14 november 2023

CDA Valkenswaard bijdrage bij woonvisie 9 nov 2023

Beste voorzitter,  beste gemeenteraadsleden,

Het CDA ziet het als een recht voor elke burger om een goede woning te hebben. In Nederland, een land wat in de top van de rijkste landen van de wereld staat, is m.n. de discussies op landelijk nivo over  klimaat/stikstof, geld, corona de bouw van nieuwe woningen in het slop geraakt. Natuurlijk speelt de komst van de Omgevingswet een rol, zijn er afspraken gemaakt in de regio MRE en wachten we op de mogelijkheden en gelden die het rijk de gemeente zullen geven; maar desalniettemin vindt het CDA dat  de gemeente Valkenwaard ook een maximale inspanning moet doen om zelf aan de woningbehoefte van onze inwoners te voldoen. Reeds enige tijd is daarom uitgekeken naar de Woonvisie die we nu als raad behandelen.

Allereerst dank aan het college voor dit document maar tegelijkertijd de opmerking dat deze Woonvisie niet erg concreet is en dat het zgn uitvoeringsprogramma met diverse onderzoeken en uitwerkingen van de Woonvisie nog op zich laten wachten. 

Daarom ondersteunt de CDA fractie een raadsbreed amendement “aanpassing tekst” om een aantal onderwerpen te concretiseren; nl:

 • Aandacht voor inbreidingslocaties
 • Inzet van zelfbewoningsplicht voor koopwoningen tot € 355.000
 • Positief staan tegenover woningsplitsing
 • Bij woningbouwprojecten streven naar 35% woningen in sociale- en midden huur  

Daarbij doet het het CDA pijn dat burgers met een kleinere portemonnee en starters zeer moeilijk een nieuwe woning kunnen vinden. Daarnaast is de doorstroom van een kleine naar een grotere woning ook zeer lastig. Per saldo wordt er te weinig nieuwe woningen van diverse soorten gebouwd en wordt ook de bestaande woningen niet optimaal gebruikt.

Daarom wil het CDA op een aantal onderwerpen nu reeds extra de nadruk leggen om deze onderwerpen op zo kort mogelijke termijn, nader uit te werken en opnieuw in de vorm van raadsvoorstellen aan de raad voor te leggen. 

Daarbij hebben we een aantal moties en amendementen voorbereid (wel of niet met andere fracties)          

Dementie

Als in de toekomst wellicht zelfs 1 op de vier of vijf Nederlanders te maken krijgt met dementie, is het zeer belangrijk dat hierop wordt in gespeeld. Het zorgcentrum Valkenhof in onze gemeente geeft aan dat ze in de verdrukking komen door een tekort aan dementievriendelijke woningen.

De volgende moties willen we daartoe indienen:

 • Motie voorsorteren op dementievriendelijk wonen; die door raad wordt ondersteund;

 1. In samenspraak met deskundigen te bepalen wat de meest essentiële aanpassingen zijn voor een dementievriendelijke woning en deze vast te leggen in concrete richtlijnen.
 2. Te overwegen om bij nieuwbouw van levensloop bestendige woningen en renovaties van bestaande woningen de toepassing van dementievriendelijke maatregelen te stimuleren, bijvoorbeeld door het opnemen van dergelijke eisen in de bouwvergunningen of het verstrekken van subsidies aan ontwikkelaars die hieraan voldoen.

 • Motie dementievriendelijk wonen; die door de raar wordt ondersteund.

Het dementievriendelijk (bouwtechnisch) Programma van Eisen mee te nemen in de uitvoering van de woonvisie, in samenspraak met betrokken partners.

 • Amendement dementievriendelijk wonen / besluit; welk door het college al bij de algemene beschouwingen van de begroting 2024 al is overgenomen.  

 1.  op blz 13 bij Huidige situatie na ‘De dubbele vergrijzing…..zorgcomponent’ wordt toegevoegd:

“Onder andere de toename van het aantal mensen met dementie en de daarbij verwachte enorme toename van kosten van dementiezorg en – ondersteuning vraagt om een gecombineerde aanpak in zowel de fysieke omgeving, de sociale omgeving als de zorg.”

