11 december 2018

Bijdrage sessie Begroting 2019

Begroting 2019 /

Raadssessie 18-10-2018

CDA Velsen waardeert het college voor de concrete acties die vallen onder de vijfspeerpunten, die kleur geven aan de begroting van 2019. Daarin proeft het CDA de drive vanuit het college om zaken aan te pakken. De acties tonen bovendien dat het college over het algemeen goed heeft geluisterd naar de zorgen van onze inwonersen raadsleden.Tijdens de bespreking van de jaarrekening 2017, enkele maanden geleden, constateerde onze fractie, dat een ambitieus college met een huishoudboekje dat op orde is, weleens een gevaarlijke cocktail kan zijn. Die zorgen zijn voor het CDA, in het licht van de begroting 2019, eerder toe- dan afgenomen.De kleuren van de begroting zijn feitelijk een pakket aanvullende uitgaven, waardoor een greep uit de algemene reserves nodig is. En hoewel sommige acties noodzakelijk zijn en andere wenselijk, zou het onze politieke keuze niet zijn om enkel te intensiveren. Vraag aan de wethouder: waarom kiest het college niet voor de benadering: nieuw voor oud? Het college stelt dat het weerstandsvermogen goed op peil blijft; dat klopt. Echter, het weerstandsvermogen is geen bedrag (wat je zou denken), maar een ratio. Een verhouding tussen onze werkelijke weerstandscapaciteit (in euro’s) en de risico’s waarvoor we die capaciteit mogelijk moeten aanspreken. En wat blijkt, onze capaciteit is de afgelopen periode fors afgenomen. Het is dat we de risico’s nu anders inschatten, maar onze werkelijke financiële buffer is afgenomen en blijft tot 2022 afnemen. En omdat die risico’s volatiel zijn gebleken, staart de CDA fractie zich niet blind op dat weerstandsvermogen.Wij lezen daarnaast op veel plekken in de begroting open eindjes. Uitgaven waarvan we nu nog niet precies weten hoe hoog die zullen zijn, en ze daarom maar buitenbeschouwing laten. Of besparingen waarvan het college zelf aangeeft nog niet te weten hoe ze die gaan realiseren. Dan doel ik op de EUR 300K aan efficiencyvoordelen bij integraal werken en versterken interne samenwerking (op p.9). Ook de verwachte kosten voor ELTA worden nog niet begroot, terwijl het college heeft toegezegd dat de verbeteringen aan het park uiterlijk 2019 plaatsvinden. De kosten omtrent deelname Project Safe Streets zijn onduidelijk. Een daling van het aantal uitkeringen zal zich nog moeten bewijzen. De financiële gevolgen van de wijzigingen binnen de WMO zijn nog ongewis. De implementatiekosten van de nieuwe omgevingswet weten we nog niet. En zo kan ik nog even doorgaan. De stelling van deCDA fractie is dan ook: er komt nog veel op ons af, waar we financieel onvoldoende rekening mee houden.Kijk je naar de begrote nieuwe uitgaves, kijk je genuanceerd naar het weerstandsvermogen en tel je daarbij de vele open eindjes, dan snapt u hopelijk de zorg van de CDA fractie. En dan heb ik het nog niet gehad over de septembercirculaire waarin de onzekerheid zich direct manifesteert.Het college vindt dat we tot volgend jaar moeten wachten voordat we gaan bezuinigen – want pas dan gaat de provincie meekijken, zo lezen we in een antwoord op een technische vraag van D66 Velsen – maar dit werpt wel een schaduw over de mooie plannen in deze begroting. Kan de wethouder hier een toelichting op geven?En, kan de wethouder toelichten hoe hij de raad wil gaan meenemen in de toekomstige bezuinigingskeuzes? De CDA fractie is benieuwd waarom het college er niet voor kiest om nog dit jaar meerjarig orde op zaken te stellen. We willen toch niet bezuinigen op het moment dat we net met onze nieuwe plannen op stoom raken? Hoe kijken andere fracties hier tegenaan? EN, in hoeverre zijn zij bereid om een niet sluiten de meerjarenbegroting te accepteren? Zoals gezegd heeft de CDA fractie waardering voor geformuleerde acties. Vooral zijn wij gecharmeerd van de manier waarop het college de gemeente beweegt naar eenmeer dienstverlenende organisatie. Er wordt meer gedacht vanuit het perspectiefvan inwoner. Drempels voor feedback worden verlaagd, bezwaarprocedures gedejuridiseerd. Er is terecht veel aandacht voor duurzaamheid. Het woordrentmeesterschap komt in de begroting niet voor, maar dat zij het college vergeven.Er is speciaal oog voor de zwakkere in onze gemeenschap, zoals voor die jongere meteen afstand tot de arbeidsmarkt.Veel voorgenomen acties vallen samen onder de noemer “digitalisering”. Een noodzakelijke ontwikkeling, maar die ook vraagt om een goed ingerichte en toekomstbestendige ICT-omgeving. Het CDA is van mening dat er in het verleden teveel hap-snap investeringen zijn geweest en dat het ontbrak aan een goed doordachte integrale ICT visie. Het is goed om te lezen dat uit onze technisch vraag blijkt dat de incidentele middelen nu deels bedoeld zijn om te komen tot zo’n integraal plan voor een stabiele en toekomstbestendige ICT-omgeving. Wij zijn benieuwd naar die uitkomsten. Het CDA verwacht voor de toekomst namelijk aanzienlijke investeringen op dit terrein.Eén van de belangrijkste thema’s de aankomende jaren is “bouwen”. Ook daar wordt extra geld voor uitgetrokken. Dat werd de afgelopen jaren ook al gedaan, maar ondanks dat lezen we op p. 125 dat niet alle initiatieven konden worden opgepakt ener daarom nog altijd gemeentegrond braak ligt. Mijn vraag aan de wethouder, hoe komt dat en waarom zouden aanvullende middelen nu wel een verschil maken?Onze lokale overheid groeit de aankomende periode, zoveel is duidelijk. Op p. 175lezen we dat die toename in de formatie 4 fte betreft, maar dat de begrote loonkosten voor deze formatie met bijna EUR 3 mln. stijgt; dus buiten de kosten van externen. Zouden we daar een toelichting op kunnen krijgen? Tot slotte is de CDA fractie van mening dat het thema Veiligheid beperkt zichtbaar is.We lezen over een onderzoek naar een wijkgerichte aanpak en over het continueren van de coördinator zorg en veiligheid, maar dat voelt niet in verhouding tot het belang dat onze burger hecht aan het thema Veiligheid. Hoe denkt de wethouder hierover? En, kan het geplande onderzoek – dat de basis moet vormen voor een eventueel structureel voorstel – bespoedigd worden? tot zover, voor nu

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.