15 november 2013

IJmondiaal CDA-programma

Inleiding

De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude zijn een groot voorstander van regionale samenwerking. De grootschalige gemeentelijke herindelingsplannen van het huidige kabinet worden door de CDA-afdelingen afgewezen. Het lokaal bestuur moet immers dicht bij mensen staan. In 2011 hebben de CDA-afdelingen aangegeven de ideeën over samenwerking verder te zullen uitwerken zodat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 het CDA in de IJmond één geluid laat horen tijdens deze verkiezingen. In het Twaalfmaat-overleg is besproken dat bij voorkeur de inhoud van de afzonderlijke lokale CDA-verkiezingsprogramma’s regionaal afgestemd zou moeten zijn. Op die manier zullen deze afzonderlijke verkiezingsprogramma’s tal van regionale thema’s bevatten naast de echt lokaal getinte onderwerpen waarmee alleen de betreffende CDA-afdeling zich zou willen profileren.

De regionale samenwerking wordt ook gepropageerd in het rapport “Regionale samenwerking, kansen voor de toekomst van de IJmond” van april 2012. Ondernemers en bestuurders van verschillende maatschappelijke organisaties in de IJmond benadrukken in deze rapportage de noodzaak van IJmondiale samenwerking op het terrein van infrastructurele en economische vraagstukken. Maar ook taken die het Rijk decentraliseert naar gemeenten zoals de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, de dagbesteding in de gezondheidszorg en de arbeidsparticipatie worden bij voorkeur in regionaal verband opgepakt. Het rapport is een vervolg op het rapport “Analyse bestuurlijke samenwerking IJmond” uit november 2010 waarin de volgende gebieden worden genoemd waarop regionale samenwerking gestalte kan krijgen: 

·      Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

·      Toerisme en Recreatie

·      Bereikbaarheid, Verkeer en Vervoer

·      Voorzieningen (detailhandel)

·      Wonen en leefbaarheid

·      Benutting schaarse ruimte

·      Herstructurering stedelijk gebied

·      Ontwikkeling nieuwe woon- en werkgebieden

·      Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied

·      Ontwikkeling Deltametropool en Randstad 2040

De bestuurlijke samenwerking tussen de CDA-afdelingen ligt in het verlengde van datgene dat de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude bindt. Ook vanuit historisch perspectief ligt een bestuurlijke samenwerking tussen deze gemeenten voor de hand. Hieronder zal dan ook allereerst worden stilgestaan bij dit historisch perspectief en de huidige gemeenschappelijke kenmerken van de regio.

De bestuurlijke samenwerking tussen de CDA-afdelingen is verder natuurlijk ingegeven door de gemeenschappelijke idealen die ieder van deze afdelingen graag verwezenlijkt zou willen zien in onze samenleving. Ook aan dit CDA-gedachtengoed wordt hieronder aandacht besteed, zowel aan de grondbeginselen als aan de huidige politieke visie van het CDA.

Vervolgens worden hieronder de tien speerpunten weergegeven waarop de CDA-afdelingen Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude de regionale samenwerking eerstens vorm willen geven.

De regio

De IJmond staat letterlijk voor de monding van het IJ. Direct aan de monding van het IJ liggen de gemeenten Velsen en Beverwijk met noordwaarts de gemeenten Heemskerk en Uitgeest en oostwaarts de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Ook de monding van het Oer-IJ lag destijds bij het huidige Velsen en Beverwijk. Ten tijde van de Romeinse tijd verdween deze verbinding met de Noordzee. In de middeleeuwen werd het IJ achter de kust steeds breder zodat het achterland moest worden beschermd door de aanleg van dijken totdat in het midden van de negentiende eeuw werd besloten het grootste gedeelte van de oude zeearm in te polderen en via de aanleg van het Noordzeekanaal (opening in 1876) de verbinding met de Noordzee te herstellen. Nadat in 1876 het Noordzeekanaal werd geopend transformeerden stoom, staal en scheepvaart de IJmond tot een industrieel ontwikkelingsgebied. Inmiddels is de IJmond een verrassend veelzijdige regio: zee, strand en duinen, recreatieplassen, havens en sluizen, tuinbouwgebied, Spaarnwoude, Tata Steel en de Bazaar.

