20 augustus 2021

Herinrichting Beekdal Tongelreep moet wateroverlast voorkomen en verminderen

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep opnieuw inrichten. Dit gebeurt samen met de omgeving, provincie Noord-Brabant en andere organisaties. Het water wordt meer natuurlijk ingericht zodat stikstofgevoelige natuur bewaard blijft. Beschermde planten en dieren hebben zo meer aan het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied. Dit lukt door het water vast te houden én de beek en natuur meer de ruimte te geven. Zo kan het gebied beter tegen droge en natte tijden en een veranderend klimaat.

Het Waterschap heeft al verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar de CDA Valkenswaard fractie bij aanwezig is geweest. Net voor de vakantie zijn de werkzaamheden gestart. Voor het CDA Valkenswaard is het van belang dat door het project de wateroverlast in Valkenswaard wordt voorkomen en verminderd, er liggen kansen om slim werk-met-werk te maken. 

Als voorbeeld, is één van de maatregelen uit het project herinrichting beekdal Tongelreep het verhogen van het waterpeil van de Tongelreep. Echter zijn er bijvoorbeeld een aantal duikers verbonden aan de Tongelreep, waar het verhogen van het waterpeil dus gevolgen voor zal hebben. In het project is dan ook te vinden dat er een aantal duikers worden verwijderd en nieuwe worden aangelegd of verplaatst/vervangen. Het CDA heeft daarom een aantal vragen gesteld om te bezien of de gemeente de kansen wateroverlast te voorkomen en verminderen ook echt aangrijpt:

1.            Is de gemeente Valkenswaard over wateroverlast mogelijk als gevolg van dit project in overleg met het Waterschap?

2.            Hoe borgen we dat binnen het project herinrichting beekdal Tongelreep de wateroverlast voor onze inwoners niet zal toenemen (door bijvoorbeeld het niet meer functioneel zijn van duikers), maar ook juist zal afnemen?

3.            Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de werkzaamheden voor wat betreft de gevolgen van aanpassing waterpeil, zoals vervangen/verplaatsen/aanleggen duikers? Zijn hier afspraken over gemaakt?

4.            Welke fasering van vervanging/verplaatsing/aanleggen duikers in Valkenswaard is afgesproken en wordt hierbinnen rekening gehouden dat wateroverlast op geen moment mag toenemen?

De volgende antwoorden ontvingen we recent:

Vraag 1.

De vier vragen gaan over wateroverlast a.g.v. een project dat wordt uitgevoerd door Waterschap de Dommel. Ons is bekend dat het project o.a. wateroverlast moet voorkomen/verminderen. Dat wil het Waterschap o.a. doen door water langer vast te houden binnen het projectgebied. De gemeente heeft structureel overleg met het Waterschap en dan worden ook bekende overlastsituaties besproken.

Vraag 2.

In het projectplan van Waterschap de Dommel wordt uiteen gezet hoe men het project wil uitvoeren en hoe men problemen wil voorkomen. Rondom de Tongelreep en in de natuurgebieden wordt water langer vastgehouden. Zo wordt het watersysteem meer natuurlijk, komt er een grotere buffer en daarmee is het beter bestand tegen extreme neerslag en droogte. Ook wordt op plekken de bestaande afwatering geoptimaliseerd, bijvoorbeeld op de Zeelberg en Bruggerhuizen. Op plekken waar vernatting niet te voorkomen is zijn afspraken gemaakt met de eigenaren. Bijvoorbeeld over vervangende grond. Voorafgaande aan het projectplan heeft het Waterschap met vele betrokkenen gesproken en zaken toegelicht/afgestemd. Het projectplan legt het Waterschap ook ter inzage. Direct betrokkenen die zich niet gehoord voelen hebben dan nog de mogelijkheid om formeel een zienswijze in te dienen.

Vraag 3.

Dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Waterschap de Dommel/Provincie Noord-Brabant. Het Waterschap heeft gemaakte afspraken vertaald in een projectplan.

Meer informatie hierover is te vinden op www.dommel.nl/tongelreep

Vraag 4.

De maatregelen die het Waterschap wil uitvoeren zijn bedoeld om de waterhuishouding te verbeteren. Garanties kan het waterschap niet geven. De extreme regenbuien van de laatste tijd zijn daarvoor sprekend voorbeeld. Het Waterschap heeft veel in de hand, maar extremen kunnen altijd voor problemen zorgen.

De CDA fractie is tevreden met deze antwoorden. Onze inzet was gericht op voorkomen en verminderen van wateroverlast voor onze inwoners binnen het project en de gemeente zal dit dus borgen.

Davey Gerling, Fractievoorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.