10 december 2018

Opheffen Niet Actief Bewaakte Overwegen Santpoort-Zuid

Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 4-12-2018

Registratienummer Rs18.00597

Naam raadslid Robert te Beest

Fractie CDA Portefeuillehouder(s) S.Y. Dinjens B. Diepstraten

Onderwerp: opheffen Niet Actief Bewaakte Overwegen Santpoort-Zuid

Toelichting bij de vragen: In 2017 zijn er door het CDA tweede kamer vragen gesteld over de voortgang van Niet Actief Beveiligde Overwegen, in het bijzonder over Santpoort-Zuid. De antwoorden hierop gaven hoop op een snelle beëindiging van deze onveilige situaties. Afgelopen zaterdag 18 november heeft zich helaas weer een tragisch ongeluk met dodelijke afloop voorgedaan op de onbewaakte spoorweg overgang in Santpoort-Zuid. Het CDA Velsen is heel verdrietig en leeft erg mee met de nabestaanden. Maar wij zijn bovenal ook heel boos. De grote vraag is of iedereen zich voldoende heeft ingespannen om aan deze onveilige situatie een einde te maken. Afgelopen vrijdag, 17 november, heeft de CDA fractie in de tweede kamer wederom vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake de onbewaakte spoorovergangen in Santpoort-Zuid. In de bijlage na onze vragen staan deze vragen vermeld. Voor CDA Velsen is de maat vol en stelt, in navolging en in het verlengde van de tweede kamer vragen de volgende vragen aan het College van B&W van Velsen.

 

Vraag 1 Wat heeft het college van Velsen feitelijk gedaan nadat het bestemmingplan De Leck en de Bergen, in 2013 definitief is vastgesteld. In dit bestemmingsplan is opgenomen om een ontsluitingsweg aan te leggen met als gevolg dat de twee onbewaakte overgangen daarna te kunnen sluiten.

Antwoord vraag 1 Het college hecht er aan te benadrukken dat ze deze twee niet actief bewaakte spoorwegovergangen heel gevaarlijk vindt. Het niet bewaken van de overgangen heeft laatst opnieuw geleid tot een noodlottig ongeval. Ook wij schrikken daarvan, zijn verdrietig en wensen de nabestaanden sterkte. Om beide Niet Actief Bewaakte Overwegen te kunnen opheffen dient er een nieuwe ontsluitingsweg te worden gerealiseerd aan de oostzijde van de spoorbaan. Ook dient er een agrarisch bedrijf te worden verplaatst. In het bestemmingsplan De Leck en de Bergen zijn deze G E M E E N T E V E L S E N ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Hoewel het initiatief voor deze ontwikkelingen bij ProRail en de eigenaar van het agrarisch bedrijf ligt, heeft het college hier de afgelopen jaren een actieve rol in gespeeld. Het college acht het namelijk van groot belang dat deze ontwikkelingen worden gerealiseerd en daarmee de veiligheid op en rondom het spoor sterk wordt verbeterd. 

Sinds vaststelling van het bestemmingsplan De Leck en de Bergen heeft het college regelmatig overleg gevoerd met ProRail, de eigenaar van het agrarisch bedrijf, gebruikers van de Niet Actief Bewaakte Overwegen, andere omwonenden en eigenaren wiens grond nodig is om de overwegen te kunnen sluiten. Deze overleggen hebben helaas (nog altijd) niet geleid tot consensus onder alle belanghebbenden. Desondanks zijn er vergunningaanvragen ingediend door ProRail (voor het aanpassen van de overwegen) en de eigenaar van het agrarisch bedrijf (voor het verplaatsen van het bedrijf). Beide vergunningen zijn recent verleend. Het feit dat er geen consensus is onder alle belanghebbenden zorgt voor aanzienlijke vertraging van het proces, bijvoorbeeld door bezwaren op de verleende vergunningen en problemen bij het verwerven van de benodigde gronden door ProRail. 

Vraag 2 Heeft het college van Velsen de urgentie van dit dossier voldoende onderkent.

Antwoord vraag 2 Het college is zich terdege bewust van de bestaande onwenselijke (verkeers)situatie rondom de twee Niet Actief Bewaakte Overwegen. De wens om die situatie te verbeteren heeft geleid tot een proactieve rol vanuit het college richting de verschillende betrokkenen (zie antwoord op vraag 1).

Vraag 3 Zo ja, welke gesprekken en acties hebben er in het afgelopen jaar plaatsgevonden om de onbewaakte spoorsituaties te veranderen.

Antwoord vraag 3 Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 4 Is het college met ons eens dat het nu de hoogste prioriteit moet hebben teneinde nog meer ongelukken te voorkomen. Zo ja, en welke stappen gaat de gemeente nu ondernemen in de voortgang van dit project.

Antwoord vraag 4 De situatie rondom de twee Niet Actief Bewaakte Overgangen heeft al langere tijd hoge prioriteit bij het college.

Vraag 5 Er spelen tegengestelde belangen. Zijn de gemeentelijke gerechtelijke procedures rondom dit dossier mogelijk één van de oorzaken van de vertraging van dit dossier?

Antwoord vraag 5 G E M E E N T E V E L S E N De tegenstrijdige belangen leiden tot privaatrechtelijke en publiekrechtelijke procedures, die op hun beurt zorgen voor vertraging in dit dossier. Om dit te voorkomen hebben het college en ProRail zich gedurende het proces ingespannen om draagvlak te creëren voor het opheffen van de twee Niet Actief Bewaakte Overwegen. Dit is helaas niet gelukt.

Vraag 6 Hoe verlopen de gesprekken tussen de gemeente Velsen, Pro-Rail en mogelijke andere partijen over dit dossier? En wat is de uitkomst daarvan?

Antwoord vraag 6 Zie antwoord op vraag 1. 

Vraag 7 Is de gemeente het met ons eens dat dit complexe materie is waarin verschillende zaken een rol spelen zoals openbare ruimte, mobiliteit, en vooral veiligheid. Deelt u onze mening dat meerdere portefeuillehouders hier een rol in moeten spelen?

Antwoord vraag 7 De wethouders voor ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ en ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ zijn actief betrokken bij dit dossier. Het voltallige college is eensgezind in de aanpak van dit dossier.

Vraag 8 Is het college bereid, indien er géén minnelijke overeenkomst(en) mogelijk is, om een onteigening procedure op te starten of te laten starten en op welke termijn?

Antwoord vraag 8 Ja. Het college houdt er ernstig rekening mee dat er geen minnelijke overeenkomst wordt bereikt en bereidt zich daarom voor op de mogelijkheid om te onteigenen. Dit is bij de betrokkenen bekend. Een onteigeningsprocedure kan 2 jaar duren.

Vraag 9 Is het college bereidt met Pro Rail en andere partijen alles op alles te laten zetten om een einde te laten maken aan de onveilige situatie. Is het mogelijk zo nodig een juridische procedure te starten met als resultaat dat de onbewaakte overwegen in Santpoort Zuid kunnen verdwijnen.

Antwoord vraag 9 Ja, zie antwoord op vraag 8.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.