03 februari 2021

Veel geld nodig voor een ander gezicht van Valkenswaard

Op 28 januari heeft de gemeenteraad een voorstel behandeld dat eigenlijk een afronding van een proces tot in stellen van een investering / of liever gezegd investeringen die bekend staan als de Projectenportefeuille.

De projecten zijn bedoeld om het verkeer in Valkenswaard opnieuw in te richten als gevolg van de nieuwe N69, de Westparallel. Daarbij valt te denken aan projecten zoals Masterplan Centrum, EMA-terrein en de wegenstructuur in Dommelen-Zuid. De projectenportefeuille behelst een investering van meer dan 30 miljoen euro over een looptijd van meer dan 10 jaar. Serieus veel geld voor een ander gezicht van Valkenswaard!

 

Informatie niet adequaat en op tijd

In het stuk wordt voorgesteld om voor deze investeringen een dekkingsreserve vast te stellen. Aangezien dit geen dagelijkse kost is voor onze CDA fractie, ben ik vragen gaan stellen. Wat is precies een dekkingsreserve? Hoe houden we als volksvertegenwoordiging grip op deze voor Valkenswaardse begrippen enorme investeringen? En hoe is de huidige stand van zaken mbt de projectenportefeuille die we al in november 2019 hebben ingesteld?

Daarop hebben we antwoorden gekregen die voor ons aanleiding zijn geweest om bij dit stuk een amendement en een motie mede in te dienen.

Het bleek namelijk dat het college een paar steken heeft laten vallen door afspraken die we in november 2019 hebben gemaakt niet volledig na te komen. Het college heeft ons niet per kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken mbt deze projectenportefeuille en het college heeft niet alle wijzigingen doorgegeven op het moment dat die bekend waren. Daarnaast heeft het college een aantal wijzigingen wel doorgegeven maar die herkende ik dan weer niet als een wijziging op de projectenportefeuille. Kortom veel onduidelijkheid en als gemeenteraadslid krijg je het gevoel dat je daardoor grip op de zaak kwijt raakt. Het heeft mij in ieder geval aan het denken gezet. We hopen met het amendement en de motie meer duidelijkheid en grip te krijgen op deze projectenportefeuille.

Meer duidelijkheid en grip!

Het amendement is bedoeld om meer zicht te krijgen op het deel van de reserve dat inmiddels niet meer beschikbaar is voor andere aanwending. Zo heeft onze ambtelijke ondersteuning geadviseerd. Het is eigenlijk een tweetrapsraket van het voorstel van het college maar werkt verder precies hetzelfde met dekkingsreserve voor toekomstige kapitaallasten (rente en afschrijvingen).

De motie is bedoeld om meer duidelijkheid te creëren over hoe wij als gemeenteraad geïnformeerd willen worden. Of wel een detaillering van gemaakte afspraken in november 2019 mbt de projectenportefeuille. 

Betere financiële rapportages

Zo willen wij van elke wijziging op de projectenportefeuille op de hoogte gesteld worden of het nu gaat om kostenramingen, aanbestedingen, beschikte subsidies, projectbudgetoverschrijdingen, of nieuw op te starten projecten. En bij elke wijziging zouden wij ook willen zien wat de gevolgen zijn voor de totale projectenportefeuille: welke projecten wel en welke zijn nog niet gedekt zijn door alle verleende projectkredieten, middelen voor beheer en onderhoud en nieuw beschikte subsidies.

Ten tweede willen we vanaf nu wel elk kwartaal geïnformeerd worden over deze wijzigingen en de voortgang van de projecten, ook als er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Ten derde willen we bijvoorbeeld bij de behandeling van de kadernota de projectenportefeuille bespreken en vaststellen of deze nog wel actueel is qua investering en prioritering. In een looptijd van 10 jaar kan veel veranderen. En toekomstige gemeenteraden moeten hier ook mee kunnen werken.  

Ten vierde vragen we dat de verantwoordelijk portefeuillehouder in overleg gaat met de auditcommissie, om een nadere rapportagesystematiek voor de Projectenportefeuille te bepalen.

En tot slot vragen we het college om bij de volgende herziening van de nota reserves en voorzieningen deze manier van werken en rapporteren mbt de projectenportefeuille op te nemen.

Verplicht naar de belastingbetaler

Naar mijn mening zijn we namelijk als gezamenlijk bestuur, college en gemeenteraad, verplicht om financiële duidelijkheid te geven richting de belastingbetaler. Het gaat immers om serieus veel geld.

Het amendement werd unaniem aangenomen. De motie werd met 21 tegen 2 stemmen aangenomen.

 

Francois Smits
CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.