04 oktober 2021

CDA pleit voor meer geld buurtbemiddeling om burenruzies te sussen

Het CDA wil dat de gemeente meer geld uittrekt voor buurtbemiddeling. In het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt erop gewezen dat het aantal burenruzies alsmaar stijgt. Door buurtbemiddeling tracht de gemeente samen met de woningcorporaties escalatie van zulke conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Het beperkte budget zorgt soms voor wachtlijsten, terwijl buurtbemiddeling duurdere hulpverleningstrajecten kan voorkomen.

In het verkiezingsprogramma pleit het CDA voor een harde aanpak van illegale prostitutie, drugsoverlast en mensenhandel. Signalen van radicalisering moeten worden opgepakt, terwijl een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit van groot belang is. Het zijn onderwerpen die volgens het CDA in Almelo zeker aan de orde zijn, ook al zijn ze niet altijd even zichtbaar.

In Almelo wonen veel arbeidsmigranten. Die moeten goede huisvesting hebben, zonder overlast voor de buurt. De christendemocraten willen dat er streng wordt gehandhaafd op het maximale aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen en dat tegen illegale kamerverhuur wordt opgetreden. Voor de handhaving moet structureel meer geld worden uitgetrokken.

Inwoners moeten van het CDA mee kunnen denken aan oplossingen in hun directe woonomgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s van de gemeente. Daarbij moet door de wijkregisseurs en wijkteams ook de inwoners zien te bereiken die zich doorgaans minder laten horen. Reeds in de planningsfase van nieuwe projecten moet overleg plaatsvinden met omwonenden om bezwaarprocedures zoveel mogelijk te vermijden.

Afvalinzameling
Minder restafval betekent minder betalen voor iedereen. Het CDA wil een duurzaam systeem van afvalinzameling waarbij sprake is van een zo groot mogelijk draagvlak onder de inwoners. Nascheiding van restafval wordt niet uitgesloten, maar dan moet wel uit onderzoek blijken dat dit realistisch en uitvoerbaar is op de schaal van Almelo. Verder vindt het CDA dat de gemeente blijvend moet inzetten op het voorkomen en aanpakken van zwerfafval, bijvoorbeeld door nog meer ondersteuning te bieden aan bewonersinitiatieven als ‘zwerfafvalwandelingen’.

Het CDA pleit voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor de inwoners. Samenwerking met inwoners en bedrijven is nodig om draagvlak te verkrijgen. Inwoners moeten niet gedwongen worden om mee te doen aan een collectieve energievoorziening, maar ze moeten een eigen keuze kunnen maken.

In het verkiezingsprogramma is verder aandacht voor het veiligheidsgevoel van ouderen, wordt het belang van het Almelose verenigingsleven benadrukt als ‘het cement van de samenleving’ en preventieve gezondheidszorg door gezonder te eten en te sporten. Wat dat laatste betreft: het percentage inwoners met overgewicht is in Almelo 51,8 procent, ruim boven het landelijk gemiddelde van 48,3 procent.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.