05 oktober 2019

Waar besteed de gemeente Valkenswaard ons belastinggeld aan?

Als CDA Valkenswaard zijn we volop bezig met het voorbereiden van de commissievergadering over de begroting. De vragen die we gaan stellen willen we graag met iedereen delen. Het lijkt ons belangrijk om te laten zien waar we mee bezig zijn. Vandaar dat we de vragen op onze webpage plaatsen. Het zijn voornamelijk vragen die een antwoord moeten geven op wat er nu eigenlijk gaat gebeuren voor de investeringen die er gedaan worden. Als CDA Valkenswaard vinden we dat we verantwoord met de centen om moeten gaan en willen we ons ook duidelijk richten op de resultaten van die investeringen die er behaald moeten gaan worden in 2020. Op die manier kunnen we als politieke partij onze controlerende taak goed uitvoeren. U kunt de programmabegroting van onze gemeente via deze link openen: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/begroting-2020-valkenswaard-op-koers_90412.html

Arianne Valkhof

 1. Blz 27 wonen en zorg: in de woningbouwprogrammering houden we rekening met de vraag die in de loop van 2019 in beeld is gebracht. Zijn de resultaten hiervan bekend?

 

 1. Blz 80 leefbaarheid in wijken: voor verschillende inwoners met een verstandelijke beperking, een psychiatrische beperking of een psychogeriatrische beperking zoals dementie willen we toe naar nieuwe woonvormen zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Zijn er al concrete initiatieven op dit moment? Hoe denkt u dit verder te realiseren?

 

 1. Blz 80. Met betrekking tot de inzet van E-health: zijn hiervoor al concrete plannen? Zo ja, welke? Worden hier in 2020 al middelen voor gereserveerd?

 

 1. In het beleidskader sociaal domein staat op pagina 26:
  “In de programmabegroting beschrijven we jaarlijks de concrete plannen, projecten, activiteiten en initiatieven met bijhorende kosten.”

Ik mis dit in de programmabegroting, klopt dat? Kunt u de concrete plannen, projecten, activiteiten en initiatieven met bijbehorende kosten nader toelichten?

 

Op blz 15 van de programmabegroting staat dat jaarlijks een uitvoeringsplan wordt opgesteld dat bestaat uit verschillende projecten. Wanneer kunnen we het uitvoeringsplan verwachten?

 

 1. Blz. 82 Sociale kaart: wat is de stand van zaken? Is er sinds de vragen van VL in augustus al meer duidelijkheid over wat precies de insteek en aanpak wordt?

 

 1. Blz 153 Hoe denkt u de bezuinigingen voor 2020 op individuele begeleiding en dagbesteding te realiseren met de huidige knelpunten in de ouderenzorg en noodzaak om mantelzorgers te ondersteunen (wachtlijsten verpleeghuizen en capaciteitstekorten thuiszorg)?

   

 2. Blz. 168 Wat is stand van zaken van huiskamer Geenhoven en Dommelen? Waar wordt de 50.000 euro aan besteed?

 

 1. In Waalre en Aalst zijn voorliggende voorzieningen voor kwetsbare ouderen met een lichte dementie of andere beperking: Neffe de Kerk en Prachtdag. Elders in het land zijn initiatieven zoals een Mantelzorg huiskamer. Zijn deze bij u bekend? Bent u bereid zoiets te realiseren in Valkenswaard? Welke rol ziet u daarin voor de gemeente?

Zijn er in de begroting middelen beschikbaar voor professionele ondersteuning in dergelijke voorliggende voorzieningen?

 

Davey Gerlings

 1. Op pagina 40 staat dat het aantal hectares natuurgebied dat de gemeente bezit nu op 850 hectare zit. In 2020 is het onze ambitie om dit te doen stijgen naar 960 hectare. Een stijging van ruim 11% t.o.v. 2018.

  1. Waar valt deze toename mee te verklaren?

  2. De kosten voor groen stijgen de komende tijd niet – hoe verklaart u dit ten opzichte van de grote uitbreiding in groenbezit?

 2. Op pagina 39 staat er dat er verder gewerkt wordt in 2020 aan de groene uitstraling van het centrum.

  1. Kunt u wat concreter zijn?

  2. Wat zijn hier de kosten van?

 3. Pagina 51, centrummanagement. Het CDA constateert een aantal zaken t.a.v. huidige opzet met een centrummanager (2 dagen per week):

  1. Ontbreekt aan draagvlak bij enkele winkeliers.

  2. Uit de recente behoefteberekening blijkt dat het toekomstige winkelaanbod in Valkenswaard in elk geval met 22 extra lege panden zal zijn.

