1. De gemeente moet meer geld uitgeven aan extra BOA's (ordehandhavers)
Helemaal mee eens. Het CDA wil dat er stevig gehandhaafd wordt op allerlei overlastsituaties. Dit kan door BOA’s maar ook door medewerkers die kunnen handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen en tegen illegale kamerverhuur. Het CDA wil structureel extra capaciteit vrijmaken voor toezicht en handhaving, zodat hier net als in de grote steden stevig tegen kan worden opgetreden. Als daar extra medewerkers voor nodig zijn, dan is dat zo. 

Aanvullende bron: zie blz 17 verkiezingsprogramma, met als citaat: “We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen en tegen illegale kamerverhuur. Het CDA wil hiervoor structureel extra capaciteit bij de gemeente om te controleren, zodat hier net als in de grote steden stevig tegen kan worden opgetreden. Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: tinyurl.com/mrvj997e

2. In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren
Helemaal niet mee eens. Het CDA wil een strengere aanpak van overlast en ondermijnende criminaliteit in het algemeen, dus ook van overlast door jongeren. Een gevarieerd aanbod voor jongeren is vanuit preventie belangrijk, maar daar hoort ook sneller en strenger optreden en straffen bij als er overlast wordt veroorzaakt. Dit is in het belang van een veilige leefomgeving voor iedereen. 

Aanvullende bron: zie blz 8 verkiezingsprogramma, met als citaat:  “Het CDA pleit voor een harde aanpak van illegale prostitutie, drugsoverlast en mensenhandel. Signalen van radicalisering moeten worden opgepakt, terwijl een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit van groot belang is. Het zijn onderwerpen die in Almelo zeker aan de orde zijn, ook al zijn ze niet altijd even zichtbaar.”
Een veilige leefomgeving gaat ook over een woonomgeving waar je veilig kunt wonen en bewegen. Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan:
https://tinyurl.com/mrvj997e

3. In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van drugsoverlast
Mee eens. Drugsgebruik brengt grote risico’s met zich mee, zowel voor het individu als voor de samenleving. Daarom pleit het CDA voor een harde aanpak van drugsoverlast, net als een harde aanpak van illegale prostitutie en mensenhandel. Het is begrijpelijk dat een harde aanpak geld kost maar een harde aanpak bespaart op andere terreinen zoals gezondheidzorg en overlast in wijken en buurten weer veel kosten. Uiteraard vindt het CDA preventie óók belangrijk, maar niet alles is te voorkomen.

Aanvullende bron: lees verder op blz 8 verkiezingsprogramma. Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

4. De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer
Helemaal mee eens. Het CDA is van mening dat goede bereikbaarheid per fiets mensen in staat stelt om te participeren in de samenleving, en dat het bijdraagt aan verbetering van de leefomgeving. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.

Aanvullende bron: lees verder op blz 13 verkiezingsprogramma, met als citaat: “Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk”. Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

5. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet overal naar 30 km/u
Niet mee eens. In woonbuurten, zogeheten verblijfsfuncties, vindt het CDA 30 km/u noodzakelijk vanuit verkeersveiligheid, omdat voetgangers, fietsers en auto’s / motoren allen gebruik maken van dezelfde wegen. Omwille van de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers – voetgangers en fietsers – moet de snelheid in die gebieden laag zijn: maximaal 30 km/u. Doel is verkeersveilige wegen te hebben. Maar, toegangswegen en doorgaande hoofdwegen binnen onze gemeente hebben een gebiedsontsluitende functie: de bereikbaarheid is dan van belang. Daar moet het gemotoriseerde verkeer vlot kunnen doorstromen en is 50 km/u reëel. Dit is ook noodzakelijk voor het snel ter plaatse kunnen zijn door ambulances, politie en de brandweer. Bovendien: met alleen het verlagen van 50 naar 30 km/u ben je er niet: de inrichting van wegen moet ook worden aangepast. Circa 95% van de verkeersongelukken heeft te maken met menselijk falen; daarom willen we inzetten op de beïnvloeding van verkeersgedrag en slimme en strengere handhaving. Daarnaast moeten onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren worden aangepakt en is een evaluatie van de huidige wegcategorisering en Duurzaam Veilig nodig, om te bezien of het gebruik van de weg nog klopt met de actuele situatie. 

