26 oktober 2021

Maatschappelijk beleid grootschalige zonne- en windenergie

Het CDA is voor een fatsoenlijk Maatschappelijk beleid grootschalige zonne- en windenergie via een of meer coöperaties steunen. En wel om de volgende redenen:

  • Vanuit onze verantwoordelijkheid vinden wij dat ook onze gemeente een bijdrage aan de energietransitie moet leveren.
  • Bovendien is meer duurzame energie opwekken, en daarmee de CO2-uitstoot reduceren, geheel in lijn met ons Klimaatakkoord.
  • De opbrengsten van de duurzame energie komen op deze manier ten goede aan de Valkenswaardse gemeenschap
  • Iedereen in Valkenswaard moet een kans krijgen om mee te doen en mee te bepalen
  • Het zijn de fundamenten van de coöperatieve gedachte

U zult begrijpen dat wij als CDA een warm voorstander zijn van deze coöperatieve gedachte. Helemaal in lijn met ons gedachtengoed.

Een coöperatie is een collectief. Een coöperatie is gebaseerd op lokaal eigendom en dat biedt de beste voorwaarden voor het laten terugvloeien van de baten naar onze gemeenschap. Hiermee steunen wij lokaal eigenaarschap en hiermee willen we grondspeculatie tegengaan.

De opbrengsten uit de coöperatie komen deels ten goede aan de deelnemers en deels ten goede aan onze gemeenschap via de gemeente. Dat tweede deel van de opbrengsten wordt, als het ons ligt, besteed ter compensatie van omwonende van het energieproject en aan andere projecten die bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen.

Het Maatschappelijk beleid grootschalige zonne- en windenergie is in september 2021 aangenomen door de gemeenteraad. Het windmolengedeelte is er echter wel uit geamendeerd, wat ons niet verstandig is omdat dat achteraf misschien wel niet juridisch houdbaar blijkt te zijn. Wij zijn geen voorstanders van windmolens in Valkenswaard omdat uit globaal onderzoek is gebleken in het kader van de Regionale Energie Strategie dat hier geen geschikte locatie aanwezig is. Dat heeft onder andere te maken met de vogeltrek, korte afstand tot onze natuurgebieden en de grote afstand van het elektriciteitsnetwerk (te weinig capaciteit).

Hoewel wij als CDA gaan instemmen met dit voorstel, blijven wij op het standpunt dat Valkenswaard geen goede lokaties heeft voor grootschalige windmolenparken. Maar het is wel goed dat er een beleid is voor het geval er toch windmolens zouden komen als de provincie de gemeente overrulet. Dan weten de initiatiefnemers op voorhand waar ze aan toe zijn.

In Valkenswaard komen drie misschien vier gebieden in aanmerking voor eventueel zonne- of windenergieparken. Echter aan al deze alternatieven kleven grote nadelen. Twee daarvan zijn eventueel geschikt voor windenergie. Beide gebieden liggen in een vogeltrekgebied, dichtbij een natura-2000 gebied en hebben een beperkte netwerkcapaciteit beschikbaar.

Francois Smits, fractie CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.