23 december 2020

Cure besteedt in 2020 meer dan begroot

Cure is de organisatie die het afval inzamelt in Valkenswaard, Geldrop en Eindhoven. Onze gemeente zit ook in het bestuur van Cure en daarom moet het zoals andere gemeentelijke regelingen verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid. In december moest de gemeenteraad daarom over een begrotingswijziging besluiten. Cure besteedt namelijk in 2020 meer dan begroot. De vraag is hoe komt dit en valt dit te billijken? Immers de afvalstoffenheffing stijgt flink in vergelijking met de OZB en de rioolheffing in Valkenswaard.

De begrotingswijziging 2020 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een stijging zien van € 1.292.000, welke als volgt is opgebouwd:

  • 895.000 euro Extra kosten als gevolg van corona
  • 285.000 euro Boeterente over BTW vergoedingen Afvalfonds 2015 t/m 2019
  • 112.000 euro Overige kosten

Wij hoeven deze kosten als Valkenswaard niet alleen te dragen. Geldrop en Eindhoven moeten hun deel van de rekening ook op zich nemen.

Post extra kosten door Corona bestaat uit de volgende componenten:

  • uit extra benodigde inzet Direct personeel’ (€ 117k),
  • extra ziekteverzuim i.v.m. het voorkomen van risico (€ 128k) en
  • out-of-pocket kosten (€ 72k huurauto’s om personeel weg te brengen, handschoenen, mondkapjes, desinfecterende zeep, vitaminewater e.d.).
  • De extra kosten ‘Tractie’ betreffen de extra benodigde inzet. De extra kosten ‘Verwerking’ bestaan uit een groter aangeboden volume huisvuil (€ 189k) en uit het inzakken van de vergoeding voor textiel van € 375 naar € 125 per ton a.g.v. exportrestricties door corona (€ 223k).
  • De extra kosten ‘Diensten derden’ betreffen de inzet van verkeersregelaars bij de milieustraten in Eindhoven (€ 76k) en de extra inzet van van derden ingehuurd personeel en wagen (€ 12k)
  • De extra kosten ‘Overig algemeen’ betreffen extra schoonmaakwerkzaamheden kantoor, extra ICT-materialen om thuis te kunnen werken en communicatiemiddelen op alle locaties om burgers en personeel op de maatregelen en richtlijnen te wijzen.

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is in gesprek met het Rijk over een reële compensatie voor de extra kosten door de coronacrisis. In deze begrotingswijziging zijn de meerkosten voorzichtigheidshalve meegenomen in de resultatenrekening, en is er van uitgegaan dat een eventuele compensatie vanuit het Rijk rechtstreeks aan de gemeenten wordt uitgereikt. Cure houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om wanneer mogelijk gebruik te kunnen maken van een eventuele compensatie.

Wij  willen als CDA Valkenswaard onze complimenten geven aan Cure voor hun inzet tijdens de Coronacrisis. Ondanks alles is de service onverminderd hoog gebleven. Er is geen of nauwelijks (niet anders dan gewoonlijk) overlast geweest doordat het afval niet is opgehaald. Cure heeft zich als een prima dienstverlener getoond in een vitale sector. De ophalers van het afval (een cruciaal beroep) hebben van hun beste kant laten zien tijdens deze moeilijke coronacrisis.

Ook de post Boeterente is oorspronkelijk niet begroot, maar wordt nu 285.000 euro. De belastingdienst heeft na een jarenlange discussie met o.a. VNG, NVRD en Deloitte besloten dat over de van het Afvalfonds Verpakkingen ontvangen vergoeding met terugwerkende kracht van 2015 t/m 2019 BTW verschuldigd is. Cure heeft hiervoor 2.116.000 euro gefactureerd aan het Afvalfonds en deze is in juli betaald. Vervolgens heeft Cure in juli van deze BTW aangifte gedaan bij de belastingdienst. Als gevolg hiervan zal de belastingaanslag nog in 2020 binnengekomen en door Cure betaald worden. De BTW zelf heeft geen financiële gevolgen voor Cure, maar de boeterente wel. Aangezien deze rente ten minste / waarschijnlijk 4% bedraagt en niet bekend is of er sprake is van een coulanceregeling is de maximale last 285.000 euro.

Als CDA hebben we ingestemd met deze begrotingswijziging

Francois Smits, CDA Valkenswaard Fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.