Aanvullende bronnen: zie blz 8 verkiezingsprogramma met als citaat: “Een veilige leefomgeving gaat ook over een woonomgeving waar je veilig kunt wonen en bewegen. Verkeersveiligheid is daar een onderdeel van. Het CDA wil verkeersoverlast tegengaan en streeft naar veilige wegen die passen bij de structuur van de wijk en omgeving, waar doorgaand verkeer wordt geweerd.” Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

Zie ook de Initiatiefnota ‘Aanpakken hufterig gedrag in het verkeer” van (voormalig) CDA-Kamerlid Wytske Postma. Klik hier om naar de initiatiefnota te gaan:  tinyurl.com/2p8uyeb9

6. In het centrum van Almelo moet twee uur gratis parkeren worden ingevoerd
Mee oneens. Gratis bestaat niet. Wij zien parkeren als een voorziening, waarvoor best door de gebruikers betaald mag worden. Om de stad leefbaar te houden en het klimaat te ontzien, moeten we juist milieuvriendelijke reisbewegingen stimuleren, zoals fietsen of het openbaar vervoer. Het auto rijden moet niet worden gestimuleerd door gratis parkeren, terwijl wij aan de andere kant extra willen investeren een betere bereikbaarheid met de fiets en een beter milieu. Mensen mogen de auto naar het centrum pakken, maar het lijkt ons niet meer dan redelijk dat de gebruiker zelf de parkeerkosten betaalt. Als winkeliers twee uur gratis parkeren belangrijk vinden om meer omzet te draaien, zouden zij ook de kosten moeten dragen.  

7. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat het ten koste van het buitengebied
Mee eens. Uitgangspunt is inbreiding en revitalisering. Als dat niet voldoende is dan moet gekeken worden naar uitbreiding, waarbij goed moet worden gekeken wat de gevolgen zijn voor zowel de agrarische sector als de natuur. 

Aanvullende bronnen: Algemene beschouwing meerjarenbegroting 2022, blz 5, zie link: https://tinyurl.com/2p973ahn en CDA-bijdrage raadsvoorstel Woningprogrammering 2021 – 2040 en Woonvisie 2021, vanaf blz 9, zie link: tinyurl.com/2p8dakes. 

8. In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer koopwoningen gebouwd worden
Helemaal mee eens. Het CDA wil een betere balans in het woningaanbod, zowel wat betreft betaalbaarheid, huur en koop als type woningen. Extra inzet voor huur- en koopwoningen voor starters en middeninkomens! Het gaat niet alleen om meer woningen bouwen. Om de problemen aan te pakken moet je echt innovatief en creatief willen zijn en op zoek gaan naar oplossingen op maat.

Aanvullende bronnen: Algemene beschouwing meerjarenbegroting 2022, blz 5, zie link: https://tinyurl.com/2p973ahn en CDA-bijdrage raadsvoorstel Woningprogrammering 2021 – 2040 en Woonvisie 2021, vanaf blz 9, zie link: https://tinyurl.com/2p8dakes.

9. De gemeente Almelo mag meer locaties aanwijzen voor de huisvesting van arbeidsmigranten
Helemaal mee eens. Het CDA is van mening dat de huisvesting van arbeidsmigranten menselijk en veilig moet zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. Het CDA vindt dat de gemeente actief mee moet werken aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen. Dat kan het beste door mee te denken over specifieke locaties die voor huisvesting van arbeidsmigranten geschikt zijn, en die daartoe aan te wijzen. Een goede spreiding over de wijken en bij voorkeur dicht bij de werklocaties is hierbij van belang. Verder wil het CDA strenge handhaving op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen en tegen illegale kamerverhuur. 