Wonen, natuur, toerisme en cultuurhistorie, intensief verkeer, een forse economie, industrie en agrarische sector gaan in de IJmond weliswaar hand in hand. Het maakt de IJmond ook een regio van uitersten: zware industrie tegenover natuurgebied, wonen onder het geluid van vliegtuigen en (kust)recreatie tegen een decor van rokende schoorstenen. Op niet veel plekken in Nederland liggen ‘wonen en natuur’ en ‘milieubelasting en industrie’ zo dicht bij elkaar. Het is dan ook een uitdaging om de juiste balans te vinden. Ontwikkelingen ten faveure van de economie, wonen natuur of verkeer gaan immers niet altijd samen.

In de regio van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude wonen inmiddels zo’n 165.000 inwoners waarvan ongeveer 40 procent in Velsen, een kwart in Beverwijk en een kwart in Heemskerk. Daarmee is de regio dichtbevolkt. Er wonen bijna 1.200 mensen per vierkante kilometer. Dit zal de komende decennia zo blijven. Prognoses duiden niet op een krimp van de bevolking, al groeit de bevolking tot 2040 naar verwachting wel minder hard dan landelijk. De samenstelling van de bevolking verandert wel flink, wat neerkomt op een dalend aandeel jong­volwassenen en een groeiend belang van de oudere beroepsbevolking en 65­plussers. Dat heeft behoorlijke sociaal-economische gevolgen. De arbeidsmarkt wordt krapper, wat in de huidige economische tijd nog geen groot probleem is, maar op termijn tot knelpunten zal leiden. De vraag naar voorzieningen verandert ook. Met name de zorgvraag zal groeien. Tot slot heeft de veranderende bevolkingssamenstelling gevolgen voor de vraag naar woningen. Ouderen hebben behoefte aan andere woningen dan jongeren.

De IJmond is door de aanwezigheid van Tata Steel en daaraan gelieerde bedrijvigheid met name een conjunctuurgevoelige industrieregio met de daaraan gekoppelde hoge arbeidsproductiviteit. De zorg is de tweede sector. De regio heeft met het RKZ in Beverwijk bovendien een bovenregionale zorgfunctie. De dienstensector is niet prominent aanwezig. Wel kent de regio een belangrijke bouwsector. Alle sectoren gezamenlijk bieden aan zo’n 70.000 mensen werk waarvan ongeveer 75% in Velsen en Beverwijk. Daarmee is de regio een belangrijke werkverschaffer voor de eigen beroepsbevolking, maar ook voor de omgeving. Er is dan ook sprake van dagelijkse pendelstromen die de bereikbaarheid van de regio nadelig beïnvloeden. Dagelijks komen in Beverwijk en Velsen respectievelijk zo’n 12.500 en 19.000 werknemers de gemeente in.

In het verlengde van het voorgaande kent de IJmond een aantal sterke punten die uitgenut zouden moeten worden. Daarbij dient te worden gewezen op de logistieke kracht van de IJmond. De aanwezigheid van Tata Steel en daaraan gelieerde bedrijvigheid, de havens, het Noordzeekanaal en de vele ontsluitingswegen onderstrepen dit. Tevens dient te worden gewezen op de voor de IJmond zo kenmerkende verse visserij, diepzeevisserij, visopslag en visdistributie. Ook is de IJmond is een aantrekkelijk recreatief gebied met zee, strand en duinen. Daarmee heeft de regio een belangrijke troef  in handen, zowel voor de eigen bevolking als voor bezoekers. Historische waarden, de Beverwijkse Bazaar, recreatiegebied Spaarnwoude en de watersport in IJmuiden en op het Uitgeestermeer dragen verder bij aan de recreatieve potentie van de regio. De keerzijde is dat de industrie en het verkeer voor vervuiling en knelpunten zorgen en dat de vergrijzing in de regio tot knelpunten op de arbeidsmarkt kan leiden (maar anderzijds ook een kans kan zijn voor de zorg).

