03 juli 2020

De inbreng van Tom Verlaan op het Initiatiefvoorstel Winkelsluitingstijden

Op 12 december jongstleden nam deze raad de verordening winkeltijden Aalsmeer 2019 aan. Door amendering werd de winkeltijd op zondag gecorrigeerd naar een openingstijd van 12 uur tot 8 uur. De tevens aangenomen mogelijkheid tot ontheffing levert volgens het college een kostenpost op van, schrik niet, € 100.000,00. Twee speciaal hiervoor in te huren handhavers moeten iedere zondag gaan toezien op iets wat iedere ondernemer met een winkel groots aankondigt. Immers, als een ondernemer klanten wil, is het handig dat iedereen weet wanneer men terecht kan. De portefeuillehouder heeft inmiddels aangegeven dat deze bedragen toch wel wat overdreven zijn. Wat het CDA betreft een understatement.

Maar ook het CDA is van mening dat moet worden voorkomen dat we een euro die niet noodzakelijk is uitgeven. Maar met een openstellingsmogelijkheid van de detailhandel gedurende alle dagen van de week, met alleen de beperking dat op zondag de winkels vanaf 12 uur open kunnen is het hebben van een ontheffingsregeling ook een overbodige zaak.

Daarom amendeert het CDA de nu ingediende aanpassing door de regeling conform het oorspronkelijke besluit te laten, maar de ontheffingsregeling te schrappen vanwege de uitvoeringskosten. Daarmee doet deze raad recht aan haar amper een half jaar geleden genomen besluit en blijft er de mogelijkheid voor de detailhandel om gedurende bijna 100 uur in de week open te zijn. Een ochtend rust in de week is voor velen, waaronder omwonenden, ook waardevol. Overigens is het maar helemaal de vraag of 10 uur de supermarkten wel voldoende is. Nu zijn er al supermarkten die op zondag vanaf 8 uur of 9 uur open zijn. Uit hun communicatie blijkt dat ze er niet van uitgaan dat dit tijdelijk is. Kan het college dan ook aangeven of de aangegeven handhavingskosten met dit wijzigingsvoorstel afwijken van het voorliggende wijzigingsvoorstel en zo ja, waarom dan?

Mede gelet op de uitspraken van verschillende woordvoerders bij de kadernota vorige week onderstreept het CDA graag dat het niet gebruikelijk is om zo snel na een genomen besluit dit weer te willen veranderen.

Het CDA heeft verder ook goed geluisterd naar de geluiden uit de Aalsmeerse samenleving en komt tot de conclusie dat zondags open tussen 12 uur ’s middags en 8 uur ’s avonds meer dan voldoende is er dient daarom dit amendement in met als dictum:

Besluit:

Het met het initiatiefvoorstel voorgestelde besluit tot wijziging van de Verordening winkeltijden Aalsmeer 2019 als volgt te wijzigen:

 

Onder A

Artikel 2 komt te luiden:

  1. Voor de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, geldt een algemene vrijstelling van 12.00 uur tot 20.00 uur.
  2. Voor de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, geldt een algemene vrijstelling van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.