25 juni 2021

Bijdrage CDA Jaarstukken

Donderdag 24 juni 2021 behandelde de gemeenteraad de Jaarstukken. Lees hieronder de bijdrage van Dirk van Willegen namens het CDA.

 

Voorzitter, dit is al weer de tweede keer dat wij onze Kadernota in de Burgerzaal behandelen, fijn dat het niet digitaal hoeft. Toch hopen wij dat de nieuwe gemeenteraad volgend jaar weer in haar eigen raadzaal mag vergaderen.

Wel is het CDA blij dat wij terug gaan naar de traditie dat de Kadernota-behandeling het belangrijkste vergadermoment van de gemeenteraad is. Nu doen wij dat zelfs in de middag met een opening en afsluiting met alle raadsleden. Mooi!

Wat wel nieuw is, is dat wij de Jaarrekening 2020, de 1e Bestuursrapportage 2021 en de Kadernota 2022 integraal behandelen.

Dus voorzitter, ik begin eerst met een kleine algemene beschouwing, want uiteindelijk is dit de laatste keer dat wij in deze samenstelling met elkaar deze dag zullen beleven.

Op zo’n moment heb ik de oude Lentenota- en Kadernota beschouwingen even terug gelezen en dat geeft toch wel aan dat er in een raadsperiode veel gebeurt maar ook dat sommige zaken gewoon repeterend zijn. Ik noem het afvalbeleid, gelukkig hebben wij daar laatst een klap op kunnen geven. De specialistische jeugdhulp keert ook als een financieel zware last jaarlijks terug. En dan nog de constante vraag naar extra fte’s vanuit de organisatie die hopelijk ook een keer zal worden teruggedrongen door efficiënter te gaan werken. Wat het CDA ook zorgen baart, maar waarvoor we niet zo gauw een oplossing hebben, is dat wij de laatste jaren zien dat, ondanks uitgebreide participatie, er keer op keer tegenstand vanuit de bevolking ontstaat zo gauw het project klaar is om uitgevoerd te gaan worden.                                         

Waar wij als CDA trots op zijn, is wat er wel is gerealiseerd in de afgelopen jaren: het Waterfront, het vervangen van diverse bruggen, de steeds beter wordende aandacht voor eenzaamheid, de mooie plannen voor het Fort Kudelstaart, de toekomstige woningen op het VVA terrein en andere grotere projecten voor onze inwoners, starters en jongeren. Daarnaast is het CDA tevreden over de oplevering van het Kindcentrum Triade, het in gebruik nemen van diverse migrantenhotels, de nieuwe atletiekbaan en het gereedkomen van het Rooie Dorp.                                                       

Als laatste kunnen wij trots terug kijken en onze waardering uit spreken voor onze scholen, de kinderopvang, de sportclubs, de thuiszorg en verzorgingshuizen en vele maatschappelijke organisaties die veel werk verzet hebben tijdens de corona-periode. Namens het CDA veel dank daarvoor.

De Jaarrekening 2020 dan maar, een heel bijzondere eigenlijk. Een corona-jaar en ook een jaar waarin wij de verkoop van de aandelen Eneco in de boeken terugzien, dus dan kan je zo’n jaar niet negatief afsluiten. Maar buiten dat zijn veel zorgen die geuit zijn in de Kadernota 2021 niet uitgekomen en sluiten wij 2020 dus positief af, maar niet zonder zorgen. Het CDA kijkt altijd een beetje met een soort gemak naar een jaarrekening, het ligt er en je kan er niets meer mee doen.                                                                                                            

Daarom is denk ik de eerste Bestuursrapportage van 2021 veel belangrijker. Hier kan de raad als het nodig is bijsturen en uiteindelijk het jaar positief af te sluiten, hetzij door bij te plussen, hetzij door te minderen. Wat wij dit jaar zien, is het sterk oplopen van het tekort de komende jaren, maar dat is dan weer het gevolg van de door de gemeenteraad aangenomen besluiten. De 3 miljoen voor het transitiebudget is veel geld maar volkomen terecht voor het CDA. Het vrijliggende fietspad aan de Bilderdammerweg is nodig om de woningbouw in Westeiderhage mogelijk te maken en het CDA hoopt dat dit project spoedig in uitvoering zal worden genomen. De daklokalen van de Mikado zijn voor het CDA wel even doorbijten, maar na de antwoorden die wij van de portefeuillehouder in de Commissie hebben ontvangen zijn wij hierover ook akkoord. Het budget voor versnelling woningbouw is de uitvoering van een motie die door de deze raad is aangenomen. En als laatste dan een reserve klimaatadaptatie. Na vorig jaar veel reserves te hebben opgeheven is dit wel weer een bijzondere, maar ook daarmee zijn wij akkoord.

