19 december 2021

CDA: Meer prioriteit voor agrarisch Valkenswaard!

Donderdag 16 februari heeft de gemeenteraad dan eindelijk ingestemd met bestemmingsplan buitengebied 2. Na zes jaar stilstaan was het dan zover. Eindelijk kunnen we de volgende stap zetten in ons mooie buitengebied. Het CDA heeft tijdens deze vergadering ook de gelegenheid gepakt om meer prioriteit te geven aan onze agrarische ondernemers door een motie in te dienen die daartoe opriep. 

Het is al weer ruim een jaar of vier geleden dat we in grote getalen aanwezig waren in het dorpshuis in Borkel. Besproken werd project Omgevingsvisie. Dat plan zou veel te weeg brengen in het buitengebied. Het zou leiden tot nieuwe kansen met name voor de agrarische ondernemers. 

Beloofd werd dat de gemeente met deze ondernemers aan tafel zou gaan zitten om met hen hun toekomstplannen door te nemen. De zogenaamde Keukentafelgesprekken. Naar ons idee was dat een prima aanpak! Maar er gebeurde met deze aanpak niets en voor zover ik daar achter heb kunnen komen, heeft er geen enkel keukentafelgesprek plaatsgevonden: Niets, Nada, Noppes! 

En wij zijn inmiddels vier jaar verder en er is in die tijd veel gebeurd. Ik hoef u er maar aan te herinneren: de Programmatische Aanpak Stikstof werd afgeschoten door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Dat besluit heeft veel teweeg gebracht in onze samenleving, maar vooral voor de agrarisch ondernemers. Onze provincie heeft de aanpak van de stikstofcrisis “voortvarend" aangepakt met alle gevolgen van dien voor onze agrarische ondernemers. Onze agrarisch ondernemers moeten daarom iets. 

Wat precies? Dat is niet voor elke ondernemer glashelder. 

• Maar, er zal iets moeten gebeuren met stalsystemen om te voldoen aan de nieuwe stikstofnormeringen (vóór 1 januari 2024). 

• Of er zal iets moeten veranderen in de bedrijfsvoering. 

• Of er wordt gekozen om heel iets anders met het bedrijf te gaan doen, bijvoorbeeld in toeristische, recreatieve sector. 

• Of er wordt gekozen om dan maar helemaal te stoppen, wat kan leiden tot leegstaande bedrijven. 

Kortom, zij moeten moeilijke keuzes maken en een en ander zal ook afhangen van de gebiedsgerichte stikstofaanpak van onze provincie zoals die in onze omgeving zal doen gelden. Alle agrarische bedrijven in Valkenswaard liggen dichtbij de natuurgebieden:Leenderbossen, Malpie, Groote Heide en de Plateaux. Daar zal de regelgeving nog eens extra streng worden. 

Of wel, het ligt in de lijn der verwachting dat vroeg of laat agrarische ondernemers zullen aankloppen bij de gemeente met een principe-verzoek om het bestemmingsplan gedeeltelijk aan te passen. En daarbij zij opgemerkt dat de gemeente al een personeelstekort heeft op de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Het college heeft daarom aangekondigd dat men prioriteiten gaat stellen bij de afhandeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. We hebben dat in de RaadsInformatieBrief Prioritering Cluster RO kunnen lezen. 

En wat blijkt, ontwikkelingen mbt onze agrarische ondernemers, hebben geen prioriteit. En dan reist de vraag: hoe lang moeten deze ondernemers dan gaan wachten voordat hun aanvraag in handeling wordt genomen? En daarom heeft het CDA een motie ingediend waarbij het college verzocht wordt:

1. Actief de agrarische ondernemers te benaderen, hen te bevragen over hun plannen voor de toekomst gezien de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof; 

2. Een extra ambitie toe te voegen, zoals in de RIB Prioritering Cluster RO bij de bestuurlijke prioriteiten met de kop: agrarische ondernemers die per 1 januari 2024 moeten voldoen aan strengere eisen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof;

3. Zo nodig extra personeel beschikbaar te stellen voor de ondernemers in het buitengebied.

Een nipte meerderheid stemde in met de motie. Behalve het CDA ondersteunde VL, SvV en D66 de motie, en dan ging het om punt 2 en 3. Het is namelijk belangrijk dat de plannen van onze agrarische ondernemers met prioriteit in behandeling worden genomen. De tijd dringt en over twee jaar ligt de deadline op 1 januari 2024. Overigens probeert het ZLTO bij provincie Noord-Brabant deze deadline naar 2028 te verschuiven, maar het is de vraag of dat wel gaat lukken. 

François Smits

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.