04 november 2022

Bijdrage fractievoorzitter Dirk van Willegen Programmabegroting 2023

Gisteravond werd in de gemeenteraad de programmabegroting 2023 behandeld, lees hieronder de bijdrage van CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen.

 

Vandaag de algemene beschouwing die dit jaar plaatsvindt bij de begroting en niet bij de kaderbrief afgelopen juni. Daar is natuurlijk alle rede. Met de nieuwe raad zijn we het afgelopen voorjaar druk bezig geweest een college te formeren en dat is uiteindelijk gelukt. Maar ook het college moest haar doelen bepalen. Daarom hebben we buiten de begroting meteen een eerste begrotingswijziging waarin het college haar plannen voor de komende jaren heeft ontvouwd en daar ook het financiële kader heeft ingevoegd. Dit samen met de collegeagenda 2022-2026 getiteld “Samen werken aan Aalsmeer”.

Voorzitter, daar begint het bij het CDA meteen al te wringen. Niet zozeer met de plannen, want die komen uiteindelijk uit het raadsprogramma, maar naar ons idee met het ontbreken van een reële inflatieberekening. Afgelopen maandag kwam het nieuwe inflatiecijfer van het CBS uit 16,8 % in oktober en het is niet de eerste keer dat er zo’n enorm hoog inflatiecijfer was. Om dan als gemeente Aalsmeer te gaan rekenen in de begroting 2023 met een cijfer van 2 % inflatie vinden wij als CDA toch echt gewaagd. Natuurlijk zit er nog wat vrije speling in de begroting, maar ook een claim van de AA-organisatie die nog niet is ingevuld. Daardoor kan het zomaar zijn dat wij in één jaar tijd van een ruime begroting belanden in een groot tekort en wij hopen dat het college zich hier toch echt van bewust is. En mocht het inderdaad naar een negatief scenario toe gaan, dan gaat het CDA er vanuit dat dit niet bij de inwoners terecht komt maar dat dit ten koste zal gaan van nieuw beleid.

Als de behoedzaamheidsreserve € 1,3 miljoen is en de claim van de AA-organisatie € 900.000, dan blijft er voor de aanpassing in verband met de inflatie €400.000 over. Wij vrezen dat dit zwaar onderschat wordt. Overigens vindt het CDA dat van de toezegging dat het college en de raad samen optrekken ten aanzien van de personele ontwikkelingen toch weinig terecht is gekomen.

Natuurlijk, voorzitter, zijn wij na een zeer sombere kaderbrief verheugd dat de balans door incidentele vergoedingen vanuit het rijk nu weer de goede kant op wijst, maar het geeft ook aan hoe het bijna onmogelijk wordt om een duurzame begroting op te stellen door de grillen van het rijk.

Voorzitter, zoals u weet heeft het CDA voorafgaande aan deze behandeling het college diverse vragen gesteld, ook over bovenstaande opmerkingen. Bedankt voor de beantwoording maar wij vinden deze toch nog wel wat mager, dat is een understatement , dus komen wij zo op sommige vragen toch nog terug.

Om te beginnen de beantwoording van de vragen over het openbare groen. Als wij het goed lezen, wordt er aan de hand van Fixi-meldingen beoordeeld of het groenonderhoud voldoet dan wel moet worden aangepast. Er wordt niks gemeld over zoiets als een schouwcontrole. Bij onze algemene beschouwing vorig jaar hebben wij onze zorgen al geuit over de staat van het onderhoud en ook dit jaar vinden wij Aalsmeer nu niet echt uitblinken van schoonheid. Dat heeft in dit geval niets te maken met biodiversiteit, dus wij hopen dat de huidige portefeuillehouder ons volgend jaar wel de gelegenheid geeft om positief te zijn over het groenonderhoud, er gaat per slot van rekening een heleboel geld in om. En dan in de beantwoording zeggen dat het aan kwaliteitsniveau B voldoet is toch wel heel ver af van de realiteit, als de wethouder het wil kan ik hem hiervoor nog wel wat foto’s toesturen.

Het CDA is wel heel enthousiast over de inzet en bestedingen van de NPO-gelden die via de gemeente lopen. Mooi hoe hier de samenwerking tussen de gemeente en de scholen heeft plaatsgevonden. Over de NPO-gelden die via het rijk rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan hebben wij wel veel vraagtekens maar die beoordeling moet maar plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Zoals een ieder weet is het CDA zeer blij met al het verenigings- en sportleven in Aalsmeer, maar hier maken wij ons ook zorgen om. Want een ieder kan om zich heen zien dat veel verenigingen het zwaar hebben op dit moment. Dan heb ik het eigenlijk nog niet eens over de energieprijzen, maar meer over de leegloop tijdens de coronaperiode en het daarna niet meer terugkomen van veel leden en vrijwilligers. Dat maakt het voor verschillende verenigingen bijna niet meer te doen om alles draaiende te houden. Daarom pleiten wij ervoor om zeer zorgvuldig om te gaan met het verhogen van de tarieven van de accommodaties, bijvoorbeeld van de voetbalverenigingen.

