29 augustus 2019

Stagnatie binnenstedelijke woningbouw IJmuiden!

GEMEENTERAAD VELSEN

Vragen van de raad

 

Datum: 23 augustus 2019RaadsvraagnummerFractie: CDANaam: Cees Sintenie Robert te Beest

Onderwerp: Stagnatie binnenstedelijke woningbouw IJmuiden!

Toelichting bij de vragen:

 

In de IJmuider Courant van 31 juli jl.  stond een artikel over "Geen zorgwoningen maar speelplek". Dit betrof het terrein aan de Kalverstraat in IJmuiden. De geschiedenis van dit stukje terrein gaat terug naar 2004 waarna er vanaf 2014 concrete initiatieven ontstonden.  


Woningbouw is speerpunt van deze gemeenteraad. Wij zijn daarom verbaast via de krant te vernemen dat er een wijkinitiatief is ontstaan als gevolg van het (voorlopig) niet doorgaan van woningbouwontwikkelingen op de Kalverstraat.


Het CDA maakt zich grote zorgen over de voortgang van nieuwe binnenstedelijke woningbouwplannen in met name IJmuiden en vraagt zich hierbij af of het college wel voldoende urgentie zet op diverse binnenstedelijke woningbouwmogelijkheden. 


Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college van B&W. 

 

Vraag 1

Kan het college volledige openheid geven wat de redenen zijn waarom projectontwikkelaar AM na al die jaren besloten heeft uit het project op de locatie Kalverstraat te stappen. 


Zo nee, kan het college dan op z’n minst aangeven welke dilemma’s er de afgelopen tijd hebben gespeeld (bij de gemeente of bij de ontwikkelaar) die ertoe hebben geleid dat het project (voorlopig) niet doorgaat. 

 

 

Vraag 2

De grond is van de gemeente. Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot het ontwikkelen van die grond met de huidige partijen? Vraag 3 


Kan de gemeente de grond nu aan een andere ontwikkelaar verkopen/gunnen om toch (versneld) woningbouw te realiseren? Zo nee, waarom niet. Zo ja, waarom doet zij dat dan niet? Vraag 4


Waarom heeft de gemeente voor maximaal 5 jaar toestemming gegeven voor een speelveldje? Betekent dit dat het college er rekening mee houdt dat de grond zolang braak blijft liggen in tijden van woningnood?  Vraag 5


Is het wel verstandig om vast te blijven houden aan het concept van supermarkt en zorgwoningen? Is de kans na zoveel jaren (2004/2014) niet gewoon verkeken? 

 

Vraag 6

Zijn er mogelijkheden om de grond opnieuw in de markt te zetten en overweegt het college dat ook te doen en op welke termijn? Vraag 7

Klopt het dat het parkeren een probleem is bij deze locatie? Moet dat probleem dan niet eerst opgelost worden ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen? 


Vraag 8


Is het college bereid om regels op te stellen of met oplossingen te komen voor medewerkers van de gemeente om de parkeerdruk in deze omgeving te verminderen. 


 

 

 

Vraag 9

Heeft deze ontwikkeling ook consequenties voor het terrein voormalig AH (hoek zeeweg/Lange Nieuwstraat). Hier is AM toch ook de beoogde partner van de gemeente in de ontwikkeling? 


 

Vraag 10


Zijn er voor het perceel Hoek Zeeweg/Lange Nieuwstraat überhaupt al plannen in ontwikkelingen. Zo nee, waarom niet? Op welke termijn denkt het college dat deze locatie is bebouwd?  

 

De traagheid van bovenstaande ontwikkelingen roept ook de vraag op waarom andere locaties nog niet in de verkoop en ontwikkeling zijn gegaan. Daarom aanvullend de volgende vragen:

 

Vraag 11

 

Zijn er al plannen in voorbereiding voor de locaties voormalig “De Delta” (Rijnstraat), Groot Helmduin (Planetenweg) en de herontwikkeling het terrein Zorgbalans Zeeweg. Zo nee, waarom niet? 


 

Vraag 12

 

Wat is de status van de ontwikkeling van het voormalige pand “La Belle” en het daar naastgelegen pand aan de Zeeweg? Is daar zicht op woningbouw en zo ja wanneer? Zo nee waarom niet?

 

Vraag 13

 

Deelt het college het standpunt van het CDA dat er te weinig schot zit in een groot aantal te ontwikkelen woninglocaties.

 

 

Vraag 14

 

Wat kan en wil het college doen om de woningbouwambitie van deze gemeenteraad in deze collegeperiode tot uitvoering te brengen? 

 

Vraag 15

 

Zijn er (bouw) projecten in IJmuiden die stagneren door de nieuwe wet/regelgeving  op de Co2 uitstoot?

 

Vraag 16

 

Wanneer kan de raad ( door het college toegezegd ) de bouwplannen,  bouwlocaties en de te verwachten ontwikkelingen in de gemeente Velsen verwachten?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.