Aanvullende bron: zie blz 17 verkiezingsprogramma, met als citaten: “De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen. We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen en tegen illegale kamerverhuur. Het CDA wil hiervoor structureel extra capaciteit bij de gemeente om te controleren, zodat hier net als in de grote steden stevig tegen kan worden opgetreden. Het beleid wordt voortgezet om huisvesting te verbieden op het terrein van de werkgever in het buitengebied of op bedrijventerrein. We willen dat om passende (tijdelijke) woonruimte te ontwikkelen in gesprek wordt gegaan met werkgevers en uitzendorganisaties. Bij concrete mogelijkheden wordt de buurt/kern in een vroeg stadium geïnformeerd en geraadpleegd.”

10. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op sociale huurwoningen
Helemaal mee oneens. Zodra een vluchteling een status heeft gekregen, heeft hij of zij dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Dat geldt dus ook voor de voorwaarden en wachttijd totdat er een (sociale) huurwoning voor hem of haar beschikbaar is. 

11. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen mag de gemeente mensen weigeren die eerder overlast hebben veroorzaakt
Mee eens. Het CDA ziet mogelijkheden in de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, waardoor woningcorporaties mensen die in het verleden overlastgevend of crimineel gedrag hebben vertoond, een huisvestingsvergunning kunnen weigeren (art. 10 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek).

Aanvullende bronnen: bijdrage CDA tijdens politiek beraad 28 september 2021 (terug te kijken via deze link: tinyurl.com/b7xnkawa) en Algemene beschouwing CDA bij perspectiefnota 2021, blz 4, te lezen via https://tinyurl.com/f2xprxtz.

12. Om het toerisme te bevorderen moet de gemeente het Almelo-Nordhorn kanaal bevaarbaar maken
Helemaal mee eens. “Almelo Waterstad” levert een bijdrage aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Wat bevorderend werkt voor toerisme. Deze stelling betekent overigens niet dat het CDA vindt dat de gemeente voor de kosten moet opdraaien. Het CDA vindt dat er tenminste 30% cofinanciering moet zijn (harde voorwaarde). Verhoging van de precario- en toeristenbelasting is daarnaast ook een belangrijk dekkingsmiddel, zoals ook is verwoord in de perspectiefnota 2021.

Aanvullende bron: blz 16 verkiezingsprogramma, met als citaat: “Veel Almeloërs kijken met zorg naar de leegstand in het centrum van de stad. Met de Koers voor de Binnenstad is door de gemeente Almelo al ingezet op een compacte binnenstad met minder leegstand van winkelpanden. Aantrekkelijker, veiliger en gastvrijer, met betere parkeermogelijkheden. Almelo Waterstad levert een bijdrage aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Het gaat om veel geld, maar het is van belang om de vernieuwing van de binnenstad voort te zetten. Stilstand is immers achteruitgang.”  Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

13. Er moet een tweede XL Businesspark komen in Almelo
Mee eens. Uit regionaal onderzoek blijkt dat uitbreiding van grootschalige bedrijventerreinen goed kan aan de overzijde van het Twenthekanaal. Voor het CDA is het wel voorwaardelijk dat er vooraf afspraken worden gemaakt over welk besluitvormingsproces moet worden doorlopen, een adequate ruimtelijke inpassing, effect werkgelegenheid in de breedste zin en goede actieve communicatie met alle betrokkenen.

Aanvullende bronnen: deels blz 15/16 verkiezingsprogramma, met als citaat: “Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting naar de snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen. Het XL Businesspark ligt pal naast de A35 en is dus uitermate goed bereikbaar, ook voor scheepvaartverkeer via het Twentekanaal. Als de plannen voor uitbreiding van het XL Businesspark (XL2) doorgaan, wordt eerst een inpassingsplan opgesteld, in nauwe samenspraak met de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek. Deze stichting vertegenwoordigt inwoners en agrariërs uit de directe omgeving en is daarmee in de positie om de uitgangspunten voor de ruimtelijke inpassing van XL2 te definiëren”. Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e.
En verder: inbreng CDA tijdens politiek beraad d.d. 14 december 2021. Zie bijdrage woordvoerder CDA tijd  0.43.23 – 0.46.18
https://almelo.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e80f2552-184f-44e7-b63a-5c8cab8eb276

