23 oktober 2013

Begroting 2014

De laatste begroting in deze bestuurlijke periode.  De CDA fractie is tevreden over de begroting: goed leesbaar en vernieuwd. Het allerbelangrijkste is wel dat het een sluitende begroting is met een goed financieel meerjarenperspectief.  Het CDA voelt zich altijd verantwoordelijk voor een degelijke en sluitende meerjarenbegroting. In deze onzekere tijden is het college hier prima in geslaagd, zonder daartoe de lasten voor de burger zwaar te verhogen. Dit is een compliment waard.

Perspectiefnota
Het college is er tevens in geslaagd de uitwerking van de perspectiefnota in de begroting te verwerken. Hierin belangrijke speerpunten om Velsen toekomstbestendig te maken. Daarbij is er de afgelopen jaren zelfs ruimte gevonden om te blijven investeren. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg. De begroting 2014-2017 biedt perspectief om deze lijn te vervolgen.

Naast deze tevredenheid heeft het CDA nog wel enkele speerpunten en zorg- en aandachtspunten:

Speerpunt 1
Voor wat betreft de oplopende kosten voor bestrijding van de werkloosheid, voornamelijk onder jongeren, hebben wij nog veel zorgen. De CDA fractie dringt er bij het college op aan een hoge prioriteit te geven aan de prestaties op het gebied van werkgelegenheid en scholing. Voor de CDA fractie is dit een speerpunt

Speerpunt 2
De openbare ruimte verdient ieders aandacht. Wij kijken uit naar januari 2014, het moment dat de bezuiniging op groenvoorziening ten einde is en het normale onderhoudsprogramma weer wordt opgepakt. Wij wijzen op eerdere wensen uit deze raad om aandacht te besteden aan doorgaande routes en deze extra te voorzien van accenten als bloembaskets of bloeiende perken, etc. Wanneer blijkt dat het nodig is om een extra inhaalslag te maken om de leefbaarheid van de wijken te vergroten, stelt het CDA voor om hier eenmalig extra middelen voor beschikbaar te stellen.

Speerpunt 3
Tarief hondenbelasting:

Wij zijn verbaasd over het voorstel van het college om het tarief van de hondenbelasting te verlagen. Wij zijn er namelijk nog niet met de bestrijding hiervan, het is een blijvende ergernis van de burgers, lees de leefbaarheidsmonitor 2013. Het CDA is van mening dat wij het geld optimaal moeten besteden, nu nog niet het tarief verlagen, maar een optie zou kunnen zijn om een extra machine aan te schaffen.

Solide, sluitende begroting
Het CDA staat achter een solide, sluitende begroting en heeft in het recente verleden keuzes gemaakt voor bezuinigingen om Velsen gezond te houden. Een van die maatregelen betrof het stopzetten van de subsidie aan het Witte Theater om zo mogelijk zelfstandig door te gaan. Wat hiervoor nodig is cultureel ondernemerschap en een haalbaar ondernemingsplan.

Afgelopen week hebben we in het collegebericht gelezen dat dit proces nog volop gaande is, maar dat er nog geen tastbare oplossing ligt. Hierdoor blijft er vooralsnog onzekerheid bestaan. Wellicht ligt de oplossing voor de ondernemer in de verkoopvariant, zodat het ondernemerschap optimaal tot zijn recht kan komen? Wij wachten dit met spanning af.

Tot slot maakt het CDA zich zorgen over de subsidiebijdrage aan de bibliotheek. Er blijven voor ons nog steeds financiële onduidelijkheden naar de toekomst en wij vragen ons ook af of hierop strak gestuurd wordt, bijvoorbeeld door middel van een BCF-beleidsgestuurde contractfinanciering.

Zorg- en aandachtspunten
De toegezegde notitie over de vervoerskosten van de Biosgroep hebben wij (nog) niet ontvangen. In de begroting hebben wij het niet terug kunnen vinden wat voor maatregelen/wijzigingen etc. door het college worden voorgesteld om deze kosten beheersbaar te houden voor de toekomst.

Naar verwachting zullen de veranderingen rondom de WMO veel tijd en energie kosten. Het zal wennen zijn wanneer de eerste uitvoeringsverplichtingen daadwerkelijk naar de gemeente worden overgeheveld. Wij maken ons zorgen of het budget toereikend zal zijn. Noem alleen maar de huishoudelijke zorg, wat voor budget krijgen wij straks van het rijk? Hier ligt voor het CDA een belangrijk aandachtspunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.