3d red push button " time for answers "
18 juni 2019

Beantwoording vragen van de raad inzake Dorpshuis "het Terras"

G E M E E N T E  V E L S E N   

   
Beantwoording vragen van de raad   
Datum collegevergadering 18-6-2019                                                                              Registratienummer Rs19.00527                                                                                                    Naam raadslid Annekee Eggermont                                                                                              Fractie CDA Portefeuillehouder(s) M. Steijn B. Diepstraten 

 
Onderwerp: Buurthuis het Terras  
Toelichting bij de vragen: Enkele jaren geleden heeft de gemeente Velsen fors geïnvesteerd (ruim 2,6 miljoen) in nieuwbouw voor dorpshuis Het Terras. Na de brand en vele jaren van onzekerheid kwam er toch weer een nieuw buurthuis en hebben zich activiteiten ontwikkeld in dit nieuwe buurthuis. Eind goed al goed zou je denken. Helaas bereiken ons steeds vaker indringende berichten dat het gebruik in Dorpshuis het Terras onder druk staat. Met name omdat Stichting Welzijn Velsen ruimten voor zichzelf wil reserveren ten behoeve van administratieve activiteiten waarmee de activiteiten zoals het oorspronkelijk bedoeld is in het gedrang komen. In het raadsakkoord van Velsen staat: goede culturele en recreatieve voorzieningen voor iedere Velsenaar en in zijn eigen vertrouwde omgeving. Daar is Het Terras voor gebouwd! Tevens staat in het raadsakkoord dat we goed luisteren naar signalen uit de samenleving en verbinding tot stand willen brengen. Dit staat op gespannen voet met de problematiek van Het Terras.  

Vraag 1 Wij hebben veel in dit pand geïnvesteerd om gemeenschapsactiviteiten te organiseren. Deelt het college de mening van het CDA dat deze investering niet bedoeld is om er uiteindelijk administratieve taken van Stichting Welzijn in onder te brengen?

Antwoord vraag 1 Wij vinden het belangrijk dat mensen in de wijk elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar maatschappelijke activiteiten kunnen organiseren. Dorpshuis het Terras van Stichting Welzijn Velsen speelt hierbij in Santpoort-Noord een belangrijke rol. De gemeente is verantwoordelijk voor een zorgvuldige inzet van publieke middelen. Dat geldt ook voor de inzet van wijk-, buurt en dorpscentra. We willen onze accommodaties op een zo goed mogelijke manier benutten en de publieke middelen zo goed mogelijk besteden.  

De bezettingsgraad van Het Terras is momenteel iets meer dan 50%, daarom bekijken we samen met Stichting Welzijn Velsen hoe we tot een zo efficiënt mogelijk gebruik van het pand kunnen komen. In dat kader wordt bezien in hoeverre de verdieping mede ingericht kan worden als multifunctionele werk- en ontmoetingsruimtes. 

Vraag 2 Is het college met het CDA van mening dat de gedane investering door de gemeente geen ander gebruik rechtvaardigt dan activiteiten van actieve gebruikers van het dorpshuis (maatschappelijke activiteiten niet zijnde administratieve functies)? 

Antwoord vraag 2 Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Waarom wordt er door de gemeente niet ingegrepen bij Stichting Welzijn om hun huisvestingsvraag op een andere wijze op te lossen?

Antwoord vraag 3 Het Terras biedt  op basis van de bezettingsgraad de ruimte om ook andere functies te huisvesten (bijvoorbeeld in multifunctionele werk- en ontmoetingsruimtes zoals nu wordt uitgewerkt). De eerste verdieping van Het Terras leent zich goed om met geringe aanpassingen tot deze functies te komen. Het kan goed ingepast worden met behoud van andere activiteiten in Het Terras. 

Vraag 4. In de sessie van 13 september 2018 is er een presentatie maatschappelijk vastgoed gegeven, heroriëntatie op functies en gebruik wijk-/buurtcentra. Is hier al iets meer van bekend, zo ja, wanneer wordt de uitslag hiervan met de raad besproken?

Antwoord vraag 4. Voor de wijk- en buurtcentra wordt conform hetgeen in de sessie van 13 september 2018 is aangegeven, gewerkt aan een optimalisatie van het vastgoed. Inhoud is hierbij leidend. De optimalisatie van het gebruik van het Terras houdt verband met de behoefte van Stichting Welzijn aan multifunctionele werk- en ontmoetingsruimtes en de versterking van de samenwerking met onder meer de Bibliotheek en KunstForm in multifunctionele accommodaties (MFA’s).

Vraag 5. Al langer is bekend dat Stichting Welzijn Velsen en Stichting Welzijn Beverwijk zoeken naar samenwerking en verbinding. Bekend is ook dat hier om financiële redenen een pas op de plaats is gemaakt. Maar waarom wordt er niet voor gekozen om alvast administratieve taken qua accommodatie te clusteren? 

Antwoord vraag 5 Stichting Welzijn Velsen en Stichting Welzijn Beverwijk delen een aantal ondersteunende functies. Daarbij werken zij nu nog vanuit verschillende locaties in Beverwijk en Velsen. Stichting Welzijn wil de ruimtes optimaal benutten. In Velsen is met ingang van 1 januari 2019 daarom het Beursgebouw verlaten en wordt gebruik gemaakt van ruimtes op het Welzijnsplein, bij De Dwarsligger en het Terras.

Vraag 6. De CDA fractie vindt het heel jammer dat wij de laatste informatie over de spanningen tussen de gebruikers en stichting Welzijn uit de krant moeten lezen. Deelt het college de mening van de CDA fractie dat het niet mag komen tot een rechtszaak tussen gebruikers van Dorpshuis Het Terras en Stichting Welzijn Velsen? 

Antwoord vraag 6. Het is begrijpelijk dat gebruikers onzekerheid ervaren in dit proces. Het gebruikersplatform heeft ons hierover per brief van 29 mei 2019 geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan is nader overleg met het Gebruikersplatform gestart om samen met het platform én de individuele gebruikers tot een uitwerking van plannen te komen. Het is echter niet zo dat de functie van Het Dorpshuis verdwijnt en dat de huidige gebruikers er niet meer terecht kunnen. Integendeel, Stichting Welzijn Velsen en de gemeente nemen de zorgen van gebruikers serieus door samen met hen tot een goede inpassing te komen en daarmee tot een zo goed mogelijk benut dorpshuis. Wij delen daarom uw mening dat een rechtszaak tussen de gebruikers en de Stichting Welzijn Velsen niet bijdraagt aan een goede oplossing.  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.