17 maart 2014

Verkiezingsprogramma CDA Velsen

1. Respectvol samenleven in een sterke gemeente Velsen

Het CDA wil een Velsen waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar omgeving. De basis hiervoor wordt gevormd door de thuissituatie. Daar waar mensen een steuntje in de rug nodig hebben, moet de burger terug kunnen vallen op een goed jeugd- en gezinsbeleid en een solide sociaal beleid. Streng voor wie niet wil, ruimhartig voor wie niet kan. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en eigen initiatief op wijkniveau, zijn vanzelfsprekend. Preventie en aandacht aan de voorkant bieden kansen. Daar waar mensen rekening met elkaar houden is er immers minder handhaving nodig. Het actief burgerschap dat appelleert aan de verantwoordelijkheid van mensen blijft leidraad. En daar waar dat niet lukt, biedt bijvoorbeeld buurtbemiddeling een uitkomst of kunnen wijkteams een ondersteunende rol geven. Veiligheid is niet iets wat de overheid afdwingt, maar wat mensen samen moeten creëren. Velsen dient een sociale en tolerante gemeente te zijn waarbij mensen elkaar op elke mogelijke manier helpen. Of dit nu gaat om burenhulp, zorg, mantelzorg, of een andere taak. Waar nodig in samenwerking met sociale wijkteams. Wijkagenten, huisartsen, welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen en corporaties zijn natuurlijke partners in het vroegti jdig signaleren van een hulpvraag.

2. Trots op ‘Made in Velsen’ 

Versterking van de relatie tussen werkgelegenheid en kwalitatief onderwijs. Arbeidsmarktgericht opleiden met uitzicht op een baan. Voor een groei van de werkgelegenheid is het belangrijk dat de overheid minder regels oplegt. Wij zetten in op een uitnodigend investeringsklimaat. Zwaartepunt ligt op de sectoren: Zorg, Welzijn, Maakindustrie, Offshore en Maritiem. Hiermee sluit het CDA aan op de ambitie ‘Kennisrijk werken in Velsen’ en de strategische agenda voor Velsen (‘Visie op Velsen 2025’). Voor deze ambitie is goed onderwijs dichtbij huis een essentiële voorwaarde. Het Masterplan Huisvesting Onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Wij vinden bovendien dat het ambacht in Velsen centraal moet staan als basis voor een sterke positie in de metropoolregio. De ontwikkeling van de Techniek Campus en het maritieme onderwijs bieden grote kansen. Het ontwikkelen en versterken van een logische leerlijn van VMBO tot en met HBO dient in onze regio gewaarborgd te worden. Als we het over ambacht en ‘Made in Velsen’ hebben, denken we ook aan cultuur. Denk hierbij aan het creëren van ateliers/broedplaatsen en het beter samenwerken van het cultuuraanbod in Velsen. 

3. Aan jong en oud de beste zorg toevertrouwd

Wij zijn voorstander van de ontwikkeling van woon-servicegebieden. Door de inzet van herkenbare zorg in de buurt kunnen senioren langer thuis blijven wonen. Het CDA vindt dat met name initiatieven uit de samenleving zelf onze steun verdienen. Slechts daar waar dit niet gebeurt of lukt, dient de overheid haar regisserende rol te pakken. Er is voor zowel jongeren als ouderen een belangrijke rol in de participatie weggelegd. Bijvoorbeeld via de WMO raad, het gehandicaptenberaad en de lokale seniorenagenda zet het CDA die thema’s op de agenda die voor jeugd en ouderen van belang zijn. Wij denken hierbij aan onderwerpen als maatschappelijke stages, alcoholproblematiek en drugsgebruik. In het kader van de gezondheidspreventie willen wij dat coffeeshops niet in de omgeving van scholen worden geplaatst. Verkeersveiligheid rondom scholen en sportvelden blijft een belangrijk aandachtspunt voor het CDA.

4. Geen extra verhoging OZB, daar komt Velsen verder mee

Solide financiële huishouding met slechts inflatiegerelateerd volgen van de OZB, dus geen extra lastenverzwaringen. Voor het bedrijfsleven en het MKB geldt maximaal het inflatiepercentage. Op het gebied van toerisme heeft Velsen veel te bieden, daarom is het CDA geen voorstander van het verhogen van de toerismebelasting. Wel van een beleid gericht op meer toeristen. Wij zetten in op een degelijke, meerjarig sluitende begroting.

