09 maart 2022

Voorstelstuk Albert Vink in het ledenblad ’t Brugske ZLTO de Meierij

 • Stel uzelf kort voor en vertel over uw link met de agrarische sector

  Ik ben Albert Vink uit Son en Breugel. Ik ben alleenstaand, geen kinderen en gepensioneerd melkveehouder. Nauw betrokken bij het melkveebedrijf en verleen nog hand en spandiensten. Maatschappelijk  betrokken voor, wat zich in de samenleving zich afspeelt. Bestuurlijk actief ( geweest)  op een breed maatschappelijk terrein., zoals agrarisch Jongerenwerk, politiek ( CDA ), landbouworganisaties ( Brameco ZON en  Zuivel Campina). Ledenraadslid Campina, AB Brabant, Collectief Midden Brabant en Rabobank. Scriba van het Kerkbestuur . Reeds lid geworden van ZLTO  resp. haar voorgangers , toen ik het melkveebedrijf overnam van mijn ouders in 1985. Na de middelbare Landbouwschool in Helmond in 1971 in loondienst gekomen in het gemengd bedrijf van ouders tot 1975. In 1975 een maatschap aangegaan met mijn ouders t/m 1984. Van 1985 t/m 2014  de bedrijfsvoering gedaan van het melkveebedrijf. Vanaf 2015 t/m 2019 een maatschap aangegaan met mijn  nicht Lia Schots en Paul Schots. Paul is thans bestuurslid van ZLTO de Meierij. De overname van het melkveebedrijf door Lia en Paul is geschied in 2019.
 • Wat kunt u betekenen voor de agrarische sector als u in de gemeenteraad zit?

  Ik sta op de kieslijst van het CDA in Son en Breugel en heb jarenlang ervaring als CDA bestuurslid, lid van de steunfractie en als burgerraadslid. Mijn aandachtgebied is grondgebiedszaken. Omdat ik de gemeentepolitiek al vanaf de jaren 90 volg, heb ik veel kennis opgebouwd. Vanaf het jaar 2000 tot nu heb ik met alle raadsleden contact gehad. Ook volg ik vele regionale bijeenkomsten. Ik durf dan ook wel te zeggen dat ik een breed netwerk heb opgebouwd. En dat, samen met mijn agrarische achtergrond zorgt ervoor dat ik goed kan meepraten en de juiste mensen weet te benaderen.
 • Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste vraagstukken op agrarisch gebied van de gemeente?

  Juist omdat het aandeel van de agrarische sector in Son en Breugel het laatste decennium sterk verminderd is, vinden wij dat er speciale aandacht naar moet uitgaan. Meer flexibele en individueel passende vergunningen zijn nodig om bedrijven te kunnen voortzetten. Innovatie, vernieuwing en klimaatinzichten dienen meegenomen te worden in de toekomstige bedrijfsvoering. Maar ook als men besluit te stoppen, zal er samen met de gemeente naar een creatieve oplossing gekeken moeten worden.

Agrariërs horen intensief betrokken te worden en ingezet te gaan worden als beheerders van nieuwe natuurgebieden. Het stikstof vraagstuk en de CO2- uitstoot raakt ook de  agrarische sector. Nieuwe verdienmodellen dienen dus kansen te krijgen
 

 • Hoe ziet uw partij de invulling van het buitengebied richting 2030? Denk hierbij vooral aan ruimte voor landbouw, natuur, water, woningbouw en energie.

  Son en Breugel is een groene gemeente. Het CDA vindt dit een belangrijk uitgangspunt. Voor het buitengebied liggen hier volop kansen.  Extensivering in de landbouw kan hieraan bijdragen. Er kunnen  verdienmodellen ontwikkeld worden waarbij nieuwe kansen ontstaan die bijdragen aan vernieuwd agrarisch ondernemerschap. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden horen agrariërs betrokken te worden. Watermanagement is belangrijk en water moeten we zo lang mogelijk in een gebied houden. Bij vrijkomende agrarische bebouwing willen we samen met omwonenden kijken naar de mogelijkheden tot woningbouw. Uitgangspunt voor de energietransitie: eerst zon op daken of bijv. langs de A50. Voor kleine windmolens zien we ruimte.

 

 • Kijkend naar het stallenbesluit waarbij veehouders, vooralsnog, in 2024 grote stappen zullen moeten zetten komt hier ook een belangrijke vraag achter vandaan. Hoe ziet uw partij de toekomst als het gaat om vergunningverlening, en de capaciteit hiervan, binnen de gemeente?