14. De tijdelijke uitbreiding van terrassen - vanwege corona - moet permanent worden
Helemaal mee oneens. De terrassen zijn vanwege corona tijdelijk uitgebreid, omdat de ondernemers anders door het verplicht toepassen van de 1,5 meter afstand een ernstig verlies van inkomsten zouden hebben. Het gaat hier dus om een maatwerkoplossing. Als een horecaondernemer zijn terras wil vergroten, kan hij daarover met de gemeente in gesprek gaan. Waarbij het geldende terrassenbeleid het uitgangspunt is voor de gemeente.

Aanvullende bron: Collegebesluit Quickscan terrassenbeleid, zie tinyurl.com/35rander.

15. De gemeente mag strengere regels hanteren voor boerenbedrijven, die strenger zijn dan de landelijke regels
Helemaal mee oneens. Het CDA vindt de agrarische sector erg belangrijk. We gaan lokaal geen strengere regels stellen dan landelijk, daar is geen enkele grondslag voor. Het CDA wil dat agrarische mogelijkheden worden benut en dat wordt gestreefd naar een goede balans tussen natuur, wonen en recreatie. Boerenbedrijven zijn belangrijk als leverancier van voedsel maar ook als economische dragers van ons buitengebied.

Aanvullende bron: zie blz 18 verkiezingsprogramma, met als citaat: “De gemeente Almelo moet zorgdragen voor een evenwichtige ontwikkeling van ons buitengebied. Het CDA wil dat agrarische mogelijkheden worden benut en dat wordt gestreefd naar een goede balans tussen natuur, wonen en recreatie. Wij zijn trots op de groene longen, het landelijk gebied binnen onze stadsgrens. Met name in de westelijke groene long zijn mooie historische boerderijen en landgoederen te vinden. Natuur is belangrijk, we genieten er allemaal van, maar de boeren moeten er hun bedrijf uit kunnen oefenen. Dat geldt ook voor het buitengebied aan bijvoorbeeld de noordkant van Almelo, in Bornerbroek en Aadorp.” Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

16. De gemeente moet het verwerken van afval aan de markt overlaten en dus haar aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf (Twence) verkopen
Helemaal mee eens. Afvalverwerking is geen wettelijke publieke taak (afvalinzameling wel). Gelet op de omvang van de kosten van afvalverwerking moet dit Europees aanbesteed worden. Op dit moment is Almelo nog steeds aandeelhouder van Twence, en wordt het de gemeente niet gegund om de aandelen tegen marktwaarde te verkopen. Het CDA juicht de verkoop van de Almelose aandelen toe, zodat we in alle vrijheid onze afvalverwerking kunnen aanbesteden. En vervolgens ook keuzevrijheid hebben op het gebied van voor- of nascheiding. 

17. Almelo moet nauwer samenwerken met andere gemeenten in Twente, ook al gaat besluitvorming hierdoor langzamer

Niet mee eens. Het CDA vindt het belangrijk dat een inhoudelijke afweging ten grondslag ligt aan de keuze om iets als individuele gemeente te doen, of samen met andere gemeenten. Samenwerken is geen doel op zich.

18. Er moet meer openbaar groen komen in de stad Almelo, ook al moeten parkeerplaatsen hiervoor verdwijnen
Helemaal mee eens. Almelo is de groenste gemeente van de regio. Het CDA wil dat er meer groenstroken komen, liefst in samenspraak met wijkbewoners. Voldoende ‘groen’ en ‘blauw’ (water) in de wijk is van groot belang voor een goede leefomgeving. Mede op aandringen van het CDA is vier jaar geleden het programma Duurzaamheid opgezet, op basis waarvan in de afgelopen jaren veel vierkante meters groen zijn toegevoegd aan onze toch al groene stad.

