21 januari 2013

CDA-NieuwsFlits

Van de redactie
Veel is er gebeurd het afgelopen half jaar. Weinig heeft u van ons gehoord. Onze excuses daarvoor. Landelijk heeft het CDA weer een aantal zetels verloren en hebben we nu een rol in de oppositie. Een rol die ons dwingt een duidelijk CDA-geluid te laten horen. Op gemeentelijk niveau heeft het CDA in Schagen onlangs een grote slag geslagen en zijn we daar nu de grootste! Natuurlijk zijn we allemaal trots op dit resultaat dat, zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, nu al naar meer smaakt. Het kan niet anders dan dat er betere tijden voor ons CDA aankomen!

Nu ook op social media
Onze lokale afdeling is inmiddels actief op Facebook en Twitter. Voor ons een extra mogelijkheid om de CDA boodschap uit te dragen en te delen met onze volgers. Met name in verkiezingstijd zijn we hierop actief. Word vriend van ons op Facebook en/of volg en retweet onze boodschap via Twitter. Natuurlijk kunt u ons ook prima blijven volgen via onze website: www.cdavelsen.nl.

 

In deze NieuwsFlits verder een woord namens wethouder Robert te Beest, aandacht voor het boek ‘De tijd is Nu’, en een samenvatting van fractievoorzitter Annekee Eggermont over de Algemene Beschouwingen.

De redactie,
[email protected]

________________________________________________________________________

Van de wethouder

Een roerig jaar……..

Als CDA-ers hebben we een roerig jaar achter de rug.  De landelijke verkiezingen hebben we verloren en een nieuw kabinet van VVD en PvdA is aangetreden. Na jarenlang regeringsverantwoordelijkheid te hebben genomen, kwam daar toch de conclusie dat de samenwerking met de VVD in de gedoogconstructie met de PVV te veel van ons heeft gevraagd. Als partij werden we steeds onherkenbaarder. We dreven weg van onze uitgangspunten, van onszelf en uiteindelijk ook onze kiezers. De interne verdeeldheid heeft de partij geen goed gedaan. En de kiezer houdt nu eenmaal van een duidelijke koers en geen intern gedoe …  In die zin zie ik het beëindigen van de vorige kabinetsperiode als een zege.  Het is een slecht bevallen en zeer duur experiment gebleken. Maar bovenal moeten we hier iets van hebben geleerd!  


Daarom ben ik blij dat het CDA de rijen na de verkiezingen weer heeft gesloten. Het landelijk program en de herbezinning van de uitgangspunten heeft een stevige basis gelegd voor de toekomst. Ook zijn we na de slecht verlopen verkiezingen achter onze lijsttrekker Sybrand Buma blijven staan. En terecht! Want iedereen voelt aan dat het niet aan onze lijsttrekker heeft gelegen, maar dat de problemen veel dieper lagen.  Het dal waar we uit vandaan komen is diep. Maar de weg omhoog is nu wel ingezet ... Een nieuw begin met nieuwe kansen.

 

Daarentegen is het nieuwe kabinet struikelend uit de startblokken gekomen; visieloos een zware bezuinigingsronde tegemoet. De kiezers kozen voor VVD of PvdA, maar kregen beide.  Het uitruilen van partijpolitieke ‘gunsten’ heeft vooralsnog negatief uitgepakt. Voor het CDA biedt dit voor de toekomst geweldige kansen. Onze huidige tweede kamerleden hebben de rol van oppositie snel geleerd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het CDA weer de herkenbare en aansprekende middenpartij wordt waar onze leden en kiezers naar terug verlangen.  Degelijk, betrouwbaar en met visie.

 

Ook in de lokale politiek is het bedrijvig. Een gedegen samenwerking van het CDA met de VVD, PvdA, D66 en Groen Links heeft  tot een hecht team geleid in het College van B&W. Ondanks zware bezuinigingen zijn veel zaken opgepakt. Wanneer ik naar mijn eigen portefeuille kijk, worden er aansprekende resultaten geboekt. In Velsen-Noord wordt geïnvesteerd in een Brede School en in sportpark Rooswijk. In Santpoort-Noord krijgt ’t Terras volgend jaar zijn nieuwbouw.  De wijkgerichte dienstverlening krijgt steeds meer vorm in samenwerking tussen partijen. Ook de digitale weg wordt opgezocht.  Tevens worden steeds meer wijkinitiatieven opgepakt. De lokale seniorenagenda is vastgesteld en wordt in samenwerking met de Lokale Samenwerkende Bonden voor Ouderen de komende tijd verder uitgebouwd.  Na zware bezuinigingen bij welzijn ben ik bijzonder gelukkig dat wijksteunpunt Zeewijk behouden blijft. Al zal het wel anders gaan dan voorheen en zal er een groter beroep op vrijwilligers worden gedaan.  Niet onvermeld wil ik laten de vooruitgang in de toezicht en handhaving. Het slopen van het ‘pand Schoorl’ en de puinresten van ‘Velserend’  zijn hier voorbeelden van.

