10 maart 2024

CDA VAlkenswaard nieuws Februari 2024

 • Het college heeft besloten om de locatie van ’t Pumpke te gebruiken voor woningbouw. Dit, tegen de wens van het bestuur van ’t Pumpke omdat bij een verplaatsing van ’t Pumpke waarschijnlijk geen sprake zal zijn van een grote buitenlokatie. Het college heeft desalniettemin een voorkeur van het bouwen van woningen op deze locatie. Vooralsnog is er echter geen overeenstemming met bestuur ‘’t Pumpke over de oplossingen voor “t Pumpke.   
 • Afgelopen maand is er een informerende raad geweest over o.a.:
  • Afvalstoffenbeleid: het voorstel van het college is om te kiezen voor nascheiding (ook plastic etc in de grijze kliko en dan machinaal later dit eruit halen) met een extra kliko voor het papier. De fractie is nog niet overtuigd en wil meer weten over voorscheiding door burgers zelf met een diftar kostenplaatje! 7 maart is er een oordeelsvormende raad.
  • Ook is de raad geïnformeerd over kadernota bewegen en sport ; het valt de fractie op dat daarin niets wordt gezegd over de doelgroepen dementie en ouderen. Juist als Valkenswaardse burgers gemiddeld verouderen en dementie neemt toe, mag daar specifiek beleid niet ontbreken! Ook hierover is 7 maart een oordeelsvormende raad.     
 • Na kritiek van de raad over de viering van 80 jaar Bevrijding heeft het college nog eens extra € 50.000 (totaal € 100.000 )vrij gemaakt voor de organiserende verenigingen. De fractie constateerde dat er te weinig coördinatie is bij de gemeente van dit zgn bevrijdingsfeest.  leggen.  
 • Hert vaststellen/voorbereiden van het plan buitengebied heeft veel vragen opgeleverd en komt nu in eindfase. 14 maart is er een extra informerende raad hierover. 
 • Verder heeft fractie vragen gesteld aan college over:
  • Wat is de stand van zaken mbt de bouw van een hotel bij Tops!
  • Welke acties zijn al gestart binnen plan Groote Heide!
  • Welke mogelijkheid bestaat nu om binnen plan Ema ook mantelzorgwoningen te bouwen. Dit is na overleg met bestuur Valkenhof en bestuur Valkenhof zal hieromtrent 7 maart ook inspreken bij de gemeenteraad!
  • Ook heeft de fractie vragen gesteld aan het college over het zsm starten van nadenken over mogelijke gevolgen van het verminderen van de rijksbijdragen in 2026 en later. Beter tijdig starten hiermee!
 • Ook zal in maart de discussie starten over het wel/niet doorgaan van burgemeester Anton Ederveen. Middels een vertrouwenscommissie zal hierover vertrouwelijk worden gepraat.    
 • ER is in februari ook een informatie bijeenkomst geweest over het zgn grondbeleid. Het college wil daarin een afwachtende houding aannemen tav de bouw van woningen. Dit doen ze omdat ze menen te weinig deskundig personeel te hebben en te weinig budget.  Dit betekent dat de projectontwikkelaars het voortouw moeten nemen richting gemeente. De fractie meent dat het college een meer actieve houding moet aannemen. Omtrent dit onderwerp moet nog besluitvorming plaatsvinden.   

CDA fractie

 • Het overleg tussen de CDA fractievoorzitters van Heeze-Leende, Valkenswaard en Cranendonck is vanwege ziekte fractievoorzitter Cranendonck verzet naar april. Overigens vinden Inge Maas (Heeze-Leende) en Paul  Coenegracht (Cranendonck) het ook belangrijk om meer samen op te trekken.    
 • Het contact met medewerkers van Studio24 Valkenswaard maakt duidelijkheid dat een Valkenswaardse invulling van de nieuwe lokale omroep niet kan zonder de VOS vrijwilligers. Belangrijk om af te wegen welke omroep (RTV Horizon of Studio024) de gewenste invulling en inhoud geeft. In maart volgt hierover besluitvorming in de gemeenteraad.
 • 23 maart houdt de fractie een denktank in de Zorgboerderij. Arianne doet ook mee. Insteek van deze denktank is vooral teambuilding, samenwerking binnen de fractie en focus op hoofdonderwerpen in het komende jaar. 
 • De kennismaking met een medewerker van de griffie in de fractie was zeer prettig en versterkt de samenwerking.
 • In januari 2024 is gestart met ‘Samen uit de zorg’ voor mantelzorgers en zorgvragers. Er zijn elke maand drie verschillende activiteiten waar ze samen aan kunnen deelnemen. Bij de kinderboerderij, in de Belleman gericht op theater en muziek en bij de Zoete inval iets creatiefs. De mantelzorger kan er ook voor kiezen tussentijds iets anders te gaan doen. Ze noemen dit ook wel respijt zorg light. In november 2019 heeft de CDA fractie samen met alle andere partijen in de gemeenteraad een motie ingediend over respijtzorg (ter ontlasting van mantelzorgers). Deze is overgenomen door het college. Heel fijn dat er nu concreet iets is gerealiseerd.

Vragen van leden/burgers

 • Naar aanleiding van een vraag van mevr Bep Broekhuijse aan de fractie, heeft de fractie deze vraag doorgeleid aan het bestuur. Zij meende dat een aantal paaltjes op de Leenderweg (bij luxe food winkels) verkeerd stonden. Inmiddels zijn de paaltjes verplaatst!    Complimenten aan de vragenstelster.  
 • Als je vragen hebt over specifieke onderwerpen die bij de gemeenteraad aan de orde komen maar ook andersoortige vragen, je bent altijd welkom om je vragen te delen met de fractie!    

De CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.