Het CDA-gedachtengoed 

Het CDA is een brede volkspartij waar eenieder die zich verbonden voelt met het mens- en maatschappijbeeld van de christendemocratie welkom is. Ons bindt, naast geloof in democratische waarden, de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Hieruit vloeien de vier uitgangspunten voort van het CDA-gedachtengoed:

·         Gerechtigheid: Het CDA staat pal voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

·         Gespreide verantwoordelijkheid: Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.

·         Solidariteit: Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

·         Rentmeesterschap: Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

Met inachtneming van deze uitgangspunten zet het CDA als politieke partij in op “werk, gezin en samenleving”.

Het CDA kiest voor economie en werkgelegenheid: beperking van de loonkosten en meer ruimte en minder regels voor het bedrijfsleven moeten de economie er weer bovenop helpen. In deze economie van morgen is iedereen aan de slag die kan werken met bijzondere positieve aandacht voor jongeren en 55-plussers. In de ogen van het CDA is er vooral ook sprake van een “groene economie” en een economie waarin kennis de sleutel is tot succes. Het CDA wil investeren in verduurzaming almede in onderwijs en onderzoek. Goed beroepsonderwijs dat in overleg met het bedrijfsleven vorm krijgt, zodat onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt, is een hoeksteen voor de economie.

Het CDA is bovendien een gezins- en familiepartij. In het Christendemocratisch gedachtengoed zijn gezin en familie de hoeksteen van de samenleving. Het gezin is voor het CDA de plaats waar mensen “thuis” zijn en tot hun recht kunnen komen. Het is ook de plaats waar kinderen veilig kunnen opgroeien en gevormd worden tot wie ze later zijn. In de gezinssituatie worden volgens het CDA ook grenzen gesteld als dat nodig is; door opvoeding wordt aan kinderen en jongeren geleerd met regels en verantwoordelijkheden om te gaan. En binnen het gezin en de familie dragen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar en zorgen ze voor elkaar. Die thuisbasis – in welke samenstelling dan ook – is onbetaalbaar en onvervangbaar. Maar het gezins- en familiebeleid van het CDA gaat verder. Zo gaat het ook om een veilige leef- en speelomgeving en om goed onderwijs dat aansluit bij de thuissituatie. Bovendien is het CDA voorstander van een repressief drugsbeleid en moet met name bij jongeren worden ingezet op alcohol- en drugspreventie.  Verder is het CDA voorstander van goede jeugdzorg (inclusief opvoedingsondersteuning) die laagdrempelig op lokaal niveau het beste kan worden georganiseerd. En het CDA is in het verlengde van het gezins- en familiebeleid bijvoorbeeld voorstander van meergenereratiewoningen en betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen.

Tot slot gelooft het CDA in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Zo’n samenleving zal worden getypeerd als een vitale, krachtige, actieve samenleving die zich noch door de overheid laat betuttelen, noch door de markt laat wegdrukken. Het CDA wil dat de overheid loslaat wat de samenleving zelf kan doen en alleen ordenend optreedt waar de markt faalt. De meeste mensen zijn immers als geen ander in staat om zelf problemen aan te pakken. Dat doen we elke dag. Thuis, in de wijk, op straat of in verenigingen. Daarom wordt het CDA ook enthousiast van de vele maatschappelijke organisaties, verenigingen en andere vormen van particulier initiatief. (De vrijwilligers binnen) verenigingen, sportclubs, kerken, moskeeën, synagogen, tempels, het Leger des Heils, scholen, bedrijven en al die andere verbanden en organisaties leveren gezamenlijk een unieke bijdrage aan ons samenleven. Zo krijgt ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ vorm in de praktijk van alledag. Een actief verenigingsleven dat wordt  gedragen door vele vrijwilligers verdient volgens het CDA dan ook aanmoediging. Eén en ander kan volgens het CDA niet los worden gezien van een goed vangnet voor mensen die door omstandigheden voor korte of langere tijd niet in staat zijn om zelfstandig samen met elkaar hun problemen op te lossen.

