26 juni 2022

Reactie CDA Hoorn op Kadernota 2022 en concept-coalitieakkoord

 Jaarrekening en de kadernota 2022

Het CDA Hoorn gaat akkoord met de Jaarrekening en Kadernota. We kunnen wel stellen dat het er verrassend positief uitzien. Voor het Ravijnjaar 2026 wordt de compensatie voor opschalingskorting stopgezet. Nu zien we dat het tekort ‘slechts’ 1,5 miljoen euro bedraagt (eerder zag het er veel erger uit), maar zouden het college toch willen oproepen om via VNG te lobbyen dat deze korting niet wordt doorgezet.

Verder wordt er 350.000 euro structureel begroot om voor gestegen bouwkosten bij 5 projecten te dekken. Maar de bouwkostenstijging beperkt zich natuurlijk niet tot 5 projecten, hoe gaan we hier mee om bij andere projecten en regulier onderhoud?

Er is momenteel veel geld om ambities te realiseren, maar we moeten hier wel voor gaan sparen. Daar is nu het moment voor, want deze ambities zijn niet gratis. We zullen goed met ons geld moeten blijven omgaan, niet gaan smijten met geld. Immers is het niet ons geld, maar het geld van onze inwoners.

 

Concept-coalitieakkoord

Het CDA Hoorn is tevreden met het voorliggende akkoord, waarin wij duidelijk ons eigenlijk geluid in terug horen. De onderhandelingen zijn in goeie sfeer verlopen en er is sprake van onderling vertrouwen. Een goede basis voor een stabiel bestuur voor de komende 4 jaar. Onderstaand een aantal zaken die voor CDA Hoorn belangrijk zijn.

Wonen, Volkshuisvesting

  • Bouwen blijft belangrijk. Voor het tijdpad tot 2030 hebben we reële afspraken gemaakt voor 6000 woningen. Voor de periode na 2030 gaan we in gesprek met regio en provincie om te kijken wat we dan nodig hebben.
  • Wij blijven nog steeds kritisch op hoogbouw. De focus op ‘voor wie bouwen we, welke doelgroep’ is dan ook de belangrijkste boodschap die wij teruglezen in het akkoord. We denken dat doorstroming voor starters en met name ouderen, een belangrijke sleutel is om de woningmarkt wat vlot te trekken.

Participatie

  • Bewoners moeten de gelijke zijn van de projectontwikkelaar. De gemeente moet hier regie in houden, om alle belangen goed in het oog te houden. Zeker met het oog op de invoering van de omgevingswet. We zijn verheugd dat dit terugkomt in het akkoord.

Stadsbeheer, Openbare ruimte

  • Wij zijn zeer blij dat we eindelijk serieus werk gaan maken van het wijkpark Bangert-Oosterpolder. Deze wijk heeft dit echt nodig en we zetten hier dan ook een serieus bedrag voor opzij.
  • Ook de toegankelijkheid openbare ruimte en het onderhoudsniveau van onze buitenruimte heeft prioriteit. Wij denken dat hier nog slagen in te maken zijn en verwachten dan ook actie van het college op deze punten.

Sport (en recreatie)

  • Er wordt geld vrijgemaakt om de inwoners meer te laten bewegen en sporten. Dat begint bij de jeugd, juist ook als een stukje preventie. Sport in elke wijk blijft belangrijk en maken onze accommodaties dan ook multifunctioneel.
  • Besloten is meer in te zetten op verblijfsrecreatie als onderdeel van onze economie, met het stadsstrand als nieuwste aanwinst.

Sociale Zaken

  • Aandacht voor mantelzorgers en vergrijzing, wat een steeds groter onderdeel wordt van onze maatschappij. Intensief de contacten met Ouderenraad en Zorg Zoals de Westfries het wil.
  • En het inzetten op mentale gezondheid, meestal een wat verborgen issue, maar dit wordt de steeds belangrijker, zeker gezien de coronaperiode

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.