29 mei 2019

Buurthuis het Terras

GEMEENTERAAD VELSEN

Vragen van de raad

 

 

Datum

27 mei 2019

Raadsvraagnummer

RV19.19

Fractie

CDA  

Naam

Annekee Eggermont

 

Onderwerp: Buurthuis Het Terras

 

 

Toelichting bij de vragen:

 

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Velsen fors geïnvesteerd (ruim 2,6 miljoen) in nieuwbouw voor dorpshuis Het Terras. Na de brand en vele jaren van onzekerheid kwam er toch weer een nieuw buurthuis en hebben zich activiteiten ontwikkeld in dit nieuwe buurthuis. Eind goed al goed zou je denken.

Helaas bereiken ons steeds vaker indringende berichten dat het gebruik in Dorpshuis het Terras onder druk staat. Met name omdat Stichting Welzijn Velsen ruimten voor zichzelf wil reserveren ten behoeve van administratieve activiteiten waarmee de activiteiten zoals het oorspronkelijk bedoeld is in het gedrang komen.

In het raadsakkoord van Velsen staat: goede culturele en recreatieve voorzieningen voor iedere Velsenaar en in zijn eigen vertrouwde omgeving. Daar is Het Terras voor gebouwd! Tevens staat in het raadsakkoord dat we goed luisteren naar signalen uit de samenleving en verbinding tot stand willen brengen. Dit staat op gespannen voet met de problematiek van Het Terras.

Dit is voor ons aanleiding om de volgende vragen te stellen:

Vraag 1

Wij hebben veel in dit pand geïnvesteerd om gemeenschapsactiviteiten te organiseren. Deelt het college de mening van het CDA dat deze investering niet bedoeld is om er uiteindelijk administratieve taken van Stichting Welzijn in onder te brengen.  

 Vraag 2

Is het college met het CDA van mening dat de gedane investering door de gemeente geen ander gebruik rechtvaardigt dan activiteiten van actieve gebruikers van het dorpshuis (maatschappelijke activiteiten niet zijnde administratieve functies)

Vraag 3

Waarom wordt er door de gemeente niet ingegrepen bij Stichting Welzijn om hun huisvestingsvraag op een andere wijze op te lossen?

Vraag 4

In de sessie van 13 september 2018 is er een presentatie maatschappelijk vastgoed gegeven, heroriëntatie op functies en gebruik wijk-/buurtcentra.

Is hier al iets meer van bekend, zo ja, wanneer wordt de uitslag hiervan met de raad besproken?

Vraag 5

Al langer is bekend dat Stichting Welzijn Velsen en Stichting Welzijn Beverwijk zoeken naar samenwerking en verbinding. Bekend is ook dat hier om financiële redenen een pas op de plaats is gemaakt. Maar waarom wordt er niet voor gekozen om alvast administratieve taken qua accommodatie te clusteren?

Vraag 6

De CDA fractie vindt het heel jammer dat wij de laatste informatie over de spanningen tussen de gebruikers en stichting Welzijn uit de krant moeten lezen,

Deelt het college de mening van de CDA fractie dat het niet mag komen tot een rechtszaak tussen gebruikers van Dorpshuis Het Terras en Stichting Welzijn Velsen.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.