De samenleving die het CDA voor ogen heeft is bovendien gestoeld op gedeelde waarden. Niet om anderen buiten te sluiten, maar om mensen met elkaar te verbinden. Om duidelijk te maken wat we van elkaar mogen verwachten. Daarbij zal het CDA zich blijven opstellen als pleitbezorger van meer fatsoen en wederzijds respect. Respect is immers één van de kernthema’s van het CDA. Respect moet uit de samenleving zelf komen en begint ook bij gezin en familie, bij de opvoeding van jonge kinderen en jongeren. Vervolgens is het aan maatschappelijke organisaties, instituties en bedrijven om respect verder sociaal aan te leveren en te delen. Daarom is het ook zo belangrijk dat bijvoorbeeld sportverenigingen zich inzetten voor een respectvol omgaan met elkaar. Ouders moeten daarop worden gewezen en ouders wijzen zichzelf op de rol van dragers van respect.

Samen kunnen we meer

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Respect voor de autonomie van gemeenten is voor het CDA een belangrijk uitgangspunt. Gemeenten vervullen immers een belangrijke functie in het openbaar bestuur ook al omdat een gemeente voor veel burgers de overheid is, die het dichtst bij mensen en gemeenschappen staat. Veel maatschappelijke vraagstukken worden juist op lokaal niveau manifest. Dat betekent dat de afstand tussen bestuur en burgers beperkt moet blijven. Het vraagt ook om sterke gemeenten die maatwerk kunnen leveren bij het oplossen van problemen. Sterke, bestuurskrachtige gemeenten zijn niet per definitie gemeenten van een bepaalde (minimum)omvang. De schaal van een gemeente zegt nog niets over haar bestuurskracht. Het komt aan op een professioneel ambtenarenapparaat en op lokale politici en bestuurders met ambitie en idealen die een toekomstgerichte visie hebben op ‘goed bestuur’ in het belang van de lokale gemeenschap. Daarbij ziet het CDA het als een teken van kracht om als gemeente samen te werken met andere gemeenten bij de realisatie van deze visie. Gemeenten zijn immers geen bestuurlijke eilanden maar functioneren in een regionale omgeving zodat dikwijls afstemming nodig is met omliggende gemeenten over de effecten van gemeentelijk beleid voor de omgeving. Ook kostenbesparing, krachtenbundeling en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke drijfveren voor intergemeentelijke samenwerking. Tot slot leven Velsen en Beverwijk als meer stedelijke gemeenten en Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude als meer landelijke gemeente met elkaar in een afhankelijkheidsrelatie. De meer stedelijke gemeenten kunnen voor hun ontwikkeling niet zonder de meer landelijke gemeenten. Tegelijkertijd vormen de gemeente Velsen en Beverwijk voor de inwoners van Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-spaarnwoude een oriëntatie en een economische en culturele motor. Ook deze afhankelijkheidsrelatie vraagt om goede afstemming en samenwerking.

De andere kant van de medaille is dat samenwerking gepaard gaat met verlies van zeggenschap. Samenwerken betekent bovendien dat omgegaan zal moeten worden met eventuele cultuurverschillen en met meer “bestuurlijke drukte”. Ook is het een gegeven dat bij samenwerking de kost voor de baat uit gaat.

Het voorgaande tegen elkaar afwegende willen de CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude dat hun gemeenten in ieder geval met elkaar samenwerken om de ambities te realiseren zoals genoemd in dit hoofdstuk. Deze samenwerking moet ook worden uitgedragen op de afzonderlijke gemeentelijke websites. En de CDA-afdelingen zijn voorstander van het minimaal één keer per jaar organiseren van een regionale samenwerkingsbijeenkomst voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten teneinde de samenwerking voor het voetlicht te kunnen brengen, draagvlak te creëren en mensen te laten meedenken over de mogelijkheden van samenwerking tussen de gemeenten.

Programmapunt 1: De regionale samenwerking uitdragen op de gemeentelijke websites en het organiseren van regionale samenwerkingsbijeenkomsten voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten.