Meer en grotere woningen in het centrum

Omdat blijkt dat er ook in het centrum horeca ondernemers zich  willen verplaatsen, is het CDA een voorstander om niet alleen de winkelier die zich wil verplaatsen maar ook de horeca ondernemer een verplaatsingssubsidie te geven.  Tevens vindt het CDA dat als er dan een pand vrijkomt, het mogelijk moet zijn, als is er sprake is een lager gebouw, dat het dan mogelijk moet zijn voor verbouw cq nieuw van woningen op dezelfde plek maar dan met meer bouwlagen. Een aantal van 5 bouwlagen in het centrum is goed verdedigbaar en past ook in het karakter van ons centrum. Zo kunnen grotere woningen worden gebouwd op de vrijkomende plek.     

 • Motie mogelijkheid hoger bouwen én een verplaatsingssubsidie voor winkels én horeca; deze motie wordt niet door de raad overgenomen.

 

 1. een soortgelijke verplaatsingssubsidie zoals reeds beschikbaar voor detailhandel in te stellen voor horecaondernemingen en hiervoor een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad  te doen;
 2. daarbij dan ook de mogelijkheid meenemen om de ombouw van een de vrijkomende horeca gelegenheid of winkel  naar een woning te realiseren naar een maximale hoogte van 5 bouwlagen

Hoogbouw

Onze gemeente is geen Eindhoven met hoge torens en flat. Toch kan op een aantal plaatsen wellicht in de toekomst toch hoger gebouwd worden dan 5 bouwlagen. Het CDA vindt het verdedigbaar dat tot een maximaal 10 bouwlagen gebouwd zou moeten kunnen worden.

Daarbij hebben we wel enkele aandachtspunten: zo moet de hoogbouw wel passen in de omgeving, moet er aandacht zijn voor de bezonning van omliggende panden, de verkeersafwikkeling geregeld zijn,  het parkeren vooraf helder zijn en moet de architectuur een groen karakter hebben.

 • amendement hoogbouw samen met VOTE welke door de raad wordt overgenomen:

1.de woonvisie vast te stellen met dien verstande dat de tekst van paragraaf 2.4 onder de kop ”wij hanteren binnenstedelijk een juiste balans tussen verdichting en verhoging” aan te vullen

2. de hoogbouw mogelijk te maken tot maximaal 10 bouwlagen.

Woningsplitsing

Het Rijk heeft het mogelijk gemaakt dat er sprake kan zijn van woningsplitsing. Dit kan zijn door meer huisnummering bij hetzelfde pand maar ook dmv kamerverhuur, twee voordeuren etc. Sporadisch gebeurt het al in onze gemeente maar toch vindt het CDA dat er te weinig sprake van is. Daarom dienen wij hieromtrent ook een motie in, waarbij wij hopen dat deze snel kan worden vertaald naar praktische uitvoering.

 • Motie woningsplitsing: deze motie heeft CDA fractie ingetrokken en om  vervolgens steun te geven aan raadsbreed amendement “aanpassing tekst”

1.Het splitsen van woningen, middels een splitsingsvergunning te stimuleren en hiermee doorstroming op de woningmarkt te creëren.

2.Omtrent de mogelijkheid van woningsplitsing met een voorstel naar de gemeenteraad te komen

Zelfbewoningsplicht bij nieuwe woningen

Ook wil het CDA niet dat vanuit een vastgoedgedachte meerdere woningen in eigendom komen bij dezelfde eigenaar. Wij menen dat bij deze tekorten aan woningen het voldoende moet zijn dat ieder in zijn/haar eigen woning woont en niet daarnaast nog panden verhuurt. Daarom dienen wij een motie in waarin het de eigenaar van een nieuwe woning verplicht om de eerste 5 jaren in deze woning te blijven wonen en deze niet kan verhuren naar een andere bewoner.