 

Er liggen echter ook nog veel uitdagingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de domeinen van wonen en zorg.  Daar vertel ik binnenkort graag meer over. Voor nu wens ik u zeer fijne en gelukkige kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

 

Een hartelijke groet,

Robert te Beest

_______________________________________________________________________

 

 

Lezing tijdens Nieuwjaarsborrel:  ‘De tijd is Nu’

Deze maand verschijnt mijn boek ‘De tijd is Nu’. Precies op het juiste moment, want op 21 december is er een speciale stand van de planeten, die maar één keer in de 260.000 jaar voorkomt. Niet voor niets loopt dan ook de Mayakalender af. Deze gebeurtenissen verklaar ik aan de hand van de verandering van tijd. Het is niet het einde der tijden, maar het eind van de tijd. Tijd zoals wij die kennen in de vorm van bijvoorbeeld de kloktijd.

We kunnen steeds meer in minder tijd. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie speelt daar een belangrijke rol in. Op elk moment van de dag kunnen we overal ter wereld met elkaar in contact staan. Afstand en tijd verdwijnen op de digitale snelweg. We hebben het steeds drukker en de wereld wordt meer en meer complex. Alles hangt met elkaar samen. Dit merken we ook aan de crises, die niet meer lokaal of landelijk plaatsvinden. De bankencrisis is wereldwijd en daarmee hangt ook de eurocrisis samen, met als gevolg de bezuinigingen in Nederland.

Als er geen versnelling en geen groei meer plaatsvindt, ontstaat er stagnatie. Dat is het moment waarop de tijd stilstaat. Tijd, als vierde dimensie, houdt dan op te bestaan. Aan ons al mens de taak om de overgang van de vierde dimensie tijd naar de vijfde dimensie, die van eenheid, te maken.

 

Tijdens de Nieuwjaarsborrel ga ik in op het bestaan van verschillende dimensies en welke consequenties dit voor ons als mens heeft. Waar bevinden we ons nu en vooral waar gaan we naar toe en wat kunnen we hier zelf aan doen?

Door: Marlies de Vries,
CDA-bestuurslid

 

_______________________________________________________________________

 

Samenvatting algemene beschouwing Begroting 2013
Door Annekee Eggermont, fractievoorzitter

De CDA fractie is tevreden over de opstelling van de begroting van de gemeente Velsen. Een sluitende meerjarenbegroting met een ruime reserve is in de huidige tijd een prestatie. De CDA fractie is van mening dat, ondanks de pijnlijke bezuinigingen die wij voorgaande jaren hebben ingezet, wij in Velsen nog een ruim voorzieningenpakket hebben.

Wij noemen de sportvoorzieningen, in iedere wijk een ontmoetingsplek voor jong en oud, theatermogelijkheden en dergelijke. In dat kader vinden wij dat er een uitdagende oplossing is gevonden voor het openhouden van het wijksteunpunt in Zeewijk. Wij vertrouwen erop dat alle partijen zich blijven inzetten en hopen dat er voldoende vrijwilligers te vinden zijn die zich hiervoor actief willen blijven inzetten.

De vier thema’s die het CDA in het kader van de begroting belangrijk vindt, zijn:
-              Kansenonderzoek
-              Vrijwilligerswerk
-              Economie en
-              Leefbaarheid

Kansenonderzoek
Het CDA ziet goede mogelijkheden voor samenwerking in de regio. Het kansenonderzoek kan hier een bijdrage aan leveren. Een gevaar ziet het CDA echter in de landelijke discussie over de 100.000 plus gemeenten. Dit kan een verkeerde impuls geven aan het kansenonderzoek. Laat het standpunt van het CDA op dit punt helder zijn: Aan het kansenonderzoek willen wij graag meewerken. Afgedwongen fusie brengt onze Gemeente jaren achterop. Daarom nogmaals ons standpunt:
‘Samenwerking oké, IJmond fusie Nee.’

Vrijwilligersbeleid
Het is goed dat het college heeft aangekondigd dat er binnenkort een nota vrijwilligersbeleid komt, waarin ook aandacht voor de mantelzorg wordt opgenomen. In een sessie over de stadspas heeft u een tipje van de sluier opgelicht dat het college mogelijk met een voorstel komt om een vrijwilligerspas in te voeren. De vrijwilligers zijn schaars heel veel organisaties hebben hier last van en wij hopen dat het college met creatieve voorstellen komt..

Economie
Wat wij zeker ook merken zijn de gevolgen van de economisch-financiële crisis bij bedrijven en de middenstand in onze regio. De leegstand van de winkels en meer faillissementen. Zorgen hebben wij ook voor het grote aantal werkloze jongeren zonder startkwalificatie. Wij roepen het college op om alle zeilen bij te zetten bij de uitvoering van het beleid met betrekking tot overleg met het bedrijfsleven en handhaving leerplicht om voor deze tendens een ommekeer te bewerkstelligen.

Leefbaarheid
Tot slot maakt het CDA zich grote zorgen over de grote gaten die ontstaan in Velsen. Hier ligt een grote kans om wijken leefbaarder te maken. Wij moeten ons inzetten op het aantrekkelijk houden van de wijken, door gedurende deze bouwcrisis de ‘gaten’ te dichten door bijvoorbeeld gras te zaaien.

De volledige versie van de algemene beschouwing vindt u op www.cdavelsen.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.