Economische ontwikkeling

Het CDA kiest voor economie en werkgelegenheid. Een gezonde economie schept banen en stelt zo veel mogelijk mensen in staat om te participeren. Een gemeente kan mede bijdragen aan goede randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude willen dat hun gemeenten gezamenlijk een goed gemeentelijk investeringsklimaat ontwikkelen. Aansluitend bij het uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid zal de gemeente wel de markt moeten ondersteunen maar niet op de stoel van de ondernemer moeten plaatsnemen. Daarbij past dat op gemeentelijk niveau wordt ingezet op deregulering en op het regionaal afstemmen van gemeentelijke wet- en regelgeving voor ondernemers in de regio. Eén en ander in goed overleg met belangenbehartigers zoals ondernemingsverenigingen en de Kamer van Koophandel.

Programmapunt 2: Het Ondernemingsklimaat in de regio bevorderen door wet- en regelgeving voor ondernemers in de regio op elkaar af te stemmen.

HBO-onderwijs in de IJmond

Goed onderwijs is in het belang van leerlingen en de samenleving. Onderwijs vergroot de kansen op een inkomen, op bestaanszekerheid. Het stelt opgroeiende kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Kinderen en jongeren hebben dan ook recht op kwalitatief goed onderwijs. Daarom vindt het CDA het heel belangrijk dat we investeren in goed onderwijs. In het streven naar goed onderwijs komt de solidariteit tussen generaties goed tot uitdrukking. Het ligt bovendien in het verlengde van het CDA-streven naar gerechtigheid als iedereen in gelijke mate in staat wordt gesteld om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Scholen kunnen niet los worden gezien van hun maatschappelijke omgeving. Zo vinden de CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude dat het onderwijs en de arbeidsmarkt in de IJmond beter op elkaar zouden moeten aansluiten. Dit past ook uitstekend bij de keuze van het CDA voor economie en werkgelegenheid.

De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de IJmond zou gevonden kunnen worden bij de voor de IJmond kenmerkende procesindustrie of nautische activiteiten. De aansluiting zou ook gevonden kunnen worden bij de kansen op het terrein van zorg als gevolg van de toenemende vergrijzing in de IJmond. De CDA-afdelingen zijn derhalve voorstander van het uitvoeren van een intergemeentelijk onderzoek naar de mogelijkheid van de vestiging van HBO-dependance in de IJmond.

Programmapunt 3: Onderzoek naar de mogelijkheid van een HBO-dependance in de IJmond.

Gezonde jongeren

In het verlengde van de aandacht van het CDA voor het gezin is het zorgelijk dat jongeren in toenemende mate te veel alcohol drinken. Er is zelfs sprake van onverantwoord drankmisbruik waarbij men op steeds jongere leeftijd voor het eerst in aanmerking komt met alcohol. Veel ouders maken zich terecht grote zorgen over. De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude vinden dat hun gemeenten actief beleid moeten voeren op preventie en vroegsignalering van alcoholgebruik onder minderjarigen. Echter, ook in het kader van de handhaving van wet- en regelgeving en bestrijding van overlast, moeten duidelijke grenzen worden gesteld en handhavend worden opgetreden. Een beleid van preventie en handhaving vraagt om samenwerking tussen de politie, de gemeente, bureau Halt en de Brijder verslavingszorg. Het samenwerkingsproject “Wakkere ouders” is hiervan een goed voorbeeld dat navolging zou verdienen in de hele regio. Andere preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het inperken van de openingstijden en het verbieden van happy hours.

Jonge drugsverslaafden vragen eveneens veel aandacht. (Soft)drugs zijn niet onschuldig. Ze hebben –zeker bij veelvuldig gebruik en/of in combinatie met alcohol- zeer schadelijke effecten op de gezondheid. In het kader van gezondheidspreventie moet dan ook het aantal coffeeshops worden afgebouwd in combinatie met een harde aanpak van illegale huisteelt en van de straathandel in drugs.


Hoewel het voorgaande wellicht anders zou doen geloven, gaat het met het overgrote deel van de jongeren gewoon goed. Zij verdienen ook hun eigen plek in de lokale samenleving met bijbehorend vermaak in de vorm van bijvoorbeeld jongerencentra of sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen bovendien een uitstekende rol vervullen in het aanleren van respect en regels van sportiviteit. Ook kunnen sportverenigingen een belangrijke rol vervullen bij het bevorderen van de gezondheid, zeker van kinderen en jongeren. Het CDA hecht dan ook veel waarde aan sport(verenigingen). Het is een belangrijke prioriteit in het gemeentelijk beleid. Dit betekent echter niet dat er niet meer kritisch hoeft te worden gekeken naar dit beleidsterrein. Zo zou in de IJmond bijvoorbeeld door middel van regionaal accommodatiebeleid gekeken kunnen worden naar een efficiënter en effectiever gebruik van de bestaande sportaccommodaties. Op lokaal niveau zou samenwerking tussen sportverenigingen, het verplaatsen van verenigingen of bijvoorbeeld het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties voordelen kunnen opleveren.