Aanvullende bron: zie blz 9 verkiezingsprogramma, met als citaat: “Almelo is de groenste gemeente van de regio. Het CDA streeft naar meer samenwerking met organisaties die zich willen inzetten voor het groen, zoals de Stichting Almelo Parkstad en andere organisaties. Het CDA wil stadslandbouw stimuleren. Ook moeten er meer groenstroken komen, liefst in samenspraak met wijkbewoners, en worden bewoners meer betrokken bij het groenonderhoud, zoals in Bornerbroek al gebeurt. Voldoende ‘groen’ en ‘blauw’ (water) in de wijk is van groot belang voor een goede leefomgeving. Mede op aandringen van het CDA is vier jaar geleden het programma Duurzaamheid opgezet, op basis waarvan in de afgelopen jaren veel vierkante meters groen zijn toegevoegd aan onze toch al groene stad. Het water, het groen, de wegen en de wijken moeten er verzorgd uitzien. De groene longen moeten behouden blijven, ver-rommeling en versnippering moet worden tegengegaan. We willen doorgaan met de strijd tegen zwerfafval en de plastic soep in het open water van onze mooie stad, onder meer samen met scholen door er een educatief karakter aan te koppelen.”  Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

19. In het buitengebied van Almelo mogen grote windmolens geplaatst worden (2/2)
Mee eens. De gemeenteraad heeft in de Duurzame Energieladder vastgelegd waar er binnen de gemeente Almelo windmolens zouden kunnen komen (Almelo Noord). Het CDA is van mening dat het opwekken van energie door middel van zon en wind grote invloed heeft op ons landschap. Wij willen vooral zon op het dak. Het CDA pleit ervoor om overeenkomstig de RES Twente zorgvuldig om te gaan met grootschalige windenergie. De gemeente doet dit in afstemming met de omgeving (als eerste wordt de directe omgeving betrokken!) en met buurgemeenten Twenterand en Tubbergen. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. In de Duurzame Energieladder is dit al opgenomen. Verder zet het CDA in op maximale inwonerparticipatie.

Aanvullende bron: zie blz 18 en 19 verkiezingsprogramma, met als citaat: “We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom. Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. Wij willen vooral zon op het dak. Het CDA pleit ervoor om overeenkomstig de RES Twente zorgvuldig om te gaan met grootschalige windenergie. De gemeente doet dit in afstemming met de omgeving en met buurgemeenten Twenterand en Tubbergen. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. In de Duurzame Energieladder is dit al opgenomen, de ambitie voor zon op dak in 2030 is in de zomer van 2021 al gerealiseerd. Toch is er nog veel meer mogelijk, want bij de grootverbruikers vlot het niet omdat het elektriciteitsnet dit niet aan kan. Om invulling te geven aan de energietransitie is het vergroten van de beschikbare netcapaciteit een vereiste. Het CDA zet hierop in. Ook stelt het CDA een pilot voor met lokaal opslaan van elektrische energie en een smart grid.

20. Er mogen zonnepanelen op weilanden worden geplaatst, ook al gaat dat ten koste van landbouwgrond
Niet mee eens. Het CDA is van mening dat het opwekken van energie door middel van zon en wind grote invloed heeft op ons landschap. Wij willen vooral zon op het dak, daar moet de gemeente vol op in blijven zetten. Wij realiseren ons ook dat als elk dak zou worden voorzien van zonnepanelen, dat nog niet genoeg is om aan onze opgaven te voldoen. Daarom heeft het CDA in 2021 ingestemd met uitbreiding van 2 zonnepanelenvelden op land: bij Leemslagen en naast het bestaande zonnepark aan de Aadijk. Verdere grootschalige uitbreiding op land past niet binnen de Duurzame Energieladder die de gemeenteraad heeft vastgesteld, en ziet het CDA niet zitten. Het CDA zet tevens in op maximale inwonerparticipatie.

