02 november 2023

CDA algemene beschouwingen meerjarenbegroting 2024-207

In een wereld vol polarisatie zoals bij de oorlogen in Oekraïne en Israël met de Palestijnen, maar ook de immigratiepolitiek in Nederland, wil het CDA Valkenswaard vooral dicht bij Valkenswaard blijven en zich inzetten voor de bewoners en de bedrijven van Valkenswaard. Daarbij wil de CDA fractie niemand vergeten, oud en jong, arm en rijk en wel of niet van Nederlandse afkomst, iedereen is gelijk. 

Graag werken wij positief kritisch mee in alle acties welke dit bevorderen. Daarbij zijn grote onderwerpen zoals het tekort aan financiën, de woningnood, maar ook de zorg problematiek en jeugdhulp aan de orde maar ook kleine onderwerpen zoals huisvesting van onze wijkraden, goede sportvelden etc.

Financiën

CDA deelt de mening van het college niet dat de meerjarenbegroting florissant is. De sept circulaire geeft aan en ook diverse rapporten van het VNG en buro BMC geven aan dat bv een gemeente van 40.000 inwoners er in 2026 € 6 miljoen structureel er op achter uit gaat. Het CDA vindt dat er na vertaling van oa de meerkosten van diverse samenwerkingsverbanden zoals bv  GRA2 in begroting 2024 er bij de Kadernota 2024 een discussie komt met de raad omtrent de meerjarenbegroting en dus niet alleen over het jaar 2025 maar ook het zgn ravijnjaar 2026; het noemen van een  voordeelgemeente zijn, is een te smalle basis. Hieromtrent komt het CDA met een motie.  De CDA fractie is een voorstander van preventief beleid en niet tzt snel moeten bezuinigingen of belastingen verhogen. Bovendien constateert de CDA fractie dat in deze begroting nog diverse beleidsvelden van het collegeprogramma niet concreet zijn gemaakt. In de reactie op vragen hieromtrent geeft het college aan dat nog nadere beleidsplannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het CDA betreurt het dat in deze begroting te veel begrotingsposten nog niet concreet zijn gemaakt.    

 Motie: preventief financieel beleid  

  1. in de Kadernota 2024 de gemeenteraad te informeren over het sluitend maken van het zgn ravijnjaar 2026 in de meerjarenbegroting 2025-2028      

Milieu

Wij wachten de uitkomst van de landelijke verkiezingen af als het gaat om ons klimaat. Op schaal Valkenswaard hebben wij echter toch onze wensen. Allereerst constateert het CDA dat er veel plastic huisafval niet op een goede plek terecht komt. De huidige afvalcontainers bij de supermarkten zijn niet voldoende en het CDA is een voorstander van het huis aan huis ophalen van het plastic huisafval. Wij weten dat op korte termijn het afval beleidsplan naar de raad komt. Vooruit lopend hierop komt het CDA nu met een motie

Motie: ophalen huis aan huis plastic afval1. om varianten uit te werken om meer plastic afval op te halen dan alleen via de ondergrondse afvalcontainers;

2. hierbij een aantal varianten uit te werken die de problemen oplossen zoals bijvoorbeeld niet uitsluitend door ondergrondse containers vaker te legen of er meer te plaatsen, maar ook de variant uit te werken van het plastic afval huis aan huis op te halen;

3. De resultaten hiervan mee te nemen in het geactualiseerd afval beleidsplan zoals dat in 2024 aan de gemeenteraad wordt aangeboden;

Kunstgras velden

Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat de gebruikte korrels van onze kunstgrasvelden schadelijk zijn voor de gezondheid. Met name onze jeugd maakt daar gebruik van. Het college geeft aan dat  er binnen 8 jaar sprake is van vervanging! CDA wil dit veel sneller doen! Daarom komen wij met een motie.

