13 oktober 2021

De bestuursrapportage: Een voorzichtige zege(n)

In de bestuursrapportage kijken we terug op de eerste 6 maanden van het jaar. De gevoerde arbitragezaak van de Vereniging Nederlandse Gemeente tegen de Rijksoverheid over de tekorten op jeugdzorg blijken een zege mét en zonder “n”. Een zege, een overwinning – zonder n dus, op de overheveling van taken door de Rijksoverheid zonder daar het budget aan toe te kennen. En een zegen, met “n”, omdat het er hopelijk toe gaat leiden dat we de verschrikkelijke bezuinigingen zoals voorgesteld in de Nota Kaders als het afschaffen van de kosten naar draagkracht regeling, exorbitante lastenstijgingen in de OZB en gehandicaptenparkeerkaart en afschaffen van waarderingssubsidies voor vrijwilligers. Het kan wat het CDA betreft niet vaak genoeg genoemd worden.

De koning las voor in zijn troonrede: 'Voor de jeugdzorg is volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar, om knelpunten op te lossen en tegelijkertijd structurele verbeteringen te realiseren.' Dus past ook enige voorzichtigheid, dit zijn namelijk géén extra gelden, maar gelden die we hebben moeten bevechten en al uitgegeven zijn om tekorten te kunnen dekken. En wie weet wat met díé insteek ons 2023 gaat brengen.

Zelfs op de bestuursrapportage is de 80-20 regel van toepassing gebleken: Ruim 80% van alle projecten staat op “groen” in het gehanteerde stoplichtmodel. Dat is heel positief en goed om bij stil te staan. Maar het helpt ook wel eens om kritisch te blijven en onszelf uit te blijven dagen. De wet van de sinaasappel toepassen: “Onder druk komt er uit wat er in zit”.

-              Zo staat leefbaarheid Borkel en Schaft op groen ondanks uitspraken dat er in 2020 misschien nog wel gebouwd zou worden aan de Pater Aartslaan.

-              Ondanks de verkeersproblematiek die veel van onze inwoners nu ervaren in- en rond het centrum – en dan drukken we het diplomatiek uit - zien we groen.

-              Veel inwoners maken zich zorgen over wateroverlast, waar waterhuishouding op groen staat.

-              Met het vaststellen van de toekomstvisie 2040 als concept kan men zich afvragen waarom deze op groen staat.  

De menselijke maat mag wat het CDA betreft worden toegevoegd aan de bestuursrapportage.

Voor de overige kleine 20 procent niet-groene-vakjes geldt met name dat de coronacrisis impact heeft gehad op de projecten. Dat is natuurlijk niet zo vreemd als we het over het eerste half jaar van 2021 hebben. Des te belangrijker is het, dat we als Valkenswaard een plan hebben om Valkenswaard als het ware ‘door te starten’ na corona. Nu lijkt het moment daar voor aangebroken. Zeker als je je realiseert dat we nog ruim 1,1 miljoen op de coronasteun balans hebben staan.

Uit antwoorden op vragen van het CDA blijkt dat de ambtelijke organisatie werkt aan een plan voor verdere besteding van deze middelen. We zien om ons heen dat veel gemeenten de middelen gebruiken om die doorstart na corona te maken samen met het maatschappelijk middenveld. En als CDA vinden we dat als het om zo’n substantieel bedrag gaat enerzijds en om zo’n principiële discussie gaat anderzijds dat de Valkenswaardse gemeenschap – en dus de gemeenteraad – daar bij betrokken moet worden. Natuurlijk met uitzondering voor die verenigingen en organisaties waar de gelden gebruikt worden als vangnet na een lastige coronaperiode. Het CDA had daar tijdens de raadsvergadering van 30 september een motie voor voorbereid, welke met algemene stemmen werd aanvaard.

 

Davey Gerlings, Fractie voorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.