17 maart 2018

Plan tegen eenzaamheid

CDA Velsen vraagt extra aandacht voor eenzaamheid!

Actieplan: Samen tegen eenzaamheid

Acht punten gericht op bestrijden van eenzaamheid

1. 75 plussers krijgen minstens 1 keer per jaar een huisbezoek

Omdat met ouderdom de gebreken vaak sluipenderwijs toenemen zijn de 75 plussers een bijzondere risicogroep. Deze groep krijgt daarom minstens eens per jaar een huisbezoek van een zorgprofessional of vrijwilliger om de zorgbehoefte in kaart te brengen.

2. Starten met een brede publiekscampagne

Met een brede publiekscampagne willen we het thema eenzaamheid op de agenda zetten en mensen oproepen meer naar elkaar om te kijken. De campagne zal zich ook richten op eenzamen zelf: hoe kunnen zij, met hulp, de stap zetten om uit hun isolement te komen?

3. We trainen vrijwilligers

Bewoners die daarvoor open staan bieden we een kortdurende, eenvoudige en gratis cursus aan. Daarin leren ze eenvoudige gesprekstechnieken, eenzaamheid te signaleren en leren ze, dat er altijd een plek is of een persoon, bij wie ze hun zorgen kunnen neerleggen. Dit pakken we op wijkniveau op.

4. We zorgen voor huiskamers in de wijken

Elkaar weer ontmoeten is de basis voor sterke netwerken en sociale cohesie. Daarom willen we dat elke wijk over een toegankelijke publieke ruimte beschikt die kan dienen als huiskamer van de wijk. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en gezamenlijke initiatieven ontplooien.

5. Meer kansen voor gepensioneerden

De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving willen betrekken willen we alle mensen die de gepensioneerde leeftijd bereiken een informatiepakket aanbieden waarin zij worden gevraagd hun talent en kennis in te zetten voor de gemeente.

6. We verbinden Jong en Oud

Contacten met jongeren kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen en het gevoel dat ze nog steeds deel uitmaken van de wereld waarin ze leven. Daarom willen we VO-scholen die een maatschappelijke stage in hun curriculum hebben uitnodigen om zich te verbinden met een voorziening voor ouderen. Daarnaast willen we afspraken maken met HBO en MBO instellingen over inzet van stagiaires in zorg en welzijn.

7. Langer en gezonder leven

Bewegen is een belangrijke voorwaarde voor gezond ouder worden. Veel ouderen hebben echter geen ervaring met sporten en zijn daar moeilijk toe te bewegen. We ondersteunen en stimuleren verenigingen die activiteiten voor ouderen willen opzetten.

8. We trekken samen op met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven

Op steeds meer plekken vinden organisaties, burgers, bedrijven en instellingen elkaar om samen op te trekken tegen eenzaamheid. De gemeente stimuleert en ondersteund dit soort initiatieven actief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.