  1. Motie: kunstgrasvelden desbetreffende kunstgrasvelden met schadelijke korrels te vervangen uiterlijk voor 2028

Jeugd

Als leisure stad geeft het college aan dat ze onderzoek doet naar een attractiepark. Terwijl andere moties gaan over het veranderen van het evenementenbeleid in het centrum wil het CDA de jeugd meer ruimte geven. Het CDA constateert dat voor de jeugd een  evenemententerrein buiten het centrum moet komen, wat dan veel mogelijkheden biedt. Hieromtrent hebben wij ook een motie

  1. Motie: nieuw evenementen terrein in het onderzoek naar een attractiepark mee te nemen een onderzoek naar een evenemententerrein buiten het centrum

Inspraak jeugd

De CDA fractie constateert dat vaak over de jeugd maar niet met onze jeugd wordt gepraat. Uit raadsconsultatie met oa diverse jeugdinstellingen vindt het CDA dat de jongerenparticipatie en inspraak door de jeugd zelf in Valkenswaard naar een hoger plan moet worden gebracht. Bij beleidsvorming moet meer specifiek met jongeren worden gepraat en dan vertaald worden als jongerenbeleid in beleidsplannen.

Motie: meer inspraak voor de jeugd

  1. op zoek te gaan naar mogelijkheden voor jongerenparticipatie in Valkenswaard* en dit in samenwerking met de raad en het ambtelijk apparaat te organiseren en te faciliteren, zodat jongeren (on)gevraagd advies kunnen geven over beleid wat hen treft

Mantelzorg

Steeds meer hulpbehoevenden zijn afhankelijk van mantelzorg. Daarbij spelen informatie ophalen, mogelijk onderzoek doen naar de dekking van de kosten en het lezen van formulieren een belangrijke rol. Dit is voor velen een lastige opgave. Hierin zijn in Valkenswaard nog verbeteringen mogelijk. Daarom brengt het CDA hieromtrent drie moties in.    

Zoals reeds gezegd, hoort de CDA fractie dat voor veel mantelzorgers in onze gemeente extra steun en informatie gewenst is. Dan is het niet prettig als fysiek bezoek aan een loket alleen maar in Eindhoven zou kunnen. Daarom wil het CDA dat ”steunpunt mantelzorg verlicht” ook een dependance is onze gemeente vestigt opdat dan de fysieke afstand kleiner wordt en dat daarnaast zo dit steunpunt meer bekendheid krijgt in on dorp. Ook hieromtrent heeft CDA een motie.

Motie: dependance voor ondersteuning mantelzorgers  

  1. op korte termijn de organisatie “steunpunt mantelzorg verlicht” een dependance te laten inrichten in Valkenswaard
  2. de mantelzorgers hieromtrent de informeren in o.a. Valkenswaards Weekblad

Begrijpelijke taal

Nu zelfs Frans Bauer er een televisieprogramma over maakt dat 1 op de acht Nederlanders moeite heeft met taal of schrijven, moet in Valkenswaard toch ook het licht aan gaan. Helaas zijn  ook hier veel  gemeentelijke formulieren nog niet goed leesbaar voor veel inwoners. Ondanks dat wij hoorden dat de ambtelijke organisatie hiermee bezig is, wil het CDA hier meer aandacht voor en brengt hieromtrent een motie in:

Motie: begrijpelijke taal en juiste toon

 1.in 2024 te komen met een plan van aanpak naar de raad met daadwerkelijke aanpassingen in de actieve en passieve informatie voorziening omtrent begrijpelijke teksten waarbij ervaringsdeskundigen worden betrokken.

Mensen met een beperking     

In Valkenswaard wordt wel steeds meer aandacht gegeven aan mensen met een beperking. Toch heeft het geen structurele aandacht bij het bestuur. Wij constateren dat de Kadernota toegankelijk Valkenswaard gedateerd is. Het CDA meent daarom dat dit specifiek beleid geactualiseerd moet worden om vervolgens ook uitgevoerd te kunnen worden. De toegankelijkheid voor deze mensen om deel te nemen aan het dagelijks leven wordt steeds lastiger en daarom komt het CDA met een motie.

  1. Motie: gelijke rechten voor mensen met een beperking     het VN-Verdrag te borgen in het gemeentelijk beleid over toegankelijkheid van de samenleving en daartoe de Kadernota toegankelijk Valkenswaard te actualiseren.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Wij danken ook nog de ambtelijke organisatie voor hun ondersteuning en samenwerking. Zonder hun ondersteuning en de griffie is het invullen van het raadslidmaatschap als volksvertegenwoordiger lastig.

Dan ten laatste toch nog een wens van de CDA fractie voor het komende jaar. Laten we in 2024 minder bijeenkomsten hebben in ons gemeentehuis zodat we nog meer tijd krijgen voor het contact met onze burgers en de bedrijven.

Dankjewel voorzitter.

De CDA fractie.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.