Aanvullende bron: zie blz 18 en 19 verkiezingsprogramma, met als citaat: “We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom. Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. Wij willen vooral zon op het dak. Het CDA pleit ervoor om overeenkomstig de RES Twente zorgvuldig om te gaan met grootschalige windenergie. De gemeente doet dit in afstemming met de omgeving en met buurgemeenten Twenterand en Tubbergen. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. In de Duurzame Energieladder is dit al opgenomen, de ambitie voor zon op dak in 2030 is in de zomer van 2021 al gerealiseerd. Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

21. De gemeente moet zich verzetten tegen de komst van een megastal bij Aadorp
Niet mee eens. Er zijn in het verleden afspraken door de gemeente met de betreffende ondernemer gemaakt. Het CDA staat voor een betrouwbare overheid, en vindt het daarom zeer ongepast om die afspraken op voorhand terug te draaien. Er moet een zorgvuldige procedure worden doorlopen. Dierenwelzijn en inpassing in de omgeving zijn voor het CDA hierbij belangrijk.

22. Alle woningen in Almelo moeten zo snel mogelijk van het gas af
Niet mee eens. Het CDA houdt vast aan de Warmtevisie die door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is een drietal gebieden / wijken benoemd die mogelijk voor 2030 van het aardgas af kunnen. Verdere versnelling is niet gewenst, want bij het aardgasvrij maken moet zo veel als mogelijk ‘werk met werk’ worden gemaakt, in afstemming tussen gemeente en partners zoals de woningcorporaties. Doen we dat niet, dan gaat de opgave veel meer geld kosten.

Aanvullende bron: raadsbesluit Warmtevisie Almelo, incl. CDA-bijdrage, zie notulen raadsvergadering vanaf blz 15, tinyurl.com/2p922z52

23. In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding)

Mee eens. Het CDA is voorstander van nascheiding van PMD (plastic, metalen, drankkartons) en restafval. Maar niet van de andere afvalstromen. Zo moeten GFT, papier, textiel, elektrische apparaten en klein chemisch afval absoluut via bronscheiding worden ingezameld.

Aanvullende bron: inbreng Algemene beschouwingen begrotingsbehandeling 2022, zie  https://tinyurl.com/4u5xfus7 (vanaf blz 3)

24. Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen
Niet mee eens. Het kappen van een boom kan niet zonder omgevingsvergunning als deze onderdeel uitmaakt van een monumentale, structurele of bijzondere houtopstand. Hiermee zijn er al voldoende waarborgen dat bomen niet zomaar gekapt worden. Ook al maak je de regels strenger dat wil niet zeggen dat je daar bomenkap mee voorkomt. Daarbij komt dat je soms ook een of meerdere bomen moet kappen vanuit veiligheidsoverweging. Het CDA is voorstander van een terugplant-plicht: één boom kappen wil zeggen minimaal 2 terugplanten.

25. Om lokale voorzieningen in stand te houden, mag de OZB (belasting op huizenbezit) worden verhoogd
Niet mee eens. De OZB in Almelo is relatief hoog ten opzichte van andere gemeenten in de regio Twente. Het CDA staat voor een degelijk financieel beleid. Een sluitende begroting dient daarvoor als basis. Een begroting opstellen betekent per definitie altijd dat er keuzes moeten worden gemaakt. Het in stand kunnen houden van lokale voorzieningen hoeft geenszins te betekenen dat de OZB omhoog zou moeten.

26. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving
Helemaal mee eens. Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zet het CDA maximaal in op het voorkomen van werkloosheid. We zetten in op duurzaam werk; tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg. Maar werken biedt ook een dagritme. Als mensen geen baan kunnen vinden of vanwege een bepaalde omstandigheid geen betaalde arbeid kunnen verrichten, kunnen zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Wanneer iemand bijstand ontvangt, vindt het CDA het vanzelfsprekend dat mensen daarvoor iets terugdoen: de zogeheten tegenprestatie. Onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook mantelzorg. Dat is inzet die heel belangrijk is voor de Almelose samenleving.

Aanvullende bron: zie ook blz 16 verkiezingsprogramma, met als citaat: “Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het voorkomen van werkloosheid. Wij zetten in op duurzaam werk; tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg. Voor iedereen moet er plek zijn, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente zet zich actief in voor begeleiding van deze groep naar participatie in het reguliere arbeidsproces of in een beschutte omgeving. Na de liquidatie van Soweco draagt zij zorg voor alternatieve initiatieven voor de begeleiding van deze kwetsbare groep en behoud van werk/beschut werk.” Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

27. De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur, ook als daardoor de lokale belasting omhoog gaat
Niet mee eens. Het CDA vindt dat kunst en cultuur belangrijk zijn, en ook dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn. Maar meer geld beschikbaar stellen voor kunst of cultuur, zoals in 2021 reeds is gedaan middels een cultuurimpuls van 500.000 euro, hoeft geenszins te betekenen dat de OZB omhoog zou moeten.