  De gemeente dient samen met een ondernemer die zijn agrarische activiteiten wil verbreden om zijn bedrijfsvoering te versterken, naar de mogelijkheden te kijken en meer ruimte te bieden .We willen meer flexibele en individueel passende vergunningen mogelijk maken zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Dit zou in het nieuwe omgevingsplan al opgenomen moeten worden. Binnen Son en Breugel zijn een beperkt aantal agrarische bedrijven. Het aantal nieuwe vergunningaanvragen is hierdoor ook beperkt. Het lijkt mij geen probleem om aanvragen in behandeling te nemen.

 

 • Hoe ziet uw partij het vormgeven van het participatie traject voor gemeentelijk agrarische beleidsvraagstukken voor zich?

  Participatie staat bij CDA Son en Breugel hoog in het vaandel. Bij de invoering van de Omgevingswet is participatie een must en moet dit aan de voorkant van het proces plaatsvinden. Voordat een vergunningaanvraag wordt ingediend moeten betrokkenen  geïnformeerd worden en mee mogen praten. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden dienen agrariërs bij de start aan de tekentafel te zitten, maar ook betrokken te worden bij de uitvoering. En wij willen dat de gemeente met agrariërs een samenwerkingsverband aangaat tegen ondermijning

 

 • We moeten in onze gemeente minder regels maken om meer maatwerk mogelijk te maken voor individuele agrarische bedrijven.

  Mee eens. Het omgevingsplan moet daarbij gaan helpen. We gaan van  “ja, tenzij  naar nee, mits….”. We willen meer flexibele en individueel passende vergunningen mogelijk maken. De gemeente dient samen met een ondernemer die zijn agrarische activiteiten wil verbreden om zijn bedrijfsvoering te versterken, naar de mogelijkheden te kijken en meer ruimte te bieden.

 

 • Er moeten meer middelen naar agrariërs voor onderhoud van landschapselementen (bomen, hagen en struiken, akkerranden met bloemen en kruiden, kikkerpoelen) in ons buitengebied.

  Mee eens. Voor vergroening worden onder bepaalde voorwaarden op provinciaal-, landelijk- en in EU verband middelen ter beschikking gesteld. Bekendheid van deze regelingen zou door de gemeente en Landbouworganisatie ZLTO gestimuleerd kunnen worden. De GLB gelden vanuit de EU maken hiervan onderdeel uit. De ondersteuning dient bij te dragen aan het verdienmodel van de agrarisch ondernemer.

 

 • Een vitale land- en tuinbouw is van groot belang voor onze lokale economie. Onze gemeente moet er daarom alles aan doen om boeren en tuinders toekomstperspectief te bieden.

  Mee eens, zie ook ons verkiezingsprogramma. Juist omdat het aantal actieve landbouwbedrijven de afgelopen jaren sterk is afgenomen moeten we de huidige land- en tuinbouwers koesteren. Zij zijn altijd drager geweest van het buitengebied.  In een stedelijke omgeving, zoals rond Son en Breugel maken steeds meer mensen gebruik van het buitengebied.

 

 • Er mag in onze gemeente onder geen beding landbouwgrond worden opgeofferd voor aanleg van grote zonnevelden.

  Wij gaan uit van de zonneladder: natuur en landbouwgronden worden zoveel mogelijk ontzien, zeker zolang er op daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen. We zetten in op het combineren van functies, zoals zonnepanelen langs de A50, bij parkeerplaatsen of op Ekkersrijt. Er moet voldoende ruimte blijven voor een gezonde natuur en goed te benutten landbouwgrond.

 

 • Daar waar de wens is om natuur aan te leggen, moet een combinatie met agrarisch gebruik mogelijk blijven.

  Mee eens. Bij toekomstige natuurprojecten waar onze gemeente deel van uitmaakt, willen wij dat agrariërs intensief betrokken worden en ingezet gaan worden als beheerders om de nieuwe natuurgebieden te onderhouden. Alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw moeten gestimuleerd worden.

 

 • Op veehouderijbedrijven moet ruimte zijn voor mestvergisting, mestverwerking en alternatieve energie opwekking.

  Op bedrijfsniveau dienen in de veehouderij ontwikkelingen, zoals innovatie en vernieuwing tot de mogelijkheden te behoren. De gemeente en provincie kunnen dit faciliteren bij b.v aangepaste vergunningverlening.  Mestvergisting, mestverwerking en alternatieve energieopwekking kunnen positief  bijdragen aan het verdienmodel van de bedrijven. Zon op het dak en kleine windmolens voor eigen energieopwekking draagt bij aan energieneutraliteit.
   

Voorstelstuk ledenblad ’t Brugske ZLTO de Meierij Uitgave Februari 2022

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.