  3. In het jaarverslag van het centrummanagement valt te lezen dat de centrummanager helaas het meeste tijd spendeert aan verslaglegging en vergaderen.

   Hoe houdbaar is het centrummanagement in deze vorm nog?

 4. Op pagina 105 staat een KPI voor het aantal bezwaarschriften WOZ woningen. Tussen haakjes staat dat dit in procenten wordt uitgedrukt, echter in de kolom realisatie 2018 staat “178”. Dat is nu niet te vergelijken met het percentage in de doelstelling voor 2020. Kunt u aangeven wat 178 in percentage is?

 5. P. 91, Strategische communicatie. Er komt een “strategisch communicatieplan”:

  1. Voor wanneer is dit gepland?

  2. Wat zijn hier van de kosten?

  3. Waarom volgt dit nu, deze doelgroep is toch al even speerpunt in onze toekomstvisie?

 6. P. 63, Dienstverlening: Wat is de status van de motie WhatsAppen met de gemeente?

 7. P. 101 Worden bedrijfsinbraken meegenomen in deze cijfers?

 8. Bij de bezuinigingen op pagina 153 vinden we dat u voornemens bent om het onderhoud op de begraafplaatsen te doen afnemen naar niveau B.

  1. Heeft dit gevolgen voor de begrafenisrechten die onze inwoners betalen?

  2. Zo nee, waarom niet?

  3. 85.000 euro lijkt een grote bezuiniging op het onderhoud groen van de begraafplaatsen. Kunt u aangeven hoe u deze bezuiniging van 85.000 denkt te realiseren? Graag een kostenoverzicht.

 9. Op pagina 153 komen we de gemeentelijke zorgverzekering als bezuiniging tegen, op pagina 19 als investering. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

 10. Op pagina 153 vinden we de bezuiniging “onvoorzien”.

  1. Waarom is deze opgenomen?

  2. Geeft de raad zo het college de bevoegdheid om op elk willekeurig onderwerp te bezuinigen?

 11. Op pagina 160 vinden we dat de bestemmingsreserve beeldende kunst jaarlijks met 15k daalt.

  1. Kunt u aangeven waarom u uitgaat van jaarlijks 15.000 euro? Wat gebeurt er met deze middelen?

  2. Kunt u aangeven waarom u verwacht dat er geen geld meer bij deze reserve gestort zal worden?

 12. Op pagina 161 staat er dat er voor 2020 300K af gaat van de speellocaties bestemmingsreserve.

  1. Wat verklaart dit hoge bedrag?

  2. Wat verklaart de stabilisering vanaf 2021 met 75K per jaar?

 13. P. 164, dubieuze debiteuren:

  1. Wat verstaan we daar onder?

  2. kunnen we dit niet afbouwen?

 14. Wordt er in Valkenswaard nog gebruik gemaakt van de starterslening?

  1. Hoeveel aanvragen zijn er inmiddels gehonoreerd sinds de herinvoering?

  2. Welk bedrag staat hiervoor gereserveerd in 2020 e.v.?

 15. Op pagina 168 geeft u aan dat er voor het ruimtelijk instrumentarium 50K nodig is voor 2020. Is dit voor de ontwikkeling van het instrumentarium, of is dit voor de instrumenten zelf bedoeld?

 16. P. 170, bij de post treasury staat een “–“ bij lasten? Kunt u dit verklaren?

 17. Kunt u het volgende inzichtelijk maken:

   • Kredieten.

   • Kosten nota kaders, waar kunnen we vinden (welke post?):

    • Camerabeveiliging Schaapsloop

    • Kinderraad

    • Procesregisseur zorg -veiligheid

    • Basisteamprojectleider ondermijning

    • Verhoging subsidieplatfond

 

Gerrie van Asten

Pag. 68 Sport- en beweegaanbod tijdens en na schooltijd verbeteren.

Niet alleen tijdens de gymles, maar ook tijdens de reguliere lessen etc……

 1. Wat houdt die pilot met een test en beweegaanbod precies in ?

 2. Is deze pilot alleen voor scholieren in het basisonderwijs ?

 3. Zijn de huidige leerkrachten hiervoor opgeleid ?

 4. Het beweegaanbod na schooltijd wat houdt dat in ?

 5. Wat zijn de kosten van deze pilot ?

 

Pag. 69 Prestatie-indicatoren.

Tevredenheid over sportvoorzieningen is de doelstelling 2020, 8,0.

 1. Wat wordt er voor gedaan om 8,0 te bereiken ?

 

Pag. 70 Recreatie.

