30 juni 2023

Kadernota: Komende periode serieus aandacht geven aan de oorzaken die aan het wachten ten grondslag liggen. Zowel voor inwoners… Als op beleid en resultaten….

De kadernota van het CDA Valkenswaard
Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de Kadernota een antwoord op. Met behulp van de laatste jaarrekening en de meicirculaire gemeentefonds hebben we eerst de financiële situatie van de gemeente onder de loep genomen. Gelukkig behoort onze gemeente bij de wijziging van de financieringssystematiek door het Rijk tot de voordeelgemeenten.

Toch moeten wij alert blijven voor toekomstige financiële ontwikkelingen en onze ambities daarop blijven afstemmen. Bij het Rijk ontstaat er een tendens tot het verstrekken van incidentele gelden in plaats van structurele gelden. Deze tendens kan gevolgen hebben voor onze toekomstige wensen, want vaak komen er juist ook structurele lasten uit voort. 

Het college van burgemeesters en wethouders heeft in de Kadernota een voorzet gegeven van eventuele beleidswensen. Deze wensen zijn verzameld uit het collegeprogramma, de maatschappij en de eigen organisatie. Wij - de gemeenteraad - kunnen deze wensen prioriteren en eventueel nog andere wensen inbrengen om mee te nemen richting de programmabegroting.

Onze zorgen
Het financiële plaatje na de meicirculaire lijkt redelijk positief, maar in het jaarverslag van 2022 zien we ook dat er veel nog niet is gedaan of wordt opgeschoven. Er is veel waarop we wachten. Daarmee wil ik overigens niks zeggen over de inzet en het harde werken van mensen.

Maar zaken zijn complex en duren langer dan verwacht (mobiliteitsplan, parkeerbeleid, bestemmingsplan buitengebied). Of lopen vertraging op bijvoorbeeld door ziekte of gebrek aan capaciteit of specifieke deskundigheid op de arbeidsmarkt. Er wordt bij thema’s die al lang lopen al meerdere jaren gezegd, we zijn bezig met een plan van aanpak, we willen dit komende tijd gaan realiseren. Neem bijvoorbeeld het komen tot meerdere huiskamers in de wijken, één toegang, respijtzorg. We zijn met veel plannen nog bezig: de omgevingswet en het coronaherstelplan. Er komen nieuwe verplichtingen aan zoals de SPUK-regelingen, het gezond actief leven akkoord (GALA), waardoor we meer in samenhang zouden moeten inzetten op preventie.
En wat brengt het hele gebeuren rondom stikstof, gebiedsgerichte aanpak en landbouwakkoord met zich mee? Voor heel veel zaken is geld beschikbaar maar krijgen we het ook voor elkaar? Het voelt als ik het lees en hoor als een behoorlijke uitdaging. Als raad helpen we ook mee aan het wachten door keuzes die we maken, moties of amendementen die we indienen. Neem het besluit naar aanleiding van de vernieuwbouw van de Pionier. Vaak hebben we mooie ideeën maar soms met meer impact op de ambtelijke capaciteit dan we denken. Vandaag komen wij niet met moties of amendementen. 

We komen met een aantal zaken die we na het lezen van de kadernota nog willen meegeven.

Zaken die we het college willen meegeven

 1. Energie- en warmtetransitie
  Wij ontvangen regelmatig signalen van onze inwoners dat zij over deze onderwerpen in onzekerheid verkeren. Blijkbaar is de informatie van gemeentewege niet toereikend. Zo is het Energie café als burgerinitiatief ontstaan om te voorzien in dit informatie-gat. De uitvoering van de transities zal voor onze gemeente ook niet financieel neutraal gaan verlopen. Het Rijk zal niet alle kosten gaan vergoeden. Het lijkt ons daarom wenselijk dat het college in de begroting 2024 vanuit de bandbreedtes eigen middelen inzet voor een communicatie impuls richting inwoners en de daadwerkelijke uitvoering van de transities.
 2. Ontmoeting voor jongeren
  De Senaat verdwijnt uit het uitgaansleven van Valkenswaard. De Senaat is/was nog een van de nog weinige horecagelegenheden voor jongeren. Jongeren zullen zich genoodzaakt voelen om hun weekendvertier buiten Valkenswaard te gaan zoeken. We vragen hiervoor aandacht, en een idee.. misschien, een poppodium zoals de Pul in Uden of muziekcentrum de Bosuil in Weert. 
 3. Mobiliteit
  We kijken uit naar de Mobiliteitsvisie, waarbij de uitstoot van fossiele brandstoffen wordt teruggedrongen. Voor ons is het daarom belangrijk dat de voetgangers en fietsers op 1 worden gezet. Geasfalteerde fietspaden zijn daarbij zeker qua veiligheid een must. Deze fietspaden kunnen gerealiseerd worden tijdens de herinrichting van onze wegen en straten. Tenminste daar waar mogelijk is.
 4. IHP primair onderwijs
  Adequate huisvesting van het primair onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Met het cancelen van de vernieuwbouw de Pionier treedt er in de uitvoering van het IHP eenaanzienlijke vertraging op. Ook de onderwijshuisvesting in Borkel en Schaft, Dommelen, wijk de Turfberg (de Smelen) en het ‘t Smelleken is zeer actueel.
 5. Zaken rondom wijkondersteuning, mantelzorg en vrijwilligers
  Er zijn een aantal zaken die we al eerder hebben aangekaart. O.a. om het wachten op zorg en ondersteuning te voorkomen. Dit zullen wij kritisch blijven volgen.

Tot slot

Wat ons betreft geven we komende periode serieus aandacht aan de oorzaken die aan het wachten ten grondslag liggen. Zowel voor inwoners… Als op beleid en resultaten….

Fractie  CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.