Vijf leegstaande woningen voor opvang van Oekraïners

Bijdrage CDA bij Raadsdebat bestuurlijke toekomst op 2 februari 2022.

Voorzitter,

Vanavond maken we de balans op van een uitgebreide verkenning voor de bestuurlijke toekomst van Wormerland waar we ruim anderhalf jaar geleden aan begonnen. Voor ik op de inhoud in ga wil ik eerst onze voorzitter met de ambtelijke ondersteuning bedanken voor de vasthoudendheid waarmee zij dit proces op de rails hebben gehouden. Verder een woord van dank richting Rijnconsult en met name Erwin van der Pol die structuur gaf aan de discussie, ons prikkelde en geregeld een spiegel voor hield. Het is wat ons betreft een heel leerzaam traject geweest wat ook naar derden toe heeft laten  zien dat we als raad heel serieus bezig zijn met de oriëntatie op onze bestuurlijke toekomst.

Als CDA hebben we er vanaf het begin af aan geen geheim van gemaakt. Wij koesteren de zelfstandigheid van Wormerland en zo staat het ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma. De analyse van de verschillende scenario’s, de resultaten van de bestuurlijke verkenning en zeker ook de resultaten van de raadpleging van onze inwoners heeft ons gesterkt in deze opvatting.

Ik zag op de website van Groen Links kritiek op de respons van de kaartenactie, maar daarmee wordt in mijn opinie toch geen recht gedaan aan de vele personen die hebben gereageerd. Sterker nog, ik noem dat minachting voor de mening van inwoners die hun eigen afwegingskaders hanteren. Dat kan en mag toch afwijken van dat van Groen Links? En ja de uitkomst is duidelijk men wil het liefst als zelfstandige gemeente Wormerland verder! In het nu voorliggende raadsvoorstel wordt goed verwoord wat ook onze conclusie is als uitkomst van dit gehele proces over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. En we zijn het er mee eens dat wordt geïnvesteerd in de nul+ variant. Het is aan de nieuwe raad te beslissen en terecht zijn hierbij een hele serie aandachtspunten opgenomen.

Voor ons als CDA zijn voor het streven naar behoud van zelfstandigheid twee elementen heel belangrijk namelijk zelf grip houden op je voorzieningen en de nabijheid van het bestuur. Door sommige fracties worden vraagtekens gezet bij het belang van bestuurlijke nabijheid maar bij de vissenkom sessies wisten insprekers dat uitstekend onder woorden te brengen. Voorzitter tijdens het gehele traject hebben de fracties van Groen Links en D66 één en ander maal duidelijk gemaakt dat wat hen betreft Wormerland zou moeten aankoersen op een bestuurlijke fusie of, zo de fractie Van Groen Links het vorig jaar bracht, als next best oplossing, een federatieve gemeente met Waterland, Landsmeer en Oostzaan.

Het verkiezingsprogramma van D66 heb ik nog niet gevonden maar ik heb wel begrepen dat zij consistent zijn, dus dat D66 er voor is dat Wormerland op termijn een bestuurlijke fusie aan gaat met een of meer andere gemeentes. In het programma van Groen Links staat met betrekking tot de bestuurlijke toekomst dat zij, in tegenstelling tot de andere fracties, open staat voor nieuwe ontwikkelingen en dat daar open en eerlijk naar moet worden gekeken. Maar wat is dat eerlijke standpunt dan? Nog steeds een voorkeur voor bestuurlijke fusie of een federatie gemeente? Of wordt dat nu, voor de verkiezingen, in het midden gelaten en wordt na de verkiezingen de federatie gemeente of bestuurlijke fusie door hen weer van stal gehaald? Voorzitter het CDA is hier duidelijk over. Wij vinden dat Wormerland zelfstandig moet blijven en grip moet houden op haar eigen voorzieningen met een bestuur wat dicht bij de inwoners staat. Wormerland heeft de dienstverlening, de voorzieningen, de infrastructuur en de financiën nu goed op orde en dat willen wij zo houden, ook voor de toekomst.

Wij wensen de  nieuwe raad veel wijsheid en kracht toe bij het vele werk dat nog moet worden gedaan voordat tot definitieve besluitvorming kan worden overgegaan.

Namens CDA fractie 
Albert Stol

Geen haat in de raad!

Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in de gemeentepolitiek zien we een verharding en versnippering die ons grote zorgen baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online. 

En laten we eerlijk zijn: Nederland heeft niets aan spektakelpolitiek waarbij campagnes leiden tot nog meer polarisatie. Het maakt de problemen in ons land niet kleiner en het vinden van draagvlak voor broodnodige veranderingen steeds moeilijker. En ondertussen verliest de kiezer steeds meer het vertrouwen in de politiek. Eind vorig jaar gaf zestig procent van de kiezers aan geen vertrouwen meer te hebben in de politiek en de overheid. Vijftien procent is al helemaal afgehaakt. Zij hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. De onlangs verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland brengt de mensen achter de cijfers in beeld. Meerdere groepen haakten al af, nu dreigen ook de ouderen en middengroepen af te haken. Ook zij hebben steeds vaker het gevoel er alleen voor te staan en oude, vertrouwde zekerheden te verliezen. 

Lichtpuntjes zijn die gemeenten waar het vertrouwen opvallend stabiel blijft.  Het zijn steden en dorpen met een rijk maatschappelijk leven, waardoor mensen meer op elkaar betrokken zijn en zich actief inzetten voor de gemeenschap waar ze leven, wonen en werken. Dit is de coöperatieve samenleving, die ons voor ogen staat: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving. 

In maart gaat Nederland weer naar de stembus. Voor de gemeenteraad in uw eigen dorp of stad. Als CDA-lijsttrekkers in heel Nederland willen wij een dam opwerpen tegen scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen in onze gemeenteraden. Wij roepen alle andere partijen op om constructief campagne te voeren en zich aan te sluiten bij onze campagne: geen haat in de raad. In de nieuwe gemeenteraden gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook willen we met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.

Bouw 220 woningen in de Zaandriehoek volgend jaar van start!

Na 25 jaar discussies over de exploitatie van de grond is er eindelijk een doorbraak in het plan Zaandriehoek.

 

Verkiezingsposter 2022

Reactie CDA op begroting 2022

Lees hier de reactie van het CDA op de algemene beschouwingen over de begroting van het jaar 2022 en de jaren die hierop volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.