In deze alinea wordt heel veel in een kort stukje gezegd !!

Toekomstvisie. Tegelijkertijd gaan we ons richten op de uitstraling en marketing van onze gemeente.

 1. Wat voor plannen liggen hiervoor op tafel ?

 2. Wat zijn de kosten ?

 

De voornaamste focus lag op de ontwikkeling………………versterking van de natuur in Valkenswaard.

 1. Wat bedoeld u met versterking van de natuur ?

 

Bij de 4 punten die aangehaald worden, staat onder punt 4. Duurzame [door] ontwikkeling etc………..

 1. Waarom staat Eurocircuit tussen haakjes aangegeven ?

 2. Het binnenhalen van beeldbepalend [grootschalig] aanbod. Wat wordt hiermee bedoeld ?

 

Pag. 71 Evenementen.

Waar mogelijk proberen we de samenwerking in de regio op te zoeken.

 1. Welke acties worden hiervoor ondernomen ?

 

Onderaan pag. 71, In de ‘Evenementenvisie Valkenswaard’ etc………………

Wordt naast algemene toeristische-recreatieve profilering expliciet ‘paarden’ als nieuwe potentiële groeimarkt aangegeven.

 1. Wilt u hiermee aangeven dat aan deze sport een grotere aandacht wordt gegeven ?

 

Francois Smits

 1. Blz 23 (net boven kopje “Omgevingswet”) Ouderen en inwoners met een zorgvraag kunnen op die manier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.  Dit wordt gebracht als een oplossing voor een probleem maar het probleem ligt mijns inziens een stap verder: er zijn te weinig mogelijkheden voor ouderen en inwoners op het moment dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen en moeten verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis. De wachttijden bij de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn lang. Wat doet de gemeente voor deze mensen?

 2. Blz 23 (onderaan): Een groot aantal (omgevings)verordeningen komt vanuit het Rijk naar de gemeente: de zogenaamde Bruidschat. Hoeveel middelen (geld) komen er vanuit het Rijk om deze verordeningen te implementeren en te handhaven? Is dit kostendekkend of gaat dit gepaard met een bezuiniging zoals we ook bij de decentralisatie van het Sociaal Domein hebben gezien? In hoeverre is met dit extra werk rekening gehouden in de programmabegroting zowel met de overdracht als met het extra werk voor beheer en toezicht?

 3. Blz 24 (bij Kopje Masterplan): “Door het college is de overdracht afhankelijk gesteld van een positieve ADC-toets over de aansluiting van de WP bij Veldhoven” Deze ADC-toets is toch al positief beoordeeld door de rechter? Of niet?

 4. Blz 24 (ook bij kopje Masterplan): Met de stimuleringsmiddelen uit het gevelverbeteringsfonds sporen eigenaren en ondernemers aan om hier in te investeren. Hoeveel eigenaren / ondernemers hebben hier aan deelgenomen? Ik merk er weinig van. En ik heb gehoord dat het proces om aan deze middelen te komen heel erg stroperig verloopt. Kortom hoe effectief is deze maatregel? Geef eens een juichend voorbeeld. Moeten we niet overwegen om dit fonds te stoppen?

 5. Blz 25 (gehele tekst onder kopje Gronden en gebouwen): Dit lijkt wel een RIB over een onderwerp waar maar weinig is bereikt.

  1. Hoeveel maatschappelijk vastgoed hebben we efficiënter ingezet (hogere bezetting)?

  2. En hoeveel onnodig maatschappelijk vastgoed hebben we afgestoten?

  3. Wat leverde ons dat financieel op? In hoeverre zijn verdere ontwikkelingen op dit gebied in de programmabegroting meegenomen?

 6. Blz 25 (gehele tekst onder kopje Gronden en gebouwen): Onrechtmatig gebruik gronden

  1. In hoeverre is het tegengaan van onrechtmatig gebruik effectief geweest?

  2. Zijn kosten van het tegengaan van onrechtmatig gebruik niet hoger dan de baten? Is het nog wel waard om dit beleid voort te zetten?

 7. Blz 26 (vakje omgevingswet-omgevingsverordening): Is het wel realistisch om de omgevingsverordening eind 2020 vast te stellen? Zijn dan alle beoogde verordeningen in een omgevingsverordening gegoten? Lijkt me niet realistisch. Hoe moeten we dit zien?

