26 januari 2020

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 juni 2019

Verslag van de  algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen woensdag 19 juni 2019 in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk te Santpoort-Noord

 

 

01.   Opening

De voorzitter (Jankees Salverda) heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij dankt Hans Paap voor het regelen van de ruimte.

02.   Overweging

De voorzitter leest ‘Breedte en diepte’ van Barend Weegink naar aanleiding van Handelingen 5: 34-39.

03.   Presentielijst aanwezige leden/berichten van verhindering/mededelingen/ingekomen stukken

Aanwezig zijn 13 Leden. De lijst van leden die met kennisgeving afwezig zijn wordt voorgelezen.

Vanwege een Algemeen Bestuursvergadering van het CDA Provincie Noord-Holland hebben enkele aangekondigde mensen moeten afzeggen. Zij willen zich graag een volgende keer aan de leden van het CDA-Velsen voorstellen.

 

04.   Definitieve vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

 

05.   Vaststelling notulen

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen van 31 oktober 2018, wordt onder dankzegging aan de samensteller Wim Meijles, vastgesteld.

 

06.   Jaarverslag 2018 CDA Velsen

Het jaarverslag 2018 van het CDA Velsen is nog niet gereed.

 

07.   Vaststellen jaarrekening 2018

Aan de leden wordt de jaarrekening 2018 ter goedkeuring voorgelegd. Penningmeester (a.i.) Hans Paap geeft hierbij een korte toelichting. Omdat onze penningmeester Charles Hegger plotseling is overleden heeft het opstellen van de jaarstukken 2018 wat meer tijd en moeite gekost dan gebruikelijk. De inkomsten zijn aanmerkelijk lager dan eerdere jaren omdat het CDA niet in het nieuwe college van B&W van de gemeente zit en we als gevolg daarvan ook geen ‘afdracht’ van een wethouder meer krijgen. Alle leden die naar aanleiding van onze actie een extra gift hebben gegeven worden hartelijk bedankt. De stand op dit moment is € 590,--.

Robert te Beest oppert het idee om de actie eind december te herhalen.

 

De Kascommissie (bestaande uit de heren Cor de Vlieger en Gert Jan van der Hulst) doet verslag van haar bevindingen. Gert Jan van der Hulst geeft de complimenten van de kascommissie aan de penningmeester en de waarnemend penningmeester, want de boekhouding klopte tot op de cent. Hij oppert het idee om ook de fractiekas meer inzichtelijk te maken voor de leden. Annekee Eggermont licht toe dat de fractiekas niet onder verantwoordelijkheid valt van de partij, maar van de gemeente. Die controleert dus ook de fractiekas.

Gert-Jan stelt ook voor om een klein boekhoudprogramma aan te schaffen. Het bestuur geeft aan hiermee bezig te zijn. Gert Jan stelt voor aan de penningmeester (a.i.) /c.q. administrateur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer in het boekjaar 2018 en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Bij acclamatie gaan de leden hiermee akkoord.

De voorzitter dankt de kascommissie en geeft hen de complimenten voor hun werk. Ook dankt hij Cees Sintenie voor zijn ondersteuning van het bestuur bij de financiële zaken.

 

08.   Terugblik op de gehouden Europese (en andere) verkiezingen van 2019.

De voorzitter vat samen hoe de verkiezingen voor het Europees Parlement, Provinciale Staten en de waterschappen zijn verlopen. Helaas betekende de uitslag dat het CDA geen deel meer uitmaakt van GS en Jaap Bond niet terugkomt als gedeputeerde. Dicky Sintenie geeft aan dat zij erg teleurgesteld is in hoe de verkiezingen zijn verlopen. Ze heeft bovendien soms het gevoel dat leden niets meer horen van politici als ze eenmaal gekozen zijn. Een voorbeeld is dat zij zich afvraagt of het echt nodig is dat het Hoogheemraadschap in zo’n duur en groot pand zit. Wat is de toelichting van de politiek hierop? Jankees legt uit dat het jammer is dat onze gemeente te maken heeft met twee waterschappen. Het Waterschap waar we het meest contact mee hebben is het Waterschap dat slechts verantwoordelijk is voor een klein deel van de gemeente Velsen. Bas van Gent geeft ook aan het vaak onduidelijk is wat de politieke lijn is van de Waterschappen.

Hoewel de situatie rond Tata Steel eigenlijk een onderwerp is dat in het deel van de vergadering na de pauze valt komt het op initiatief van Bas van Gent nu toch ter sprake. Hij geeft aan dat hij heel erg betrokken is bij de groep ‘IJmondig’ en leest een brief voor die hij aan onder andere de CDA-fractie en ‘IJmondig’ heeft gestuurd. Hij doet de suggestie aan de fractie om eens iemand uit te nodigen die het productieproces en alles wat daarmee samen hangt werktuigbouwkundig en technisch kan beoordelen. Hij vraagt zich af waarom als alle kennis dichtbij Tata voorhanden is het dan toch tien jaar moet duren om oplossingen voor problemen met uitstoot en luchtkwaliteit te vinden?