Het CDA is blij met het vormgeven van een Lokale inclusie agenda en toegankelijkheid. Wij zijn benieuwd naar deze agenda en we zien deze graag tegemoet. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom verwacht het CDA dat de Lokale Inclusie agenda ook alle onderdelen van het “VN verdrag handicap” meeneemt in deze agenda. Graag willen we hierbij extra de aandacht vestigen op de openbare ruimtes rondom zorg- en woongebieden en speelplaatsen voor kinderen. Misschien is het op deze plaats ook goed te melden dat het CDA graag een uitbreiding van Mijnsheerlyckheid wil, bijvoorbeeld op de plats van de voormalige bibliotheek in Kudelstaart.

Het college schrijft in haar begroting over een tekort aan bedrijventerreinen in de toekomst. Het CDA is van mening dat wij zeer terughoudend moeten zijn in het opnieuw inrichten van grote bedrijfsterreinen, omdat we Aalsmeer ook in de toekomst leefbaar willen houden. Wij zien meer in het opnieuw inrichten van bestaande terreinen naar de huidigen normen, dan in het inrichten van nieuwe terreinen.

Ook hebben wij gesproken over het “Stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer”, dat is ingesteld in het begin van de coronapandemie. Wij hopen dat we dit fonds voor het begrotingsjaar 2023 kunnen afsluiten.

Voorzitter, in hetzelfde programma staat ook duurzaamheid waarin wij door verschillende samenwerkingen onze bijdrage kunnen en moeten leveren. Het CDA maakt zich erg veel zorgen om de netcapaciteit en hoopt dat alle dieselgeneratoren in bijvoorbeeld Greenpark snel tot het verleden gaan behoren. Wanneer wij uiteindelijk gasloos kunnen zijn gaan wij zien, maar wij hopen dat het college vol in gaat zetten op het simuleren van het isoleren van huizen en overige gebouwen, volgens ons is daarin de snelste slag te slaan.

Onze vraag over de oplevering van de Hoffscholteweg kon helaas niet worden beantwoord, maar is volgens het CDA wel essentieel voor de doorstroming van Aalsmeer. Samen met de Molenvlietweg is dat voor Aalsmeer-Oost de verbinding met Aalsmeer-dorp, maar de weg is ook belangrijk voor de ontlasting van de overige wegen. Wij hopen dat het college hier toch echt snelheid in gaat maken. En natuurlijk dan ook meteen de aanleg van het Spoorlijnpad, welke volgens eerdere planning er allang weer had moeten zijn. Misschien kan de portefeuillehouder vanavond wel een antwoord geven op onze beide vragen? Natuurlijk is er nog veel meer over de wegen in Aalsmeer te zeggen, maar laten wij daar op dit moment het college even de ruimte geven om de bestaande plannen tot uitvoer te brengen.

Zoals wij allen weten is de Omgevingswet weer uitgesteld en ja, wie weet wordt hij wel nooit ingevoerd. Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken wat betreft de uitvoerbaarheid en hoe het zit met de “Wet kwaliteitsborging Bouw”. Kunnen daardoor de kosten echt omlaag en wordt de vergunningverlening echt versneld, wij weten het op dit moment niet, maar het CDA hoopt in ieder geval dat de vergunningverlening, al dan niet met Omgevingswet, sneller tot stand kan komen. Misschien kan de portefeuillehouder ons vanavond al aangeven wat de uitspraak van de Raad van State gisteren over de stikstof in de bouw voor consequentie heeft voor het bouwen in Aalsmeer.

Voorzitter, het stond ook in één van onze vragen en het college heeft daar ook op geantwoord maar toch wil het CDA het hier nog een keer vermeld hebben: ga u best doen voor een directe busverbinding met Schiphol. Deelauto’s zullen in Aalsmeer waarschijnlijk niet snel rendabel zijn maar goed openbaar vervoer en een goede verbinding met het OV-knooppunt Schiphol is wel heel belangrijk voor Aalsmeer.

Voorzitter, tot slot, het CDA wenst het college veel succes met het uitvoeren van deze begroting met daarbij de 1e begrotingswijziging. Ondanks dat wij ons op sommige onderdelen zorgen maken, dienen wij geen moties of amendementen in. Dus laten wij “Samen werken aan Aalsmeer”.

Ik eindig met de woorden die onze voormalige koningin Beatrix ook altijd uitsprak, ik wens u daarbij Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.