Programmapunt 4 : Het verbeteren van de gezondheid bij jongeren door middel van een integrale aanpak, vooral gericht op gezond opgroeien (aanpak drugsgebruik en alcoholgebruik onder de 18 jaar), waarbij ook de ouders betrokken worden.

Milieu en duurzaamheid

Een schoon en duurzaam leefmilieu (lucht, water, bodem, flora en fauna) is essentieel. Meer en meer wordt duidelijk dat keuzes die in het verleden zijn gemaakt, negatieve gevolgen hebben op ons leefmilieu. Milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid staan dan ook steeds hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Zeker in de IJmond is aandacht voor de luchtkwaliteit en het milieu van belang gelet op het voortdurende spanningsveld tussen de economische en milieubelangen waar de IJmond specifiek mee te maken heeft. Milieubeleid en duurzaamheidsmaatregelen sluiten bovendien naadloos aan op het CDA-gedachtengoed van rentmeesterschap dat impliceert dat wij de wereld in dezelfde of, als het kan, in een betere toestand doorgeven aan de komende generaties.

Mede dankzij technologische innovaties zijn wij steeds meer in staat om schadelijke milieueffecten van vervuilende energiedragers te verminderen en schonere alternatieven te bieden. De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude willen dat hun gemeenten hun bijdrage leveren aan het nemen en stimuleren van energie-besparende maatregelen. Enerzijds door zelf het goede voorbeeld te geven. Anderzijds door gedragsbeïnvloeding en particuliere initiatieven te stimuleren en, waar nodig, te ondersteunen. Daarom wordt ingezet op het bevorderen dat openbare gebouwen en scholen, sporthallen, gymnastieklokalen, enz. in de regio voorzien worden van zonnepanelen. Ook zullen woningbouwverenigingen moeten worden gestimuleerd hun woningbestand eveneens planmatig te gaan voorzien van zonnepanelen.

Programmapunt 5: Openbare gebouwen voorzien van zonnepanelen en corporaties stimuleren hun woningbestand te voorzien van zonnepanelen.

De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude willen verder dat hun gemeenten inzetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio. Ook hier is het goed de juiste balans te vinden tussen te treffen maatregelen en economische belangen.

Programmapunt 6: Het structureel verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio om de gezondheidsrisico's in de regio te verlagen en het stimuleren van verder onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling.

Recreatie en toerisme

Met de aanwezigheid van zee, strand en duinen, recreatiegebied Spaarnwoude, tal van watersportmogelijkheden en de Bazaar heeft de regio grote potenties op het gebied van recreatie en toerisme. De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude willen deze troef graag uitspelen. Door het vergroten van de recreatieve aantrekkingskracht van de IJmond kan er gerekend gaan worden op meer bezoekers van buiten de regio. Dit zal van positieve invloed zijn op de economie en werkgelegenheid. Maar ook voor de eigen bevolking is het prettig als er wordt geïnvesteerd in het vergroten van de recreatieve mogelijkheden van de IJmond. Zo is bijvoorbeeld een dagje strand één van de meest favoriete vrijetijdsbestedingen van jonge gezinnen. Ook wandelen of fietsen heel veel mensen graag door het duingebied. Daarom is vanuit de CDA-afdeling Heemskerk enkele jaren geleden het initiatief gekomen de toegang tot het duingebied gratis te maken. Dit initiatief zou wederom kunnen worden opgepakt.

Programmapunt 7: Vergroten aantrekkingskracht van natuur- en recreatiegebieden door toegang, bezoek en verblijfmogelijkheden te verbeteren.

