07 juli 2023

Beschouwing Kadernota 2024 door fractievoorzitter Dirk van Willegen

Vandaag behandelen wij de Kadernota 2024, geen kaderbrief als vorig jaar, geen kadernota in de burgerzaal, maar een echte kadernota in onze mooie raadzaal.

Voorzitter ik begin maar met een algemene beschouwing, vorige week gestart met een nieuw college, maar natuurlijk niet echt nieuw, maar wel met een wezenlijke andere samenstelling. Met alle wijzigingen van de afgelopen tijd in raad en college hoop het CDA dat wij de komende tijd ons nu bezig kunnen gaan houden met het besturen van Aalsmeer om Aalsmeer en Kudelstaart nog mooier en veiliger te maken voor onze inwoners.

Er zijn de afgelopen jaren al mooie dingen ontwikkeld in Aalsmeer, denk aan het Waterfront, maar ook aan het net klaargekomen park in de Hornmeer. Diverse opgeknapte speelplaatsen. Het gereedkomen van diverse woningbouw projecten, denk aan de woningen aan de Zwarteweg, de Stommeerhof, Laurierhof, de Posterijen en de Zuiderkerk. (Zuydveste)

Maar voor het CDA blijven er ook nog wel een paar wensen over.                                         

Wij denken met name over de groenvoorziening in Aalsmeer en Kudelstaart, dit blijft toch een hardnekkig probleem.. Dit is bijna over heel de gemeente van toepassing, laatst was er een fietstocht door Kudelstaart en ook daar werden de raadsleden op de tekortkomingen gewezen.

Ook maakt het CDA zich zorgen over het openbaar vervoer, denk aan het afschalen van het aantal bussen op de buslijn 340 en het ontbreken van de directe lijnverbinding naar Schiphol.

Ook maakt het CDA  zich zorgen over de aanrijtijden van de ambulance in Aalsmeer en Kudelstaart, wij vinden dat wij op een goede ambulancezorg moeten kunnen vertrouwen.

Het CDA heeft ook zorgen over de jeugdzorg, al lijkt daar voor Aalsmeer een mooie verbeterslag is gemaakt. De sturing  op jeugdhulp en de verbetering van registratie, dossiervorming en inzicht in de jeugdhulpverlening is voor ons een goede stap naar kwaliteit en grip op de kosten.

Wel is het CDA blij met diverse ontwikkelingen die gaande zijn, erg blij zijn wij met de ontwikkelingen in Aalsmeer-oost, zowel de woningen als de ontwikkeling van het nieuwe Integraal Kind Centrum.

Ook dat er nu groenlicht is voor de woningbouw in Westeinderhage in Kudelstaart en de ontwikkeling van de Hoeksteen in Aalsmeer zuid.

Ook zijn wij blij dat er gewerkt wordt een nieuwe kazerne voor de brandweer. Het CDA spreekt de hoop uit dat de nieuwe kazerne een positieve uitwerking mag hebben voor ons vrijwilligerskorps. Het zal altijd een uitdaging blijven gemotiveerde vrijwilligers te vinden om dit belangrijke werk te doen.

De bouw van het nieuwe politiebureau op de grens van Uithoorn en Aalsmeer is een goede ontwikkeling voor onze burgers. Hiermee komt feitelijk een politiebureau terug in onze (grens) gemeente.  

Het CDA steunt nog altijd de plannen voor Zeilfort Kudelstaart. Maar zolang het nog niet zover is, is de gemeente Aalsmeer eigenaar en hebben wij de verantwoordelijkheid voor goed onderhoud.

In de  Strategienota Sociaal Domein die volgens de planning in december 2023 door de Raad zal worden behandeld, wordt de lokale inclusie agenda opgenomen. Voor het CDA een belangrijke agenda.  Is dit gebudgetteerd in de stelpost taakstelling WMO?

De vernieuwing van het aanbod van kunst en cultuur met als regievoerder het Cultuurpunt kunnen wij ondersteunen mits de Aalsmeerse stichtingen hier nauw bij betrokken worden.

De onderwijsagenda is een lang gekoesterde wens van het onderwijs en de kinderopvang maar ook van het CDA. We zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.

Het CDA ziet het Taalsmeer als een belangrijk onderdeel voor het leren van de Nederlandse taal zodat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving.

Het CDA kan zich goed vinden in het doorzetten van de zwemregeling. Op de website van de Aalsmeerpas staat een korting van 6 x de entree tot 1 juli 2023.  Gezien de doelgroep en de zomerperiode vraagt het CDA zich af waarom er voor deze termijn is gekozen.

De Kadernota 2024 vinden wij een hele mooie opmaat naar de begroting van 2024 toe. Zeker ook met de nagekomen meicirculaire moet dit voldoende vooruitzicht geven op een goede balans voor de financiën voor de gemeente Aalsmeer, al is het CDA er zeer van bewust dat de gelden uit de meicirculaire incidenteel zijn en dat wij daar geen structurele zaken van aan kunnen pakken, maar voor dit moment is het wel voldoende om geen bezuinigingen te hoeven doorvoeren.

Het is de juiste boekingsmethode om het restant van het budget t.b.v. de klimaatadaptie terug te storten in de Algemene Reserve. Mochten er alsnog middelen nodig zijn, zal het CDA hier zeker niet tegen zijn.
Aalsmeer is ambitieus en er zijn heel veel zaken die in ontwikkeling zijn, dus wordt er veel van de (kern)organisatie verwacht, dus ook vanaf deze plaats wensen hen alle veel wijsheid toe. (en bij de AA claims is het CDA een voorstander van nieuw voor oud)

Dat wensen wij ook alle ondernemingen, verenigingen, stichtingen en vrijwilligers toe.

Voorzitter tot slot wil ik ook dit jaar eindigen met de woorden van onze voormalige koningin Beatrix: ik wens u daarbij Gods zegen toe”.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.