Uw huis

Als CDA zien we een huis als thuis. De plek die meer is dan een hoopje stenen, maar een plek waar je woont, je bestaan opbouwt, een familie sticht of juist van je oude dag geniet. Bij dat huis begint ook de gemeentelijke invloed. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van voldoende woningen, maar ook voor de zorg die je thuis ontvangt.

​Het CDA wil rust brengen op de woningmarkt met als resultaat dat iedereen in onze gemeente een woning kan vinden. Daarnaast willen we rust brengen in de zorg, meer handen aan het bed en vooral ondersteuning van die mensen die dit het hardste nodig hebben.

HET CDA GAAT VOOR HET VOLGENDE RESULTAAT:

Wonen
 • De bouw van veel meer betaalbare woningen, in plaats van hoogbouw kiezen wij voor uitbreiding aan de randen van de dorpen
 • Voorrang voor onze inwoners bij de toewijzing van woningen
 • Een verbod voor beleggers om in deze gemeente (tweede) woningen te kopen (de zelfwoonplicht)
 • Een verbod op recreatieve verhuur langer dan 63 nachten van gewone woningen
 • Het toestaan van bewoning van recreatiewoningen
 • De bouw van 300 tijdelijke woningen, bovenop de ‘gewone’ woningen die nu gepland staan
 
 Zorg
 • De beste zorg aan huis, dus geen bezuinigingen op de thuiszorg
 • Een taskforce “eenzaamheid” die alle ouderen in Bergen eens per jaar bezoekt
 • Het in 4 jaar halveren van het aantal kinderen die in armoede opgroeien
 • Een ouderenadviseur die thuis helpt bij het invullen van formulieren
 • Een gratis parkeervergunning voor thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers
Intensivering van de samenwerking met kerken om armoede te bestrijden

Uw straat

In de straat moet je je thuis voelen; een goede buur is tenslotte beter dan een verre vriend. Als inwoners van de straat maken we samen met onze buren een prettige omgeving. Het is de openbare ruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we vrij kunnen bewegen of je nu loopt, fietst of met de auto rijdt. En waar we ons veilig voelen.

Het CDA wil rust brengen in het verkeer met als resultaat minder sluipverkeer en meer parkeerplaatsen. Daarnaast willen we rust brengen op straat met meer wijkagenten en veiligere straten.

HET CDA GAAT VOOR HET VOLGENDE RESULTAAT:

Parkeren

 • Meer (groene) parkeerplekken in onze straten en minder privé paaltjes
 • Beter onderhoud aan bermen en openbare heggen
 • Een groene-schijf naast de blauwe-schijf waarmee inwoners een halfuur gratis kunnen parkeren in onze gemeente

 
Verkeer

 • Geen sluipverkeer door de nieuwe afslag A9 in Heiloo in Egmond-Binnen
 • De aanleg van een fietstunnel en rotonde bij de kruising Kogendijk/N9
 • Het stimuleren van fietsgebruik bijvoorbeeld met meer en betere fietspaden

 
Veiligheid

 • Ieder dorp zijn eigen wijkagent
 • Veilige straten met meer verlichting
 • Meer ondersteuning van de brandweer en stipte aanrijtijden
 • Meer geld voor maatschappelijke vrijwilligersorganisaties zoals de reddingsbrigades

Uw dorp

Of je nu vroeger nog gekeken hebt naar “Open het dorp” van Mies Bouwman, of vrijdagavond danst op het nieuwste liedje van MAAN, onze dorpen hebben voor ieder wat wils. Het dorp is de plek waar we onze sportvereniging, winkels, kerken en scholen vinden, maar ook de dokter of het dorpscafé. Ieder dorp heeft een eigen verhaal dat waard is verteld te worden.

​Het CDA wil rust brengen in onze dorpen met als resultaat het behoud van basisvoorzieningen en een levendig gemeenschapsleven.

