12 juli 2017

NieuwsFlits CDA Velsen juli 2017

Namens het bestuur

Op woensdag 28 juni 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Oma’s kamer te Driehuis plaatsgevonden. De ALV werd door 21 leden bijgewoond. De voorzitter heette de aanwezigen van harte welkom en opende de vergadering met een gebed. Vervolgens werden de leden die zich met kennisgeving hadden afgemeld opgenoemd en een drietal (nieuwe) leden in het bijzonder welkom geheten.

Naast de gebruikelijke agendapunten (o.a. notulen, jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016) stond de agenda grotendeels in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 
Tot lijsttrekker (3e termijn) werd wederom de huidige wethouder, de heer Robert te Beest, gekozen en de heer Charles Hegger tot campagneleider. De beide heren motiveerden vooraf hun kandidatuur.

Vanuit de vergadering werden er punten aangedragen voor het nog te schrijven verkiezingsprogramma, welke suggesties zullen worden meegenomen. Er werd vooral gepleit om het verkiezingsprogramma zo kort mogelijk te houden en de te voeren campagne hooguit een paar maanden voor de verkiezingen. De voorzitter vroeg de aanwezigen zich beschikbaar te stellen om, voor zover mogelijk, een bijdrage te leveren voor een succesvolle gemeenteraadsverkiezing Velsen. Ook geschikte kandidaten kunnen worden voorgedragen aan de het bestuur.

Ná de vakantie zullen alle activiteiten in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen worden opgestart en het tijdschema zoals opgenomen in het “CDA handboek gemeenteraadsverkiezingen” zal als leidraad dienen.

Na de pauze hebben de Wethouder (Robert te Beest), de fractievoorzitter (Annekee Eggermont) en Cees Sintenie de leden geïnformeerd over actuele politieke dossiers en gaven toelichting op vragen van de leden. Het raadslid (Jacqueline W.M. Staats-de Vries) was helaas niet aanwezig wegens een onverwachte opname in het ziekenhuis. Om 22.30 uur sloot de voorzitter de vergadering en bedankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

Het bestuur streeft ernaar in oktober a.s. een ALV te houden, waarin de gemeenteraadsverkiezingen 2018 centraal zullen staan. U wordt hiervoor tijdig uitgenodigd.

Tot slot:
Het bestuur wenst u een mooie en fijne zomer toe om nieuwe energie op te doen en inspiratie.

Santpoort, 30 juni 2017/HP


Onderstaand persbericht hebben wij naar de redacties van verschillende kranten g
estuurd.


Driehuis
- Leden van het CDA Velsen hebben Robert te Beest (48) unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Te Beest is sinds 2010 wethouder namens het CDA Velsen en op dit moment verantwoordelijk voor o.a. Wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn, kunst en cultuur. Ook bij de verkiezingen van 2010 en 2014 was Te Beest lijsttrekker voor CDA Velsen. De actieve politieke carrière van Te Beest startte in 2002, als lid van de gemeenteraad. Naast zijn publieke functies heeft Te Beest zich de afgelopen jaren bestuurlijk ingezet voor het CDA op lokaal en regionaal niveau.

Robert Te Beest: "Ik ben dankbaar voor het blijvende vertrouwen van de leden van het CDA en ik werk hard om het betrouwbare en stabiele karakter van onze partij waar te blijven maken. Het is prachtig dat steeds meer burgers zich herkennen in de voor ons bekende thema’s.  Waarden, normen en respect voor elkaar zijn enorm belangrijk voor onze lokale samenleving.  Geen populisme, maar besluiten op basis van argumenten: inhoud versus sentiment. Juist nu is er behoefte aan het CDA. En ik ben blij en enthousiast dat ik bij de verkiezingen in 2018 daarin het voortouw mag nemen".

Het bestuur heeft Robert te Beest voorgedragen, omdat er veel waardering is voor de wijze waarop Robert te Beest de afgelopen jaren heeft geacteerd. Het CDA herkent zich in de degelijke, prettige en open bestuursstijl van Te Beest. 

Dicky Sintenie, voorzitter van het CDA Velsen, vertelt: “Robert heeft veel in gang gezet. Denk aan de veranderingen binnen Zorg en Welzijn. Van AWBZ naar WMO, het reorganiseren van de huishoudelijke hulp en het creëren van een zogenaamde zachte landing voor chronisch zieken. Maar ook de grote verbeterslagen in Velsen-Noord zijn noemenswaardig. Voor de talrijke uitdagingen die er zijn is  Te Beest de juiste man”.

Met de verkiezing van de lijsttrekker is de eerste stap gezet in een proces dat eindigt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De aankomende periode zal het bestuur van CDA Velsen gebruiken om het verkiezingsprogramma af te ronden en de campagne voor te bereiden. Met Te Beest als lijsttrekker kijkt het bestuur vol vertrouwen naar de toekomst.

Even voorstellen… 

Mijn naam is Arjan Kloppers (zie foto hieronder), ik ben 44 jaar oud, getrouwd, ik heb 3 kinderen en ben woonachtig in Santpoort Noord. In het dagelijks leven werk ik in het MBO-onderwijs als Opleidingsmanager bij de opleiding Sport en Bewegen in Alkmaar en Purmerend. Ik stel me aan u voor omdat ik sinds enkele maanden mee loop met de fractie van het CDA Velsen, een soort stage dus. Ik woon de fractievergaderingen bij en ik kan hierdoor – naast heel veel luisteren – meepraten over verschillende onderwerpen. Ook probeer ik zo veel als mogelijk aanwezig te zijn bij de gemeentelijke carrousel- en raadsvergaderingen. Door deze stage heb ik de CDA fractie, het bestuur, maar ook het politieke spel binnen de gemeente Velsen al wat beter leren kennen.

Met enthousiasme heb ik mezelf op woensdag 28 juni jl. voorgesteld tijdens de ledenvergadering in Driehuis. Ik ben blij dat het bestuur en de leden hebben ingestemd met mijn verzoek om de komende tijd als steunfractielid verbonden te zijn aan de CDA fractie. Ik hoop dat ik vanaf september a.s. formeel mijn bijdrage op dit vlak kan leveren!” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.