een belangrijke rol blijven spelen.

 

De kwaliteit van de leefomgeving is wat ons betreft eenbepalende factor bij de eventueleoplossingen voor mobiliteit. Samen metlokale overheden, werkgevers, inwoners enmobiliteitspartners zal een goede afwegingmoeten worden gemaakt.

CDA Brabant is groot voorstandervan de zogenaamde gebiedsgerichteen/of opgave-gerichte benadering.

ECONOMIE, EDUCATIE EN WERKGELEGENHEID

We moeten inzetten op minder regelsom zo bureaucratische wachtlijstentegen te gaan,zodat meer creativiteit en innovatieworden uitgelokt.

 

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●kijken we niet alleen naar de bedrijven aan de top, maar is er een (acquisitie)beleid voor debrede Brabantse economie en wordt nadrukkelijker dan in het verleden gekeken naar detoegevoegde waarde voor Brabant;

●stimuleren we het samenwerken met en tussen bestuurslagen, met het bedrijfsleven, metkennisinstellingen en met maatschappelijke partners;

●worden procedures voor aanbestedingen en subsidieverlening tot een minimum beperkt omadministratieve rompslomp te voorkomen. Vergunningsprocedures worden zoveel mogelijkverkort.

Naar een duurzame en circulaire economie

We zetten in op duurzame bedrijventerreinenom aan te kunnen sluiten bij de vestigingseisenvan een nieuwe generatie bedrijven.

 

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●blijven we het regionaal afstemmen van gemeentelijke detailhandelsvisies en -plannenstimuleren om zo overcapaciteit/leegstand te voorkomen;

●zetten we bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinen steviger in op meer meervoudigruimtegebruik, duurzaamheid en circulariteit en nemen we belangrijke randvoorwaardenmee op het gebied van klimaat- en energievraagstukken.

WATER, ENERGIE, BODEM EN LUCHTKWALITEIT

Water

CDA Brabant verstaat onderduurzaamheid ook de zorg voorschoon en voldoende drinkwater.

 

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●zetten we in op een optimale samenwerking met waterschappen voor een duurzaam enklimaat- en toekomstbestendige waterinfrastructuur en -beheer. Ook de waterkwaliteit isdaarbij van belang;

●stellen we samen met Brabant Water de drinkwatervoorraad veilig zodat er altijd voldoendedrinkwater beschikbaar is en blijft.

 

Energie

Wat CDA Brabant betreft, gaat Brabant alshightech regio inzetten op de ontwikkelingvan batterijen voor energieopslag.

 

CDA Brabant pleitervoor om de Elektriciteitswet snel aan tepassen.

Als het aan CDA Brabant ligt, dan:

●ondersteunt de provincie particuliere initiatieven met concrete informatie en adviezen,waarbij men samen een energiebron (wind, of zon of groen gas en groen gas-hubs)ontwikkelt;

●wordt het elektriciteitsnet in Brabant snel verzwaard, daar dit noodzakelijk is voor klein- engrootgebruikers. Dit kan niet wachten tot 2030, zoals nu is aangekondigd;

●ondersteunt de provincie de ontwikkeling van batterijen voor energieopslag;

●dient ook de provincie in samenwerking met gemeenten en Rijksoverheid een rol te pakkenals Brabanders als gevolg van de energiecrisis hun bestaanszekerheid aangetast zienworden.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.