Fietsen in de regio

Mede vanuit milieu- en duurzaamheidsoverweging dient een gemeente zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid per fiets evenals voor goede onderlinge verbinding van fietsroutes. Veilige fietspaden, vooral van en naar scholen moeten daarbij de hoogste prioriteit hebben. Ook moeten er goede mogelijkheden zijn om de fiets te kunnen stallen. Tot slot hebben de CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude aandacht voor de recreatieve fietsroutes vanuit de toeristische en recreatieve potenties van de regio.

Programmapunt 8: Een regionaal fietspadenplan met goede fietsparkeermogelijkheden, vooral bij winkels en (school- en sport)voorzieningen, bus- en treinhaltes.

Thuiszorg via buurtzorg

In onze regio is sprake van vergrijzing. Hierdoor zullen -ook de gemeentelijke-  zorgkosten snel groeien. Teneinde de zorg toch betaalbaar te houden startte Buurtzorg Nederland vijf jaar geleden met een nieuw concept aan thuiszorg waarin de cliënt centraal staat en de bureaucratie minder geld opslokt. Terwijl bij de traditionele thuiszorginstellingen de aanmelding, de indicatiestelling, de planning en de uitvoering door allerlei verschillende personen wordt gedaan is er bij buurtzorg sprake van één buurtzorger die van A tot Z de noodzakelijke zorg biedt. Deze ene zorgverlener kijkt bovendien niet alleen naar de patiënt maar naar de hele persoon mèt de partner of het gezin in hun eigen omgeving. Eigenlijk is er sprake van de terugkeer van de wijkzuster van vroeger die op haar fiets van klant naar klant gaat.

De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude willen in de IJmond de implementatie stimuleren van een wijkgericht zorgnetwerk waarin de menselijke maat, het welzijn van de zorgvrager en de verantwoordelijkheid van de professional centraal staan. Buurtzorg kan hierin een belangrijk rol vervullen. Het staat dicht bij de mens, is laagdrempelig, kostenbesparend en impliceert kwalitatief goede zorg. Daarom wil het CDA dat de mogelijkheden van buurtzorg in onze regio verder worden onderzocht.

Programmapunt 9: Stimuleren van de implementatie van buurtzorg in de IJmond.

WMO

Enkele jaren geleden is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. De wet geeft gemeenten de taak te zorgen voor een samenhangend pakket van diensten en voorzieningen, zodat iedereen kan participeren in de lokale samenleving. De WMO sluit naadloos aan op het CDA-gedachtengoed van de gespreide verantwoordelijkheid van mensen en gemeenschappen. Individuen en hun sociale omgeving zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen leefsituatie en het participeren als volwaardig burger. Pas wanneer mensen dat niet (voldoende) kunnen en hun sociale omgeving geen ondersteuning (kan) bieden, is er een rol weggelegd voor de overheid c.q. gemeenten.

De komende jaren zullen ook in de IJmond de gevolgen van de vergrijzing steeds meer zichtbaar gaan worden. Gemeenten zullen efficiënt en effectief moeten omgaan met de financiële middelen die bestemd zijn voor de voor burgers zo relevante uitvoering van de WMO. De CDA-afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude zijn van mening dat op een meer effectieve en efficiënte manier uitvoering kan worden gegeven aan de WMO als hun gemeenten daarbij samenwerken.

Programmapunt 10: Het aanbieden van sociale voorzieningen en ondersteuning voor probleemgezinnen door een gezamenlijke regionale aanpak om organisatiekosten te beperken en efficiënt en burgergericht te kunnen werken.

  

Bronvermelding:

-          Buurtzorg Nederland: zorg om de hoek, artikel Willem Kruithof.

-          De kracht van de IJmond, het sociaal economisch perspectief van een veelzijdige regio, Rogier Aalders, Rabobank Nederland, 2012.

-          Handboek gemeenteprogram “Respectvol samenleven in een sterke gemeente”, CDA-Bestuurdersvereniging.

-          Iedereen, Verkiezingsprogramma CDA 2012-2017.

-          Juist! IJmond, Uitgeverij Juist! Media.

-          Regionale samenwerking “kansen voor de toekomst van de IJmond”, april 2012.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.