5. Samenwerking oké, fusie nee

Wel intensiever samenwerken met onze buurgemeenten, maar geen IJmond fusie. Bij samenwerking denken we aan onderwerpen zoals we die als gezamenlijke regionale CDA-afdelingen hebben opgesteld: duurzaamheid, milieu, ontwikkeling Noordzeekanaal gebied, bereikbaarheid verkeer & vervoer, toerisme en recreatie. Belangrijke aandachtspunten zijn het terugdringen van luchtverontreiniging en het stimuleren van alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens. Het CDA juicht het verder professionaliseren van het Regionaal Economisch Bureau toe. Een sterk regionaal economisch en toeristisch programma en een regionale bereikbaarheidsagenda zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Hoogwaardig openbaar vervoer en een haalbare kustvisie passen daarin. Duurzaamheid is een regionaal thema dat zeker ook in Velsen kansen biedt. Het klimaatprogramma ‘Velsen stad van de zon, zee en wind’ zou verbreed kunnen worden naar de regio.  

6. In Velsen is nog veel te doen en groen blijft daarom groen!

Het CDA wil de kwaliteit van de Velsense woonkernen goed op peil houden. Wij zijn voorstander van vraaggericht bouwen op bestaande en beschikbare locaties. Binnenstedelijke herstructurering vinden wij belangrijker dan uitbreidingslocaties. Groen tussen de verschillende woonkernen blijft bestaan. Het woonvisiedocument ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ is voor ons leidend, waarbij levensloopbestendig bouwen een belangrijk criterium is. 

7. Een sterk verenigingsleven is van groot belang

Organisaties zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. CDA Velsen wil verbinding tussen verenigingen (sport, cultuur en maatschappij) tot stand brengen op het gebied van vrijwilligers en deskundigheid. Door meer samen te werken, kan in de toekomst meer bereikt worden. Zowel op het gebied van verenigingen als op het gebruik van accommodaties valt nog veel te winnen. Multifunctioneel gebruik van bestaande locaties geeft kansen op nieuwe dynamiek tegen beheersbare kosten. Het CDA ziet sport als een belangrijk middel om onze samenleving gezond en vitaal te houden. De breedtesport moet daarom optimaal en efficiënt worden ingericht. 

CDA-thema’s 7 woonkernen van Velsen:  

1. Velsen-Noord

- Velsen-Noord is en blijft een woonkern van Velsen
- Sloop en herontwikkeling voormalig terrein van De Schouw prioriteit geven
- Investeren in de leefbaarheid

2. IJmuiden

- Entreegebied IJmuiden, nabij viaduct/Pontplein, verbeteren
- Blijven inzetten op een aantrekkelijk, toekomstbestendig winkelcentrum
- Aantrekkelijk maken van de Kennemerlaan voor middenstand en   herstructurering Kennemerlaan met oog op veiligheid
- Realisatie van levensloopbestendige woningen in de Binnenhaven
- Wij zijn trots op onze Stadsschouwburg en deze willen wij behouden
- Aandacht voor uitgaansgelegenheden jeugd

3. Velsen-Zuid

- Behoud van het dorpse karakter
- Voorzieningen in Velserbeek handhaven en onderhouden
- Inzetten op onderzoek naar de verkeersdrukte/verkeersader van en naar   IJmuiden
- Behoud van de groene bufferzone van het recreatiegebied Spaarnwoude en dit verder stimuleren als activiteitengebied
- Geen uitbreiding van de Houtrakhaven
- Streven naar een minimum en representatief onderhoudsniveau in het   recreatieschap Spaarnwoude ter voorkoming van verwaarlozing en achterstallig onderhoud.

4. Driehuis

- Behoud functie dorpshuis De Driehoek
- Aansturen op herontwikkeling locatie verpleeghuis Velserduin Driehuis
- Inzetten op hergebruik van de Marine Kazerne
- Stimuleren van nieuwbouw senioren/levensloopbestendige woningen

5. Velserbroek

- Behoud van kwalitatief sterk winkelgebied in het centrum van Velserbroek
- Wat groen is, blijft groen
- Extra aandacht voor ontsluiting Landall/Fort Benoorden Spaarndam
- Aandacht voor parkeerfaciliteiten bedrijventerrein

6. Santpoort-Noord

- Stimuleren van nieuwbouw senioren/levensloopbestendige woningen
- In stand houden van de cultuurhistorische waarde van het Burgemeester Rijkerspark

7. Santpoort-Zuid 

- Seniorenbouw of levensloopbestendige bouw op Nova (Blekersduin) terrein   passend in de woonomgeving
- Goed openbaar gebied, zodat het vestigen van kleinere winkels aantrekkelijk wordt
- De ruimtelijke kwaliteit van het open landschap rond de ruïne van Brederode blijft gehandhaafd. De ruïne kent een waardevolle historie. Het CDA vindt het belangrijk dat voor de toekomst van de ruïne een link wordt gelegd tussen cultuur, educatie en toerisme. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.