Samen.

Wij redden het niet zonder een warme en sociale samenleving zeker in deze onzekere tijden. De belangrijkste taak van de lokale politiek is mensen, verenigingen en organisaties daarin te steunen en te stimuleren.

Het CDA wil:

 • dat mensen gesteund worden die directe hulp bieden aan anderen, zoals mantelzorg, jeugd, kansarmen en de sandwichgeneratie
 • zorgen dat bedrijven, bibliotheken en verenigingen die kwetsbare mensen bij de samenleving betrekken bij elkaar gebracht worden
 • draagvlak creëren voor een stichting die projecten stimuleert voor de dementie- en seniorvriendelijke gemeente (bijv. Meierijstad)
 • het taboe op verslaving doorbreken en zorgen dat preventie in onderwijs en verenigingen ondersteund wordt

 

Luisteren.

Jouw lokale belang en dat van jouw vereniging zijn bij het CDA in betere handen. Wij stemmen onze plannen op jou af.

Voor jou.

De gemeente is er voor jou en alle inwoners en ondernemers en niet andersom. Jouw mening en ideeën zijn belangrijk voor de lokale politiek. Daarom moet participatie echt beter en op een andere manier.

Het CDA wil:

 • de gemeente betrokkenen laten benaderen met een open vraagstelling en niet met diepgevroren plannen
 • dat de gemeente open staat voor voorstellen van georganiseerde bewoners om taken van de gemeente over te nemen als het beter, slimmer of goedkoper kan
 • dat de 4 wijkagenten van Vught kunnen veel tijd blijven steken in contacten met bewoners zodat het weer normaal wordt om elkaar ergens op aan te spreken
 • een ‘zero tolerance’ beleid voor (drugs-)criminaliteit met intensieve handhaving
 • het gastvrije en open karakter van Helvoirt behouden
 • een dorpsraad voor Cromvoirt, die de inwoners met haar activiteiten bij elkaar brengt en de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert

 

Wonen.

Vooral starters, lage- en midden inkomensgroepen en ouderen hebben niets aan nog meer dure nieuwbouwprojecten: bouw daarom betaalbaar, passend, kleiner en duurzaam.

Het CDA wil:

 • een totaal andere verhouding: 50% betaalbare woningen, 40% midden-dure woningen en 10% dure woningen. Kijk naar mogelijkheden op het terrein van Reinier van Arkel, het Theresiaveld, De Wieken en het tweede deel van het Isabellaveld
 • dat er versneld meer gebouwd wordt en dat de gemeente intensief samenwerkt met woningstichtingen aan doorstroming, scheefwonen en aanpassing van de bestaande voorraad
 • vernieuwende initiatieven manieren van wonen mogelijk maken, denk aan Tiny houses, kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen of andere woongemeenschappen. Initiatieven als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en vormen van groepswonen worden warm ondersteund

 

Verkeer. 

Onze wegen zijn te onveilig en te onoverzichtelijk: geef meer ruimte aan fiets en voetganger. De verkeersinrichting kan eenduidiger en beter vormgegeven. Bereikbare Dorpen hebben tijdens ombouw van Spoor en N65 recht op een goede en veilige verdeling van het verkeer.

Het CDA wil:

 • dat inwoners, weggebruikers en belangengroeperingen intensief worden betrokken bij de uitvoering van de Spoor en N65 projecten en dat er gedurende de werkzaamheden een inlooppunt Rijksinfra komt
 • realisatie van het Station Helvoirt
 • verbetering van de kwaliteit van de wegontwerpen (bijv. eenduidigere voorrang | geen voorrang visualisering van Voorst tot Voorststraat & Helvoirtseweg) | de maximumsnelheid gaat overal binnen de bebouwde kom van Vught naar 30km, met uitzondering van de stroomwegen 
 • ook proactief inspelen op de gevolgen van het snel veranderende aanbod van tweewielers (elektrische fietsen, pedelecs, bakfietsen, snorfietsen) voor de verkeersveiligheid

 

Duurzaam Groen.

De gemeente moet werken aan behoud en ontwikkeling van het groen zeker nu het buitengebied zoveel groter wordt. Voor duurzaamheid begint de tijd te dringen - daar moeten we allemaal aan bijdragen en de lokale politiek moet het voortouw nemen.

Het CDA wil:

 • een aantal woonwijken, gebouwd vanaf 1980, verduurzamen en aardgasloos maken. Daar maakt de gemeente een plan van aanpak voor met inzet van subsidies en leningsmogelijkheden
 • dat onze woonomgeving klimaatbestendiger en groener wordt. de gemeente geeft het voorbeeld door overbodige bestrating weg te halen en bomen te planten die voor schaduw en verkoeling zorgen en stimuleert bewoners te hetzelfde te doen rond hun huis 
 • maatwerk voor stoppende agrarische ondernemers met een sloopregeling en toetsing van effecten

 

Financiën.

De financiële situatie in Vught is niet rooskleurig. De Rijksinfra projecten N65 en PHS/spoor drukken zwaar op de begroting.

Het CDA wil:

 • dat het voorzieningenniveau niet het slachtoffer wordt van de Rijksinfra projecten
 • een heronderhandeling van de Vughtse bijdrage aan de kosten van de N65
 • transparantie en efficiency van de gemeentelijke organisatie verhogen (o.a. rekenkamer)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.