24 mei 2019

Motie " Kortebaandraverijen in Velsen"

MOTIE 9 van 2019

“vreemd aan de orde van de dag”

Kortebaandraverijen in Velsen

 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag met als onderwerp ‘Kortebaandraverijen in Velsen’ indienen.

De motie luidt als volgt: De raad van de gemeente Velsen,

constateert dat:

● Er in Velsen al sinds 1752 een harddraverij wordt georganiseerd en dit jaar voor de 260e keer de kortebaandraverij van Santpoort wordt gehouden;

● De kortebaan de kern is van ons Dorpsfeest Santpoort en in zekere zin ook van het Zomerfestival .IJmuiden;       

● Meerdere hard- en kortebaandraverijen behoren tot de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed in Nederland;     

● De kortebaandraverij een evenement is, dat belangrijk wordt gevonden voor de sociale cohesie en de lokale identiteit;         

*De kortebaandraverij daarmee een belangrijk sociaal evenement is in onze gemeente, dat leidt tot gevoel van saamhorigheid en bijdraagt aan de sociale spankracht van Velsen;         

● De kortebaandraverij van Santpoort kan worden gerekend tot de meest succesvolle van de ca.28 kortebaandraverijen in Nederland en die van IJmuiden ook een enorme ontwikkeling door maakt (een stabiele positie in de top 10 van Nederland).           

● De recent aangenomen Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportwedden-schappen als onbedoeld en ongewenst neveneffect tot forse verzwaring van de belastingdruk van de totalisator leidt;     

● De hard- en kortebaandraverijen voor het organiseren van wedstrijden in belangrijke mate afhankelijk zijn van kansspel opbrengsten van de totalisator en deze onlosmakelijk verbonden is aan het organiseren van harddraverijen;

overweegt dat:

● De Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen als onbedoeld neveneffect het bruto spelresultaat van de totalisator sterk verlaagt en dit desastreuze gevolgen heeft voor met name de harddraverij;         

● Het zeer spijtig zou zijn als de traditie van de harddraverijen in Santpoort en IJmuiden schade zou oplopen door gebrek aan inkomsten;           

● N.a.v. vragen in de Tweede Kamer de staatssecretaris, de heer Snel, opnieuw in overleg is getreden met de draf- en rensport, maar dit tot dusver geen oplossing heeft opgeleverd;   

● De Harddraverijvereniging Santpoort en de organisatie van Zomerfestival .IJmuiden aangeven dat het gewenst is om nu stevige politieke druk uit te oefenen richting de ministeries van financiën en justitie en veiligheid (waaronder de Kansspelautoriteit ressorteert);

Verzoekt het college:           

● Bij de staatssecretaris, de heer Snel, aan te dringen een oplossing te bieden om de negatieve effecten, van de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen voor de harddraverijverenigingen te voorkomen of compenseren, waardoor traditionele hard- en kortebaandraverijen zoals in Santpoort en IJmuiden ook na invoering van de wet nog kunnen blijven bestaan;           

● Deze motie en oproep aan de staatssecretaris onder de aandacht te brengen van de colleges van de 25 andere gemeenten met een kortebaandraverij, met het verzoek die in hun gemeenteraad te bespreken op mogelijke navolging van dit –inmiddels- IJmondiale-initiatief;

En gaat over tot de orde van de dag.

Datum: 22-05-2019

Naam Fractie Bas Koppes VVD Velsen 

Annekee Eggermont CDA Velsen

Ben Hendriks PvdA Velsen

Nathanaël Korf Velsen Lokaal

Leen de Winter ChristenUnie

Sander Scholts Forza! IJmond

Sige Bart LGV

Ewoud Kuin D66V

Toelichting:     

Sinds 1752 is er in Velsen een harddraverij. In 2019 zelfs voor de 260e keer georganiseerd in Santpoort. Er zijn zorgwekkende ontwikkelingen gaande voor de toekomst van onze harddraverij (en de ca. 27 overige kortebaandraverijen in Nederland). Dit heeft te maken met een wetswijziging die onbedoeld uiterst schadelijke gevolgen heeft voor de draf- en rensport in het algemeen en in het bijzonder ook voor de kortebaan.

Deze wetswijzing dreigt een domino-effect teweeg te brengen. Dat gaat van een verminderde afdracht aan de kortebanen (en aan de draf- en rensport in het algemeen), via het wegvallen van een legale totalisator bij de kortebaan (met mogelijk veel illegaal gokken) tot het een krimpend bestand pikeurscombinaties en daarmee het wegvallen van het deelnemersveld.

Het is hoog nodig Den Haag ervan te overtuigen dat een goede (en in elk geval goed bedoelde) wet een zeer ernstig neveneffect krijgt dat gerepareerd moet worden nu het nog kan, omdat Velsen (net als 27 andere plaatsen in Nederland) hiermee een traditie van onschatbare waarde, die wij beschouwen als ons immaterieel cultureel erfgoed dreigt kwijt te raken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.