 • Motie zelfbewoningsplicht ; deze motie heeft CDA fractie ook ingetrokken om vervolgens steun te geven aan raadsbreed amendement “aanpassing tekst”

1..zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te komen voor het instellen van zelfbewoningsplicht voor bestaande- en nieuwbouwwoningen in Valkenswaard 

Onderzoek gemeentelijk woonfonds

Ten slotte vindt het CDA dat in onze gemeente een woonfonds kan worden opgezet om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Zoals ook de gemeente Rijswijk dit al heeft gedaan, kan ook de gemeente zelf aan actieve grondpolitiek doen. Niet door het opzetten van een eigen woningbedrijf maar wel door bv aan de rand van onze gemeente zelf actief grond te verwerven en te bepalen wat voor soort woningen daar gebouwd kunnen worden tegen welke prijs en in welke vorm. Samen met andere partners kan de gemeente een Woonfonds oprichten waarbij de financiering, de ontwikkeling én de bouw van woningen kan worden versneld. Daarom wil het CDA een onderzoek laten doen, waarbij de gemeente Rijswijk een voorbeeld is. De opmerkingen dat dit veel tijd en energie kost van de ambtelijke  organisatie kan worden beperkt door samen te werken en informatie op te halen bij de gemeente Rijswijk. Contact met Rijswijk Wonen geeft aan dat zij dit heel graag doen.          

De bouw van huurwoningen in het middensegment blij­ft te ver achter in Valkenswaard. Hierdoor vallen de inwoners met een middeninkomen tussen wal en schip bij hun zoektocht naar een passende woning. Ze verdienen teveel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om in de huidige markt een passende woning te kunnen kopen. Het CDA wil deze groep waaronder starters, jongeren en senioren vallen ondersteunen. Nogmaals, het opzetten van een Woonfonds geeft de gemeente de kans om zelf actief op de woningmarkt te zijn.  

 • Motie onderzoek Woonfonds: deze motie heeft raad helaas afgekeurd   

 1. Te onderzoeken hoe een gemeentelijk Woonfonds in Valkenswaard kan worden opgericht, met als doel om in eerste instantie kwetsbare doelgroepen van een woning te voorzien door zelf betaalbare woningen te bouwen;
 2. Naast dit onderzoek de mogelijkheden te verkennen hoe een gemeentelijke garantstelling voor projecten specifiek voor kwetsbare doelgroepen kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld voor woonzorgprojecten;
 3. De raad hierover te informeren bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024;

Voorzitter, het gegeven dat wij veel moties indienen geeft aan dat het CDA er een groot belang in ziet dat de gemeente Valkenswaard nog meer op diverse fronten niet alleen onderzoek doet naar meer woning bestaand of in nieuwbouw maar vooral probeert om de huidige lange procedures die er zijn met projectontwikkelaars en omwonenden te versnellen door zelf actief te worden op de woningmarkt en zelf meer instrumenten in te zetten om de woningen te verdelen.     

Ook heeft CDA fractie ook voorstellen (moties en amendementen) van andere raadsfracties ondersteund, omtrent de volgende onderwerpen:

 • Wisselwerking/inzet inkomsten van sociale huur en van midden huur om per saldo meer woningen aan te bieden voor huishoudens met laag inkomen;
 • Geen gebruik maken van erfpachtconstructies
 • Streven naar gebruik van duurzame bouwmaterialen en bouwprocessen bij bouw woningen;
 • Uitbreidingsmogelijkheden bij Lage Heide onderzoeken;
 • Inspanning woningen te bouwen bij voormalig bouwproject Dommels Kwartier;
 • Onderzoek aankoop bouwgrond en pand Kardinaal de Jonghstraat 6 voor realisatie woonzorgcombinatie;
 • Verruimen mogelijkheden bouw mantelzorg woningen;
 • Realisatie van een steunpunt voor senioren die willen verhuizen.

Per saldo heeft de gemeenteraad, ondersteund ook door diverse CDA voorstellen meer mogelijkheden voor de bouw van woningen toegevoegd aan de Woonvisie. Nu hoopt de gemeenteraad dat genoemde moties/amendementen spoedig door het college worden vertaald naar raadsvoorstellen of actieve handelingen om meer woningen (bestaand of nieuw) te realiseren.

CDA fractie: Rick Doddema en Eduard Kerssemakers

     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.