17 juni 2019

Bespreking perspectiefnota 2020 – donderdag 13/6/19

Bespreking perspectiefnota 2020 – donderdag 13/6/19

Allereerst verdient het college, en daarbij ook de raad die openstond voor verandering, lof voor de voorbereidende sessie en de uiteindelijke perspectiefnota; het is mooi vormgegeven, de inhoud is overzichtelijk en beknopt, waardoor je snel tot de inhoud komt.

O.a. bij de bespreking van de begroting 2019 heeft de CDA fractie gewaarschuwd voor de te verwachten schreefgroei van inkomsten en uitgaven. Wij stelden voor om de extra uitgaven vanuit het programma “kleuren van de begroting” te temporiseren of direct een discussie te voeren over nieuw voor oud. Daarvoor was er geen meerderheid in de raad en de gevolgen staan nu op papier in de perspectiefnota.

Het ontbreekt het college niet aan ambitie, zoveel is duidelijk. Ondanks de bezuinigingsopgave, kiest het college ervoor om aanvullend te investeren, waarmee de bezuinigingsopgave nog groter wordt.

Voor het CDA zijn de uitgangspunten duidelijk: we wensen een sluitend meerjarenperspectief, structureel voldoende financiële buffers en, indien nodig, deinzen we niet terug om incidenteel geld te onttrekken aan onze reserves, mits onze gemeente daarmee toekomstbestendiger wordt.

De CDA fractie wil er op wijzen dat onze gemeente in 2018 en ‘19 al meer geld dan ooit uitgeeft én daarbij inteert op de reserves. Natuurlijk, de reserves zijn voor dat doel gecreëerd, maar het lijkt erop dat 2020 het derde jaar op rij wordt dat we interen. In dat licht kijkt het CDA kritisch naar de extra investeringen en opportunistisch naar de bezuinigingsmogelijkheden.

Het CDA erkent de noodzaak om onze gemeentelijke dienstverlening en het samenspel met burgers en ondernemingen te moderniseren. Om die reden zijn wij ook akkoord gegaan met de kleuren van de begroting afgelopen jaar. In onze ogen hoeft dat niet echter te leiden tot structureel hogere uitgaven. Als we zaken anders moeten doen, hebben we misschien andere ambtenaren nodig, met andere competenties, een andere aanpak en misschien ook andere middelen en training. Dit vergt incidenteel extra uitgaven. Prima, maar waarom zou dit moeten leiden tot structureel hogere uitgaven? We willen het toch vooral anders doen, niet meer?

Vanuit dit perspectief zetten we ook vraagtekens bij de structurele uitgaven voor meer participeren en samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze.

Hetzelfde geldt voor de ideale buitendienst. Ja, de buitendienst gaat een meer burgergerichte aanpak kiezen, maar zijn daarvoor meer ambtenaren nodig? Wat het CDA niet snapt, is de bezuiniging op onderhoud van wegen en plantsoenen in combinatie met investering in de ideale buitendienst. Dus: We zijn niet bereid om voldoende mensen in te huren voor het onderhoud, maar huren wel mensen in om de klachten op te lossen als gevolg van het slechte onderhoud? Als het onderhoud iets goedkoper kan, zonder dat dat tot problemen leidt, vindt het CDA de bezuiniging prima. Fors extra besteden aan een buitendienst, hoe ideaal ook, niet.

Een aanzienlijke bezuiniging is de harmonisatie tussen de kinderopvang en peuterspeelzalen; eentje die we deels al zien in de jaarrekening 2018. De precieze consequenties zijn echter onduidelijk. We lezen dat “de ruimte om het bereik van de peuteropvang verder te vergroten niet meer beschikbaar is”. Wat betekent dat? Vallen er nu kinderen buiten de boot? Als er meer kinderen een minder goede start maken, heeft dat voor hen verstrekkende gevolgen.

Het CDA wil zich daarnaast hard maken voor de huishoudelijke hulp waar mantelzorgers in onze gemeente nu (beperkt) recht op hebben. Als we spreken over betrokken burgers en participatie, dan heb je het over mantelzorgers! Het versoberen van de beperkte hulp die de mantelzorgers nu verdienen is een verkeerd signaal.

Onze fractie is erg blij met de keuze om aanvullend te investeren in veiligheid. Het is voor het CDA en onze burgers één van de belangrijkste thema’s die bij de kleuren van de begroting vorig jaar, weinig aandacht kreeg. Het is belangrijk om zichtbaarder te zijn op straat, méér te handhaven en ondermijning tegen te gaan. Hoe het extra geld besteedt gaat worden is erg belangrijk en wat er nu geschreven staat over “partners in de regio” roept vragen op.

Meer inzet op re-integratie is erg sympathiek. Een inclusieve maatschappij is voor het CDA een belangrijk streven, maar onze fractie twijfelt erover of dit het juiste moment is voor deze uitgaven. Zeker nu de werkloosheid op haar dieptepunt staat?

Ook de komst van een energiehaven is een mooi, maar waarom zou hier structureel extra geld voor moeten worden uitgegeven?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.