Voorzitter, als laatste dan het belangrijkste stuk van deze middag, de Kadernota 2022. Dit is wel schrikken als wij naar het meerjarenbeeld kijken, dus daar zal wat aan gedaan moeten worden. Hoopvol is de zin die het college op pagina 3 schrijft: ‘Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om het budgetrecht uit te oefenen, door gezamenlijk met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat wij financieel gezond blijven.’          Jammer is dan wel weer de zin die op pagina 18 staat, over de meerjarige negatieve saldi: ‘Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u bij de begroting 2022 geïnformeerd.’

Voorzitter, het CDA gaat vast een poging doen om mee te denken over deze keuzes, zo blijven wij #AltijdDichtbij.  

Laten we klein beginnen, in 2020 komt het college met een voorstel om op één plaats in Kudelstaart een badje te maken, €225.000,00 + jaarlijks onderhoud en eventueel volgend jaar nog zo’n bedrag voor een tweede badje in Aalsmeer. Het CDA vind dat teveel geld en maakt een amendement en motie en verzoekt u om met een voorstel te komen om de speelplaatsen op te knappen, in de raadsbrief van 23 maart 2021 komt een voorstel waar het CDA mee kan leven en akkoord geeft, dan gebeurt er iets geks. Vanaf dat moment zegt de portefeuillehouder er niets meer over maar neemt de portefeuillehouder financiën het over, geen €100.000,00 structureel meer maar eenmalig… Hoe wordt de raad op deze manier maximaal in stelling gebracht, moeten we dan weer met een amendement komen? Miljoenen zijn er voor de buitenruimte maar geen geld om speelplaatsen opknappen voor de kinderen en de jeugd?

Voorzitter, dan maar over naar het grote geld en dat zit natuurlijk ook in de buitenruimte. Groots is de aanpak van civiele kunstwerken, dat juichen wij toe, dat is voor onze aller veiligheid. Bij de nota wegen stellen wij wel vragen: waarom een langdurig kostbaar onderzoek om het vrijliggende fietspad van de Hornweg te verwijderen? Waarom de kruising van de Aalsmeerderweg/ Machineweg veranderen in een rotonde? Verder hoeven voor ons de verkeersmaatregen zoals voorgesteld in Kudelstaart niet. Voorzitter, in de commissie heeft het CDA al aangegeven hier met de wethouder over te willen sparren. Misschien is er bij nota wegen wel veel meer geld te halen als bij de speelplaatsen. Wij zien uit naar een overleg.

Bij het programma bestuur, bevolking en veiligheid heeft het CDA geen andere wensen dan voorgesteld. Wel volgen wij met belangstelling het budget veiligheid op het water.

Ook de voorstellen bij het sociaal domein zijn akkoord. Hiermee denken wij voor dit moment wel de hoofdlijnen te hebben benoemd.

Voorzitter, u en alle aanwezigen hier weten dat het CDA voor een solide en gezonde financiële boekhouding voor de gemeente Aalsmeer is. Het CDA heeft immers als één van haar kernwaarde rentmeesterschap. Ons advies blijft wel om voorzichtig te zijn met lastenverhoging voor onze inwoners en bedrijven.

Als laatste, voorzitter, wil het CDA vanaf deze plek nogmaals iedereen bedanken voor de inzet van de afgelopen corona jaar, het college sterkte wensen bij al hun taken en alle ambtenaren bedanken voor hun inzet voor de gemeente Aalsmeer.

Ik eindig met de woorden die onze voormalige koningin Beatrix ook altijd uitsprak: ‘Ik wens u daarbij Gods zegen toe.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.