19 juni 2018

Jaarrekening 2017 gemeente Velsen

Het huishoudboekje is op orde. Een mooie constatering waarvoor het voormalige college lof verdient. Gedegen financieel beleid is voor het CDA altijd een randvoorwaarde van behoorlijk bestuur. Niet als leeg doel op zich, maar omdat  een euro slechts eenmaal kan worden uitgegeven en we toekomstige generaties niet mogen opzadelen met financiële problemen. Financiële problemen leiden namelijk tot bezuinigingen en die houden ons af van waar we mee bezig willen zijn: vooruitkijken en onze gemeente voor alle Velsenaren verbeteren!

Kijkend naar het jaarverslag en jaarrekening over 2017 valt op dat onze gemeentelijke baten en lasten in balans zijn en dat door vooral boekhoudkundige wijzigingen van reserveringen en voorzieningen  het resultaat met ruim EUR 4,5 mln. positief is. Wat kunnen we hieruit opmaken?

We zullen als gemeente scherp moeten blijven. Ons weerstandsvermogen is weliswaar “ruim voldoende”, maar de daling van afgelopen jaar willen we niet nogmaals zien. Dergelijke dalingen brengen de gemeente in rap tempo richting onvoldoende buffers. Hoewel een verdere daling van het weerstandsvermogen in 2018 is begroot, is de verwachte daling beperkt. Oplettendheid blijft geboden!

Dat weerstandsvermogen is zo belangrijk, omdat er risico’s boven de markt hangen, zoals de onvoorspelbaarheid van de toekomstige verdeelmodellen van de algemene uitkering en sociaal domein, maar ook de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Aangezien we als gemeente EUR 163 mln. langjarig hebben gefinancierd zal de impact van een stijgende rente gevoeld worden. Die stijgende rente is misschien dichterbij dan we denken, zeker nu verwacht wordt dat de ECB morgen aankondigt te stoppen met het grootschalige opkoopprogramma. Ook hier zullen we scherp op moeten toezien. 

Onze financiën goed op orde houden, zeker gezien de onzekerheden is dus van belang. De CDA fractie zegt dat trouwens met nadruk, omdat een ambitieus nieuw college met de financiën op orde, weleens hard van stapel kan lopen. Zeker met in 't achterhoofd alle ambities vanuit het raadsakkoord waarmee het college ongetwijfeld aan de slag wil. De CDA fractie wil daarom het nieuwe college meegeven zorgvuldig en realistisch te blijven besturen. Tot het tegendeel blijkt, heeft de CDA fractie daar uiteraard alle vertrouwen in!

De CDA fractie betreurt het niet halen van de afgesproken tijdslijnen door de accountant. Desalniettemin hebben we goed gekeken naar hun bevindingen en conclusies. De afgegeven beperkende verklaring is zorgwekkend. Als gemeente weten wij niet zeker of wij krijgen, waarvoor we betalen. Dat is niet best, zeker niet als het om zorg van onze burgers gaat. Op het gebied van WMO en Jeugd stijgt die onzekerheid tot een kleine EUR 10 mln. Actie is hierop noodzakelijk, zo geeft de accountant aan. De CDA fractie is benieuwd welke acties de gemeente hierin kan ondernemen? 

Zorg blijft er ook omtrent de wijze van aanbesteden. Fouten maken is menselijk en leerzaam, maar die fouten moeten zich niet herhalen. De interne organisatie moet voldoende professioneel zijn om veranderingen te initiëren en te borgen. Ook hier blijft actie noodzakelijk.   

Wat onze fractie betreft, tenslotte, blijft er in de toekomst gewerkt worden naar een beter leesbare en compactere jaarrekening. We zijn goed op weg en danken onze ambtenaren voor hun geleverde werk.

Gideon Nijemanting,
steunfractielid, CDA Velsen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.