Aanvullende bron: zie blz 13 verkiezingsprogramma, met als citaat: “Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn. We bezinnen ons op de vraag of culturele instellingen volledig afhankelijk moeten zijn van gemeentefinanciering. De gemeente faciliteert de samenwerking van verenigingen en onderwijsinstellingen om tot een gevarieerd cultuuraanbod te komen voor jong en oud.” Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

28. Buurthuizen mogen volledig betaald worden door de gemeenten
Niet mee eens. Er zijn in Almelo diverse wijkcentra en wijkaccommodaties. Het CDA vindt het belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn in de wijken en dorpskernen. De wijze waarop ze gefinancierd worden is niet uniform. Zo krijgen ’t Dok en De Trefhoek subsidie van de gemeente, maar bijvoorbeeld het Brookshoes in Bornerbroek niet. Terwijl zo’n ‘kulturhus’ zorgt voor cohesie in het dorp. Er dienen zo veel mogelijk uniforme afspraken te komen over de wijze waarop deze organisaties worden ondersteund. De praktijk laat zien dat dit zeker  niet volledig door de gemeente hoeft te worden betaald. Buurthuizen zijn geen doel op zich, maar het gaat om de activiteiten en in welke mate deze bijdragen aan andere doelen zoals het voorkomen eenzaamheid, cultureel en ontmoeting.

Aanvullende bron: zie blz 8 verkiezingsprogramma, met als citaat: “Er zijn in Almelo diverse wijkcentra en wijkaccommodaties. Het CDA vindt het belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn in de wijken en dorpskernen. De wijze waarop ze gefinancierd worden is niet uniform. Zo krijgen ’t Dok en De Trefhoek subsidie van de gemeente, maar bijvoorbeeld het Brookshoes in Bornerbroek niet. Terwijl zo’n ‘kulturhus’ zorgt voor cohesie in het dorp. Er dienen zo veel mogelijk uniforme afspraken te komen over de wijze waarop deze organisaties worden ondersteund.” Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan: https://tinyurl.com/mrvj997e

29. Om marktwerking in de zorg tegen te gaan moet de gemeente een eigen zorgorganisatie oprichten, ook als er daardoor minder keus in zorgaanbieders is (1/2)
Helemaal niet mee eens. De gemeente moet zorgen dat zorg en ondersteuning aan inwoners kan worden geleverd, maar laat de uitvoering - die moet voldoen aan specifieke kwaliteitseisen - over aan zorgorganisaties. De gemeente koopt zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en de Jeugdwet in. Belangrijk om hierbij scherp te houden is toezicht op de zorg (voorkomen zorgfraude, waar het CDA hard op heeft ingezet). En de vraag of alles wel zorg is: kleine probleempjes horen niet in de zorg maar terug in de samenleving. Zo moeten we kinderen met zware problemen niet in de steek laten doordat we zo druk zijn met het aanpakken van kleine probleempjes.

30. Almelo mag meer asielzoekers opvangen
Niet mee eens. Het CDA vindt dat vluchtelingen uit naastenliefde niet aan hun lot mogen worden overgelaten. In 2021 heeft de gemeente Almelo besloten om - naast de bijna 400 vluchtelingen die in het reguliere AZC verblijven - tijdelijk 250 extra vluchtelingen onderdak te verlenen. Het CDA heeft dit gesteund. Maar de opvang van de grote hoeveelheid vluchtelingen in ons land is een gezamenlijk vraagstuk. In de regio Twente zijn er nog maar weinig gemeenten die op dit vlak hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Het zou goed zijn als zij nu eerst een stap naar voren zetten.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.