Annekee Eggermont geeft aan dat het CDA in de IJmond een brief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer fractie en de Provinciale CDA-fractie over de problematiek, waar tot op heden niet op gereageerd is. Annekee vertelt dat in de IJmondcommissie gedeputeerde Adnan Tekin heeft toegezegd dat hij elke keer een toelichting zal geven op de stand van zaken. Robert te Beest vindt dat we als fractie niet op de stoel van de Omgevingsdienst en de Provincie moeten gaan zitten. Het CDA-Velsen moet erop sturen dat het goed aangepakt wordt en moet zich niet in detail met technische oplossingen daarvoor bezig houden.

 

09.   PAUZE

 

10.   Presentatie en toelichting over actuele gemeentelijke politieke aangelegenheden

De fractievoorzitter (Annekee Eggermont) en fractielid Robert te Beest informeren de leden en bieden de mogelijkheid om vragen te stellen. Annekee licht allereerst toe waarom enkele (steun)fractieleden vanavond afwezig zijn. Voor de zieke Frans Blokland gaat in de vergadering een kaart rond om hem beterschap te wensen.

De fractie is druk bezig en zoekt haar rol in de oppositie. Er worden enthousiast vragen, moties en amendementen ingediend over veel verschillende onderwerpen. Daarbij valt bijvoorbeeld de inbreng en kwaliteit op het punt financiën vriend en ‘vijand’ op.

Er wordt nader ingegaan op het raadsakkoord. Fons vraagt of het klopt dat het eigenlijk vooral neer komt op het presenteren van een financieel plaatje en dan vervolgens kijken waar geld bij of af moet. Zo ontstaat dan een raadsakkoord. Robert geeft aan dat dit gevoel grotendeels klopt. Deze raad/college heeft nu de instelling “de raad mag het zeggen”. Er is uiteindelijk wel een net raadsakkoord gekomen waar richting in zit. De ambitie is al hoog en er worden nu nog ambitieuzere plannen gepresenteerd. Dat betekent dat de kosten omhoog gaan terwijl er aan de andere kant ook bezuinigd moet worden. Dit wringt en maakt de toekomst financieel te onzeker. De fractie denkt er daarom over om een alternatieve begroting te maken. Nu wordt er gezocht naar mogelijke partijen om samen iets te doen. Maar wel met gebaseerd op de feiten uit ons verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en handhaving. Robert stelt de vraag of wij vooral meedenken aan oplossingen of primair onze CDA-rol rol moeten pakken. Dicky Sintenie geeft als tip aan de fractie nu vooral het CDA-gezicht te laten zien!

 

Wat betreft de IJmondcommissie is de fusie discussie nu klaar. Heemskerk wilde eigenlijk al nooit een fusie en die komt er ook niet. Nu gaat de regiegroep een intentieverklaring opstellen over mogelijkheden samen te werken met andere gemeenten.

Dicky Sintenie roept op om goed in de gaten te houden hoe het met de Stichting Welzijn gaat.

Fons wil aandacht voor de sociale wijkteams. Zo’n team zou eigenlijk een centraal punt in de wijk moeten zijn. De bedoeling was herkenbaarheid en onafhankelijkheid in de wijk. Op dit moment ontwikkelt het zich volgens hem niet goed. Voorstel aan het CDA is om te bevorderen dat diverse organisaties en verenigingen zich verbinden in de wijk. Annekee geeft aan dat de wens van Fons deels zal worden uitgevoerd. Het college gaat binnenkort de sociale wijkteams evalueren. Het CDA hier boven op blijven zitten.

 

11.   Rondvraag

Dicky Sintenie vraagt waar wij straks onze nieuwe kandidaten voor de lijst voor de verkiezingen vandaan halen. Vooral omdat het aantal leden afneemt en er steeds minder mensen actief zijn. Jankees zegt toe dat het bestuur hierover na zal denken en dit met de leden zal bespreken. Ook zullen wij aandacht moeten blijven geven aan het trekken van jongeren. Juist een aantal van de jongere leden haakt af. Als onze leden ideeën hiervoor hebben dan horen wij deze graag. Een idee wat ter plekke wordt geopperd is om meetings organiseren naast de twee ALV ‘s per jaar.

12.   Sluiting

De voorzitter sluit, dankt iedereen voor het komen en nodigt uit voor een drankje en hapje.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.