 8. Blz 27 (vakje bestemmingsplan Buitengebied II): wat gebeurt er met dit bestemmingsplan als deze in 2020 niet afronden? Moeten we het dan nog wel als een bestemmingsplan behandelen of wordt het dan een omgevingsplan? Geef eens inzicht in de consequenties / ook qua begroting als we dit bestemmingsplan niet in 2020 afronden.

 9. Blz 27 (vakje wonen en zorg): “we staan open voor alternatieve woonvormen zoals collectie, individueel als zorggerelateerd”. Wat betekent deze uitspraak voor de begroting?

 10. Blz 27 (vakje Toegankelijkheid gebouwen): Denkt u werkelijk dat gebouwen toegankelijker worden van alleen het uitgeven van folders? Weinig ambitieus. Geldverspilling op deze manier zou ik zeggen. Graag een reactie op dit punt.

 11. Blz 28 (vakje verkoop vastgoed): Hoeveel opbrengsten en rendement levert deze maatregel in 2020 op? En waar in de begroting is dit onderdeel meegenomen?

 12. Blz 31 (onder kopje bereikbaarheidsagenda onderaan) de gehele tekst: “Het Masterplan De Groote Heide ….. op elkaar kunnen”. Geef eens concrete voorbeelden van uitdagingen en oplossingen waarop in deze tekst wordt gedoeld. En wat zijn de consequenties hiervan op de begroting?

 13. Blz 33 (derde alinea): “Ihkv klimaatadoptie richten we het Wilhelminaperk opnieuw in.” Gaat dit project nog wel door? En als het niet doorgaat wat zijn de consequenties voor de klimaat adoptie?  

 14. Blz 38 (onder kopje natuurontwikkeling en natuurbeleving): de gehele tekst: “Daarbij zoeken we verbinding ….. de agrarische leegloop rond Borkel en Schaft.” En het vervolg van vraag 12.

  1. Om welke provinciale doelen gaat het?

  2. Over welk provinciaal plan gaat het?

  3. Over welke uitdagingen en oplossingen gaat het in dit stuk?

  4. En wat zijn de consequenties voor onze begroting in 2020 en

  5. wat is de financiële bijdrage van provincie?

  6. En in hoeverre werkt de stikstofproblematiek hier een rol?

  7. Hoe realistisch is aan aanpak vanuit het stikstofperspectief in 2020?

 15. Blz 41 (laatste zin onder kopje Programma duurzaamheid): “De financiële consequentie van het programma duurzaamheid zijn nog niet meegenomen in de voorliggende programmabegroting.”

  1. Hoe worden deze wel meegenomen als de raad het programma in oktober (deze maand) goedkeurt?

  2. Wat zijn dan de financiële consequenties? Het zou toch wel jammer zijn als niet meteen in 2020 (of eerder) met dit programma kunnen beginnen.

 16. Blz 41 (onder kopje Energietransitie laatste zinnen): Ik heb gehoord dat er geen mogelijkheden zijn voor Postcoderoos in onze gemeente. Bijvoorbeeld het gebouw van de gemeentewerf aan de Kennedylaan kan niet ingezet worden voor Postcoderoos. Wat is de stand van zaken mbt Postcoderoos? Zijn we door alle mogelijkheden heen? Wat zijn de financiële consequenties in de voorliggende programmabegroting?

 17. Blz 42 ( hele tekst onder kopje bodem en ondergrond) (vergelijkbaar met vraag 2):

  1. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ohgv bodem verschuiven van provincie naar gemeente? Wat betekent een “warme overdracht”?

  2. Veel dossiers hebben ohgv beheer en toezicht aandacht nodig. Is hier in de programmabegroting rekening mee gehouden? En hoeveel draagt provincie financieel bij  aan de overdracht en aan beheer en toezicht? 

  3. Zit hier een bezuinigingsopdracht in zoals dat ook bij de decentralisatie van het Sociaal Domein is gebeurd?

Frans Jansen

Op pagina 22 laatste zin

“het hoofdlijnenakkoord zet eveneens in op benutten van transformatie- en herontwikkelingskansen binnen het stedelijke gebied, op het behouden van een goed leefbaarheid in de kernen (waaronder Borkel en Schaft) en op het behouden van jongeren en het aantrekken van jonge gezinnen”

Vraag: Graag zou ik een doorkijk van deze visie voor Borkel en Schaft tot 2030 zien, waar staan we in 2030, welke voorzieningen hebben we dan en wat is nodig om dit te bereiken?

 

Op pagina 55 onder sport en muziekonderwijs wordt gesproken over het CMD

Dit komt terug op pagina 63 en 64 echter wordt hiervoor geen deelproduct regel lasten baten van geproduceerd graag zou ik dit alsnog ontvangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.