30 januari 2019

Voortgang Snelfietsroute IJmond

 

Datum

29 januari 2019

Raadsvraagnummer

R19.002

Fractie

CDA

Naam

Cees Sintenie

Onderwerp: Voortgang Snelfietsroute  IJmond

  1. De colleges van de drie gemeenten hebben toezegging gedaan bij Goudappel Coffeng nadere onderzoeksgegevens op te vragen.  Zijn deze al bekend en kan de inhoud met de raad gedeeld worden?

  1. Is de uitwerking van de Tracés op Velsens grondgebied al verder uitgewerkt?

  1. Is de inspraak- en samenspraakprocedure voor de Velsense route reeds afgerond en kunnen wij daarover worden geïnformeerd wie daarbij betrokken zijn geweest, wanneer en wat de uitkomst is?

  1. Zijn de financiële consequenties in kaart gebracht van de verschillende projecten?

a.     Welke staan in de reguliere begroting?

b.     Welke moeten nog opgenomen worden?

c.      Voor welke bedragen?

  1. Is de prioritering al gemaakt van de routes?

  1. Zowel bij Provincie als Rijk lijken er subsidies beschikbaar te zijn. Is dit al in kaart gebracht, c.q. aangevraagd en wat is daarvan de uitslag?

  1. Indien de fietssnelroute ten westen van het tracé N208 de voorkeur heeft zijn er al onderhandelingen gestart met het verkrijgen van stukjes grond (meerdere eigenaren ) of wordt er gekozen voor aanleg pal naast de N208 tussen weg en het water (Delftse vaart)?

  1. Is bekend welk deel uit het mobiliteitsfonds wordt betaald?

Gaarne antwoorden binnen 15 dagen

Toelichting:

Wat staat er o.a. in het Raadsbesluit

Ja, aan het voorstel zijn financiële consequenties verbonden. De hoogte van de financiële gevolgen zal in de volgende fase verder worden uitgewerkt en dekkingsvoorstellen zullen voor zover zij nog ontbreken ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. In het knelpuntenoverzicht is een indicatie van de te verwachten kosten genoemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.