HET CDA GAAT VOOR HET VOLGENDE RESULTAAT:

Voorzieningen

 • Minimaal een school, een huisarts en een supermarkt in elk dorp
 • Een plek om je afval weg te brengen in elke kern
 • Investeren in de dorpshuizen als De Schulp, Hanswijk en De Blinkerd
 • Een busverbinding voor elk dorp
 • Ontwikkelaars moeten meebetalen aan voorzieningen in de wijken waar ze (woningen) bouwen

 
Cultuur

 • De bouw van ateliers en van een bostheater
 • Behoud van ons erfgoed en de gemeentelijke monumenten
 • Meer aandacht voor de geschiedenis van onze dorpen in de lesprogramma’s van onze scholen
 • Wij steunen onze musea als bron van cultuur en belangrijke toeristische trekkers

 
Sport

 • Investeren in sportverenigingen zoals bij
  • Duinrand S de kleedkamers
  • VVB de verduurzaming van de accommodatie
  • De realisatie van de Egmondse voetbalfusielocatie
  • Het upgraden van accommodaties van sportverenigingen

De gemeente betaalt de contributie voor alle kinderen tot 12 jaar

Uw gemeente

Als CDA zien we de gemeente als een gemeenschap. De gemeentelijke overheid heeft daarin de plicht te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Alle burgers, maar zeker ook mensen met een beperking moeten betrokken worden bij de besluiten die over hen gaan. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Zij dient de burgers te verbinden en niet te proberen alles zelf te doen.

​Het CDA wil meer rust brengen in een gemeente die bestuurlijk lang onrustig was, met als resultaat een betrouwbare en dienstbare gemeentelijke overheid. 

HET CDA GAAT VOOR HET VOLGENDE RESULTAAT:

Bestuur

 • Bergen gaat uit de BUCH. Zonder iets te zeggen over het harde werken van onze ambtenaren is de BUCH in zijn huidige vorm te duur, te kwetsbaar en staat de organisatie te ver af van onze inwoners.
 • Ieder dorp krijgt een eigen “dorpsburgemeester” en we helpen inwoners bij het opstellen van een eigen dorpsvisie
 • Iedere wijk krijgt een wijkbudget dat inwoners zelf in kunnen vullen
 • Een ‘rijdende rechter’ voor Bergen die kleine geschillen tussen buren of met de gemeente snel beslecht
 • Een App waarmee inwoners makkelijk actief betrokken kunnen worden bij nieuwe gemeentelijke plannen

 
Mee doen

 • Een gemeente die communiceert in begrijpelijke taal
 • Een Lokale Inclusie Agenda met aandacht voor inwoners met een handicap
 • Een aanpassing voor de gemeentelijke website zodat informatie makkelijker te vinden is

Uw wereld

De Coronapandemie heeft ons doen realiseren dat de maakbare samenleving zeker niet vanzelfsprekend is. De klimaatverandering zorgt wereldwijd voor grote opgaven en vraagt ander gedrag van ons. De digitalisering en de mondiale dominantie van dataverzamelaars vragen heldere antwoorden op het gebied van persoonsbescherming.
Het CDA wil rust brengen in een veranderende wereld met als resultaat een gemeente die samen met haar inwoners een oplossing zoekt voor grote vraagstukken.

HET CDA GAAT VOOR HET VOLGENDE RESULTAAT

Energie & Economie

 • Waar mogelijk stimuleren we een circulaire economie. Zo kiezen we bij inkopen en aanbesteden  voor ondernemers met een geringe voetafdruk; en waar dat mogelijk is krijgen lokale ondernemers voorrang
 • Klimaatplannen maken we haalbaar en betaalbaar
 • Het stimuleren van onderzoek naar kernenergie en waterstof in regionaal verband
 • Er komen geen recreatieparken meer bij
 • We staan pal achter onze agrariërs als ondernemers en beheerders van ons landelijkgebied, zo komen er in Egmond Binnen bijvoorbeeld geen zonnepanelen op de bollengrond in de Sammerpolder
 • Het behoud van de bossen in de Duinen waaronder het Schoorls bos

 
Digitalisering & Privacy

 • De gemeente beschermt de privacy van haar inwoners en de raad zal hier actiever op controleren
 • De gemeente verkoopt geen data van haar inwoners

 
Samenwerking

 • De gemeente gaat de besluitvorming in de 30 samenwerkingsverbanden waar ze bij betrokken is, inzichtelijk maken en de bewoners daarover informeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.